mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toString

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt.

  Metoda obiektu: Object
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0
  Wersja ECMA ECMA-262

  Składnia

  toString()

  Opis

  Każdy obiekt posiada metodę toString, która jest wywoływana automatycznie, kiedy obiekt ma zostać przedstawiony jako wartość tekstowa, albo kiedy obiekt jest dołączany do ciągu znakowego. Poniższe przykłady wymagają, by jakisPies był reprezentowany jako łańcuch znaków:

  document.write(jakisPies)
  document.write("jakisPies to " + jakisPies)
  

  Domyślnie metoda toString jest dziedziczona przez każdy obiekt wyprowadzony z obiektu Object. Można przesłonić tę metodę dla własnych obiektów. Jeśli toString nie zostanie przesłonięta we własnych obiektach użytkownika, zwróci ona [object typ], gdzie typ jest typem obiektu lub nazwą funkcji konstruktora, która utworzyła ten obiekt.

  Na przykład:

  var o = new Object()
  o.toString() // zwraca "[object Object]"
  

  Wbudowane metody toString

  Każdy obiekt wbudowany z jądra JavaScriptu przesłania metodę toString, by zwracała właściwą wartość. JavaScript wywołuje tę metodę za każdym razem, kiedy zachodzi potrzeba przekonwertowania obiektu na łańcuch znaków.

  Przesłanianie domyślnej metody toString

  Można utworzyć funkcję, która będzie wywoływana zamiast domyślnej metody toString. Metoda toString nie pobiera żadnych argumentów i powinna zwrócić łańcuch znaków. Utworzona przez użytkownika metoda toString może zwracać dowolną wartość, ale najlepiej, by przekazywała użyteczne informacje na temat obiektu.

  Poniższy kod definiuje typ obiektowy Pies i tworzy obiekt jakisPies typu Pies:

  function Pies(nazwa,rasa,wiek,plec) {
    this.nazwa=nazwa
    this.rasa=rasa
    this.wiek=wiek
    this.plec=plec
  }
  
  jakisPies = new Pies("Szarik","owczarek niemiecki","5","samiec")
  

  Jeśli wywołana zostanie metoda toString tego obiektu, zwrócona zostanie domyślna wartość odziedziczona po Object:

  jakisPies.toString() // zwraca [object Object]
  

  Poniższy kod tworzy funkcję piesToString, która to funkcja będzie przesłaniać domyślną metodę toString. Funkcja ta tworzy łańcuch znaków zawierający każdą własność; budowany łańcuch będzie postaci "własność = wartość;".

  function piesToString() {
    var ret = "Pies " + this.nazwa + " to: [\n"
    for (var prop in this)
     ret += " " + prop + " = " + this[prop] + ";\n"
    return ret + "]"
  }
  

  Poniższy kod przypisuje zdefiniowaną powyżej funkcję do metody toString obiektów typu obiektowego Pies:

  Pies.prototype.toString = piesToString
  

  Dzięki powyższemu kodowi za każdym razem, kiedy jakisPies używany jest w kontekście łańcucha znaków, interpreter JavaScriptu automatycznie wywołuje funkcję piesToString, która zwraca poniższy łańcuch:

  Pies Szarik to: [
   nazwa = Szarik;
   rasa = owczarek niemiecki;
   wiek = 5;
   plec = samiec;
  ]
  

  Metoda toString danego obiektu jest zazwyczaj wywoływana przez interpreter JavaScriptu, ale można ją wywołać samodzielnie, jak poniżej:

  var piesString = jakisPies.toString()
  

  Zgodność wsteczna

  JavaScript 1.2

  Zachowanie metody toString zależy od tego, czy w znaczniku <SCRIPT> znajdzie się atrybut LANGUAGE="JavaScript1.2":

  • Jeśli znacznik <SCRIPT> zawiera LANGUAGE="JavaScript1.2", metoda toString zwraca literał obiektowy.
  • Jeśli znacznik <SCRIPT> nie zawiera LANGUAGE="JavaScript1.2", metoda toString zwróci [object typ], jak w innych wersjach JavaScriptu.

  Przykłady

  Przykład: Obiekt location

  Poniższy przykład wypisuje łańcuch znaków odpowiadający aktualnemu adresowi.

  document.write("location.toString() to " + location.toString() + "<br />")
  

  Wynik:

  location.toString() to file:///C|/TEMP/myprog.html
  

  Przykład: Obiekt bez wartości tekstowej

  Załóżmy, że mamy obiekt typu Image, nazwany sealife, zdefiniowany w języku HTML następująco:

  <img name="sealife" src="images\seaotter.gif" align="left" vspace="10">
  

  Ponieważ obiekt Image nie ma własnej metody toString, sealife.toString() zwróci:

  [object Image]
  

  Przykład: Parametry pierwiastka

  Poniższy przykład wypisuje tekstowe odpowiedniki liczb od 0 do 9 w notacji dziesiątkowej i dwójkowej:

  for (x = 0; x < 10; x++) {
    document.write("Dziesiętnie: ", x.toString(10), " Dwójkowo: ",
     x.toString(2), "<BR>")
  }
  

  Wynik działania powyższego skryptu:

  Dziesiętnie: 0 Dwójkowo: 0
  Dziesiętnie: 1 Dwójkowo: 1
  Dziesiętnie: 2 Dwójkowo: 10
  Dziesiętnie: 3 Dwójkowo: 11
  Dziesiętnie: 4 Dwójkowo: 100
  Dziesiętnie: 5 Dwójkowo: 101
  Dziesiętnie: 6 Dwójkowo: 110
  Dziesiętnie: 7 Dwójkowo: 111
  Dziesiętnie: 8 Dwójkowo: 1000
  Dziesiętnie: 9 Dwójkowo: 1001
  

  Zobacz także

  toSource, valueOf


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,