mozilla
Wyniki wyszukiwania

  String

  Podsumowanie

  Tworzy obiekt pozwalający działać na ciągach znaków.

  Składnia

  new String()
  new String(string)

  Literały znakowe są postaci:

  'ciąg znaków'
  "ciąg znaków"

  Parametry

  string 
  Dowolny łańcuch znaków.

  Opis

  Obiekty String są tworzone przez wywołanie new String():

  s_obj = new String("foo"); // tworzy obiekt String 
  

  Obiekt String opakowuje dane prostego łańcucha znaków JavaScript wpisanych za pomocą opisanej poniżej metody. Funkcja globalna String() może także być wywołana bez new z przodu do tworzenia prostych łańcuchów:

  s_prim = String("bar"); //tworzy prosty łańcuch znaków
  

  Literał znakowy w kodzie źródłowym JavaScript tworzy proste łańcuchy znaków:

  s_also_prim = "foo"; // tworzy prosty łańcuch znaków
  

  Ponieważ JavaScript automatycznie przeprowadza przekształcenia pomiędzy prostymi łańcuchami znaków i obiektami String, możemy wywołać każdą z metod obiektu String dla prostego łańcucha znaków. JavaScript automatycznie przekształca prosty łańcuch znaków do tymczasowego obiektu String, wywołując metodę, odrzuca wówczas tymczasowy obiekt String. Dla przykładu, możemy użyć własności String.length w prostym łańcuchu znaków utworzonym za pomocą literału znakowego:

  s_obj.length;    // 3
  s_prim.length;   // 3
  s_also_prim.length; // 3
  'foo'.length;    // 3
  "foo".length;    // 3
  

  (Literał znakowy może używać pojedynczego lub podwójnego znacznika cytowania).

  Obiekty String mogą być przekształcane do prostych łańcuchów znaków z String.valueOf().

  Proste łańcuchy znaków i obiekty String dają różne wyniki, gdy są interpretowane jak JavaScript. Proste są traktowane jako kod źródłowy; obiekty String są traktowane jako łańcuch znaków obiektu. Na przykład:

  s1 = "2 + 2" // tworzy prosty łańcuch
  s2 = new String("2 + 2") // tworzy obiekt String 
  eval(s1)   // zwraca liczbę 4
  eval(s2)   // zwraca łańcuch znaków "2 + 2"
  eval(s2.valueOf()); // zwraca liczbę 4
  

  Możesz przekształcić wartość każdego obiektu do łańcucha znaków używając funkcji globalnej String.

  Uzyskanie dostępu do pojedynczych znaków w łańcuchu

  Są dwa sposoby uzyskiwania dostępu do pojedynczych znaków w łańcuchu. Pierwszą z nich jest metoda charAt:

  'kot'.charAt(1) // zwraca "o"
  

  Drugim sposobem jest wykorzystanie łańcucha jak tablicy, gdzie kolejne indeksy odpowiadają pojedynczym znakom:

  'kot'[1] // zwraca "o"
  

  Zauważ: Druga metoda (użycie łańcucha jako tablicy) nie jest częścią ECMASctiptu; jest ona cechą JavaScriptu.

  W obu sposobach, próba ustawienia pojedynczego znaku zakończy się fiaskiem. Próba ustawienia znaku poprzez charAt kończy się błędem:

  var x = 'kot';
  x.charAt(0) = 'b'; // błąd
  

  Ustawianie znaku poprzez indeksowanie nie zwróci błędu, ale wtedy sam łańcuch nie zostanie zmieniony:

  var x = 'kot';
  x[2] = 'p';
  alert(x);  // wciąż daje "kot"
  alert(x[2]); // wciąż daje "t"
  

  Porównywanie łańcuchów

  Programiści języka C mają funkcję strcmp() służącą im do porównywania łańcuchów. W JavaScript używamy po prostu operatorów, mniejszy niż (<) i większy niż (>):

  var a = "a";
  var b = "b";
  if (a < b) // prawda
    document.write(a + " jest mniejsze od " + b);
  else if (a > b)
    document.write(a + " jest większe od " + b);
  else
    document.write(a + " i " + b + " są równe.");
  

  Własności

  • constructor : Oznacza funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
  • length : Odzwierciedla długość łańcucha znaków.
  • prototype : Pozwala na dodawanie własności do obiektu String.

  Metody statyczne

  • fromCharCode : Zwraca łańcuch znaków stworzony przez podaną sekwencję kodów Unicode.

