To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Funkcja Symbol() zwraca wartość typu symbol, posiada statyczne własności wystawiające kilka wartości używanych we wbudowanych obiektach, posiada statyczne metody wystawiające globalny rejestr symboli i przypomina wbudowaną klasę obiektu, jest jednak niekompletna jako konstruktor ponieważ nie wspiera składni "new Symbol()".  

Każdy symbol zwrócony przez Symbol() jest unikalny. Symbol powinien być użyty jako identyfikator własności obiektu, został zaprojektowany jedynie w tym celu. Pełniejsze wyjaśnienie dotyczące jego przeznaczenia i użycia można znaleźć w poświęconym mu wpisie w glosariuszu.

Typ symbol jest typem prostym.

Składnia

Symbol([opis])

Parametry

opis Optional
Ciąg znaków, parametr opcjonalny. Opis symbolu, może być użyty do debugowania, ale nie do dostania się do samego symbolu.

Opis

Aby stworzyć nowy symbol należy użyć funkcji Symbol(), opcjonalnie przekazując jej opisowy ciąg znaków:

var sym1 = Symbol();
var sym2 = Symbol('foo');
var sym3 = Symbol('foo');

Powyższy kod tworzy trzy nowe symbole. Należy zwrócić uwagę, że Symbol("foo") nie konwertuje ciągu znaków "foo" na symbol, tylko tworzy za każdym razem nowy symbol:

Symbol('foo') === Symbol('foo'); // false

Następująca składnia z operatorem new spowoduje wyjątek TypeError:

var sym = new Symbol(); // TypeError

Dzieje się tak dlatego żeby powstrzymać programistów przed opakowywaniem wartości symboli w obiekty i może być zaskakujące, gdyż tworzenie opakowanych wartości dla typów prostych jest zazwyczaj możliwe (na przykład new Boolean, new String i new Number).

Jeśli stworzenie opakowanego symbolu jest dokładnie tym czego chce programista, może do tego użyć funkcji Object():

var sym = Symbol('foo');
typeof sym;   // "symbol" 
var symObj = Object(sym);
typeof symObj; // "object"

Symbole współdzielone w globalnym rejestrze symboli

Powyższa składnia używająca funkcji Symbol() nie stworzy globalnego symbolu, który będzie dostępny w całym kodzie. Aby stworzyć symbol dostępny między plikami, a nawet między sferami (z których każda ma swoją globalną przestrzeń) należy użyć metody Symbol.for(). Z kolei metody Symbol.keyFor() można użyć aby uzyskać nazwę globalnego klucza dla posiadanego symbolu.

Znajdowanie własności indeksowanych symbolami na obiekcie

Metoda Object.getOwnPropertySymbols() zwraca tablicę symboli i pozwala znaleźć własności indeksowane symbolami na danym obiekcie. Każdy obiekt jest inicjowany bez takich własności, więc metoda ta zwróci pustą tablicę do czasu ustawienia na obiekcie własności pod kluczem typu symbol.

Własności

Symbol.length
Własność length której wartością jest 0.
Symbol.prototype
Reprezentuje prototyp konstruktora Symbol.

Znane symbole

Oprócz symboli zdefiniowanych przez programistę, JavaScript posiada wbudowane symbole reprezentujące wewnętrzne mechanizmy języka, które nie były widoczne dla programisty w wersji ECMAScript 5 i wcześniejszych. Dostęp do tych symboli jest możliwy za pomocą następujących własności statycznych:

Symbole iteracji

Symbol.iterator
Metoda zwracająca domyślny iterator dla obiektu. Używana przez for...of.
Symbol.asyncIterator
Metoda zwracająca domyślny asynchroniczny iterator dla obiektu. Używana przez for await of.

Symbole wyrażeń regularnych

Symbol.match
Metoda dopasowująca dla ciągu znaków, używana również dla określenia czy obiekt może zostać użyty jako wyrażenie regularne. Używana przez String.prototype.match().
Symbol.replace
Metoda zastępująca dopasowany ciąg w ciągu znaków. Używana przez String.prototype.replace().
Symbol.search
Metoda zwracająca indeks początku ciągu znaków który został dopasowany do wyrażenia regularnego. Używana przez String.prototype.search().
Symbol.split
Metoda dzieląca łańcuch znaków w miejscu w którym został dopasowany do wyrażenia regularnego. Używana przez String.prototype.split().

Pozostałe symbole

Symbol.hasInstance
Metoda określająca czy konstruktor rozpoznaje obiekt jako swoją instancję. Używana przez instanceof.
Symbol.isConcatSpreadable
Wartość logiczna określająca czy obiekt powinien zostać spłaszczony do jego elementów tablicy. Używana przez Array.prototype.concat().
Symbol.unscopables
Wartość obiektu którego własne i dziediczone nazwy własności są wykluczone ze środowiska with powiązanego obiektu.
Symbol.species
Funkcja konstruktora używana do tworzenia obiektów wywodzących się z danego.
Symbol.toPrimitive
Metoda konwertująca obiekt na typ prosty.
Symbol.toStringTag
Ciąg znaków używany dla domyślnego opisu obiektu. Używany przez Object.prototype.toString().

