Packages

Podsumowanie

Obiekt główny

Obiekt najwyższego rzędu umożliwiający dostęp do klas języka Java z poziomu kodu JavaScriptu.

Tworzony przez

Obiekt Packages jest predefiniowanym obiektem najwyższego rzędu. Dostęp do niego nie wymaga stosowania konstruktora ani wywoływania żadnych metod.

Opis

Obiekt Packages pozwala na dostęp do publicznych metod i pól klas języka Java z poziomu kodu w JavaScripcie. Własności java, netscape i sun odpowiadają pakietom java.*, netscape.* i sun.*. Aby uzyskać dostęp do klas, metod i pól w tych pakietach można stosować standardową notację Javy. Na przykład, aby wywołać konstruktor klasy Frame można wykonać poniższy kod:

var ramka = new Packages.java.awt.Frame();

Dla wygody programisty JavaScript dostarcza trzech obiektów najwyższego poziomu: netscape, sun i java, które stanowią synonimy dla odpowiednich własności obiektu Packages. Dlatego też z tych pakietów można korzystać bez użycia słowa Packages:

var ramka = new java.awt.Frame();

Własność nazwaKlasy reprezentuje pełną kwalifikowaną nazwę dowolnej innej klasy dostępnej dla JavaScriptu. Aby mieć dostęp do klas poza pakietami netscape, sun i java, należy stosować obiekt Packages

Własności

nazwaKlasy: pełna kwalifikowana nazwa klasy Javy w pakiecie innym niż netscape, java i sun, która jest dostępna dla JavaScriptu.

java: Dowolna klasa w pakiecie Javy java.*.

netscape: Dowolna klasa w pakiecie Javy netscape.*.

sun: Dowolna klasa w pakiecie Javy sun.*.

Przykłady

Przykład: Funkcja JavaScriptu tworząca okno dialogowe Javy

Poniższa funkcja JavaScriptu tworzy okno dialogowe Javy:

function utworzOkno() {
   var ramka = new Packages.java.awt.Frame();
   var okno = new Packages.java.awt.Dialog(ramka);
   okno.setSize(350,200);
   okno.setTitle("Witaj, świecie!");
   okno.setVisible(true);
}

W powyższym przykładzie funkcja tworzy okno z użyciem obiektu Packages. Metody setSize, setTitle i setVisible są dostępne dla JavaScriptu jako publiczne metody klasy java.awt.Dialog.