  Metody

  Metody niezwiązane z HTML

  • charAt: Zwraca znak o podanym indeksie.
  • charCodeAt: Zwraca liczbę oznaczającą wartość Unicode znaku o podanym indeksie.
  • concat: Łączy dwa łańcuchy znaków i zwraca nowy łańcuch.
  • indexOf: Zwraca indeks pierwszego wystąpienia podanego znaku w obiekcie String lub -1, gdy niczego nie znaleziono.
  • lastIndexOf: Zwraca indeks ostatniego wystąpienia podanego znaku w obiekcie String lub -1, gdy niczego nie znaleziono.
  • match: Używane do porównania wyrażenia regularnego z łańcuchem znaków.
  • replace: Używane do znalezienia podobieństwa pomiędzy wyrażeniem regularnym a łańcuchem znaków, a następnie do podmiany znalezionego podłańcucha nowym podłańcuchem.
  • search: Uruchamia wyszukiwanie podobieństwa pomiędzy wyrażeniem regularnym a podanym łańcuchem.
  • slice: Wyciąga kawałek łańcucha i zwraca nowy łańcuch.
  • split: Dzieli obiekt String na tablicę łańcuchów poprzez dzielenie łańcucha na podłańcuchy.
  • substr: Zwraca podłańcuch znaków z łańcucha, zaczynający się w podanym miejscu i podanej długości znaków.
  • substring: Zwraca znaki w podłańcuchu pomiędzy dwoma indeksami w łańcuchu.
  • toLowerCase: Zwraca wywołujący łańcuch skonwertowany do małych liter.
  • toSource: Zwraca literał obiektu reprezentujący podany obiekt; możesz użyć tej wartości do utworzenia nowego obiektu. Przesłania metodę Object.toSource.
  • toString: Zwraca łańcuch reprezentujący podany obiekt. Przesłania metodę Object.toString.
  • toUpperCase: Zwraca wywołujący łańcuch skonwertowany do WIELKICH LITER.
  • valueOf: Zwraca wartość prymitywną podanego obiektu. Przesłania metodę Object.valueOf.

  Metody związane z HTML

  Niestandardowy

  • anchor: Tworzy HTML anchor, który jest użyty jako kotwica.
  • big: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony jakby był on wewnątrz znacznika BIG.
  • blink: Powoduje, iż łańcuch będzie migotał tak jakby był on wewnątrz znacznika BLINK.
  • bold: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony jakby był wewnątrz znacznika B.
  • fixed: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony czcionką o stałej szerokości tak jakby był wewnątrz znacznika TT.
  • fontcolor: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony podanym kolorem tak jakby był wewnątrz znacznika <FONT COLOR="color">.
  • fontsize: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony czcionką o podanej wielkości tak jakby był wewnątrz znacznika <FONT SIZE="size">.
  • italics: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony kursywą tak jakby był wewnątrz znacznika I.
  • link: Tworzy łącze hipertekstowe, które wywołuje inny adres URL.
  • small: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony małą czcionką tak jakby był wewnątrz znacznika SMALL.
  • strike: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony przekreślony, tak jakby był wewnątrz znacznika STRIKE.
  • sub: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony jako indeks dolny tak jakby był wewnątrz znacznika SUB.
  • sup: Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony jako indeks górny tak jakby był wewnątrz znacznika SUP.

  Przykłady

  Przykład: Dosłowny łańcuch znaków

  Poniższy przykład tworzy dosłowny łańcuch znaków i przypisuje go do zmiennej nazwisko:

  var nazwisko = "Schaefer";
  

  Przykład: Własności dosłownego łańcucha znaków

  Poniższe przykłady ewaluują do 8, "SCHAEFER" i "schaefer":

  nazwisko.length
  nazwisko.toUpperCase()
  nazwisko.toLowerCase()
  

  Przykład: Ustawianie pojedynczego znaku w łańcuchu

  Pojedynczy znak w łańcuchu nie może być zmieniony bezpośrednio. Zamiast tego, nowy łańcuch może być utworzony używając metody substr lub substring:

  function ustawZnak(lancuch, indeks, znak) {
    return lancuch.substr(0, indeks) + znak + lancuch.substr(indeks + 1);
  }
  
  alert(ustawZnak('scam', 1, 'p')); // napisze "spam"
  

  Przykład: Przekazywanie łańcucha pomiędzy skryptami w różnych oknach lub ramkach

  Poniższy przykład tworzy dwie zmienne łańcuchowe i otwiera nowe okno:

  var nazwisko = "Schaefer";
  var imie = "Jesse";
  empWindow = window.open('string2.html', 'window1', 'width=300,height=300');
  

  W źródle HTML drugiego okna (string2.html), tworzy dwie zmienne łańcuchowe, empNazwisko i empImie, poniższy kod w pierwszym oknie przypisuje wartości do zmiennych drugiego okna:

  empWindow.empImie = imie;
  empWindow.empNazwisko = nazwisko;
  

  Poniższy kod w pierwszym oknie wyświetla wartości zmiennych drugiego okna:

  alert('Wartość empImie w empWindow to ' + empWindow.empImie);
  alert('Wartość empNazwisko w empWindow to ' + empWindow.empLastName);
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: JasonSpiro, grzegorz, teoli, VooEak, Internauta1024A, Mgjbot, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,