Metody

Symbol.for(key)
Szuka istniejącego symbolu o podanym kluczu i zwraca go, jeśli został znaleziony. W przeciwnym razie w globalnym rejestrze tworzony jest nowy symbol o podanym kluczu i również zwracany.
Symbol.keyFor(sym)
Zwraca klucz w globalnym rejestrze zapisany dla danego symbolu.

Symbol prototype

Wszystkie symbole dziecidzą po Symbol.prototype.

Własności

Symbol.prototype.constructor
Returns the function that created an instance's prototype. This is the Symbol function by default.
Symbol.prototype.description
A read-only string containing the description of the symbol.

Metody

Symbol.prototype.toSource()
Returns a string containing the source of the Symbol object. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Symbol.prototype.toString()
Returns a string containing the description of the Symbol. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Symbol.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of the Symbol object. Overrides the Object.prototype.valueOf() method.
Symbol.prototype[@@toPrimitive]
Returns the primitive value of the Symbol object.

Przykłady

Używanie operatora typeof z symbolami

Operator typeof może pomóc w identyfikacji symboli.

typeof Symbol() === 'symbol'
typeof Symbol('foo') === 'symbol'
typeof Symbol.iterator === 'symbol'

Konwersje typu symbol

 • Podczas próby konwersji symbolu na liczbę zostanie rzucony wyjątek TypeError.
  (np. +sym lub sym | 0).
 • Przy porównaniu z pominięciem typu Object(sym) == sym zwraca true.
 • Symbol("foo") + "bar" wyrzuci TypeError (nie można skonwertować symbolu na ciąg znaków). Służy to powstrzymaniu programisty na przykład przed stworzeniem nowej nazwy własności z użyciem symbolu.
 • "Bezpieczniejsza" konwersja String(sym) działa jak wywołanie Symbol.prototype.toString() ale należy mieć na uwadze, że new String(sym) rzuci wyjątkiem.

Symbole i iteracja for...in

Symbole nie są iterowalne w pętlach for...in. Dodatkowo, Object.getOwnPropertyNames() nie zwróci własności obiektu zapisanych pod kluczem którym jest symbol, do tego celu można użyć Object.getOwnPropertySymbols().

var obj = {};

obj[Symbol('a')] = 'a';
obj[Symbol.for('b')] = 'b';
obj['c'] = 'c';
obj.d = 'd';

for (var i in obj) {
  console.log(i); // loguje "c" i "d"
}

Symbole i JSON.stringify()

Własności obiektu znajdujące się pod kluczem w postaci symbolu są ignorowane przez JSON.stringify():

JSON.stringify({[Symbol('foo')]: 'foo'});         
// '{}'

Żeby dowiedzieć się więcej zobacz JSON.stringify().

Symbole opakowane w obiekty jako klucze własności

Gdy symbol opakowany w obiekt jest użyty jako klucz własności, obiekt opakowujący zostanie skonwertowany do symbolu który opakowuje:

var sym = Symbol('foo');
var obj = {[sym]: 1};
obj[sym];      // 1
obj[Object(sym)];  // nadal 1

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Symbol' in that specification.
Standard Wstępna definicja
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Symbol' in that specification.
Draft  

Kompatybilność przeglądarek

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support3812136 No259
asyncIterator No No No2 No No No
for40 Yes36 No Yes9
hasInstance511550 No Yes Yes
isConcatSpreadable481548 No Yes Yes
iterator43 Yes36 No3010
keyFor40 Yes36 No Yes9
match50 Yes40 No Yes Yes
prototype381236 No259
replace50 Yes49 No Yes Yes
search50 Yes49 No Yes Yes
species511441 No3810
split50 Yes49 No Yes Yes
toPrimitive481544 No Yes Yes
toSource No No36 No No No
toString381236 No259
toStringTag491551 No Yes Yes
unscopables38 Yes48 No Yes9
valueOf381236 No259
@@toPrimitive ? ?44 No ? ?
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes38 Yes36259 Yes
asyncIterator No No No No No No No
for Yes Yes Yes36 Yes9 Yes
hasInstance Yes Yes Yes50 Yes Yes Yes
isConcatSpreadable Yes Yes Yes48 Yes Yes Yes
iterator Yes Yes Yes36 Yes10 Yes
keyFor Yes Yes Yes36 Yes9 Yes
match Yes Yes Yes40 Yes Yes Yes
prototype Yes38 Yes36259 Yes
replace Yes Yes Yes49 Yes Yes Yes
search Yes Yes Yes49 Yes Yes Yes
species Yes Yes14413810 Yes
split Yes Yes Yes49 Yes Yes Yes
toPrimitive Yes Yes Yes44 Yes Yes Yes
toSource No No No36 No No No
toString Yes38 Yes36259 Yes
toStringTag Yes Yes Yes51 Yes Yes Yes
unscopables Yes Yes Yes48 Yes9 Yes
valueOf Yes38 Yes36259 Yes
@@toPrimitive ? ? ?44 ? ? ?

1. Edge 12 included Symbol properties in JSON.stringify() output.

2. Available in Firefox Nightly.

3. From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

4. From version 4.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: kjarmicki
Ostatnia aktualizacja: kjarmicki,