Metoda delete() usuwa określony element z obiektu Set.

Składnia

mySet.delete(value);

Parametry

value
Wymagany parametr. Wartość elementu, która zostanie usunięta z obiektu Set.

Zwracana wartość

true jeżeli element został pomyślnie usunięty, w innym wypadku false.

Przykłady

Użycie metody delete

var mySet = new Set();
mySet.add('foo');

mySet.delete('bar'); // Zwraca false. Brak elementu "bar" do usunięca.
mySet.delete('foo'); // Zwraca true.  Usunięto pomyślnie.

mySet.has('foo');    // Zwraca false. Element "foo" nie znajduje się już w Set.

Jak usunąć obiekt z Set:

var points = new Set(); // Tworzy Set

points.add({x: 10, y: 20}); // Dodaje obiekt do Set
points.add({x: 20, y: 30}); // Dodaje obiekt do Set

// Usuwa point, dla którego `x > 10`
points.forEach(function(point){
  if(point.x > 10){
    points.delete(point);
  }
})

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Standard Początkowa definicja
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Draft  

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 38 (Yes) 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 38 (Yes) 13.0 (13.0) No support No support 8

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: klusaktomasz
Ostatnia aktualizacja: klusaktomasz,