Object.prototype

przez 5 współtwórców

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Podsumowanie

Object.prototype reprezentuje prototyp obiektów danej klasy. Pozwala na dodawanie własności i metod do wszystkich instancji tej klasy.

Własności

Object.prototype.constructor
Określa konstruktor obiektu - funkcję, która tworzy prorotyp obiektu.
Object.prototype.__proto__
Wskazuje na obiekt który był użyty jako prototyp, kiedy dany obiekt był inicjalizowany.
Object.prototype.__noSuchMethod__
Pozwala zdeficniować funkcję, która będzie wykonana kiedy jako metoda wywołany zostanie niezdefiniowany element obiektu. Domyślnie, jeśli chcemy odnieść się do metody która nie istnieje w danym obiekcie, rzucony zostałby TypeError.
Object.prototype.__count__
Własność zwracała liczbę właściwości tzw. enumerable posiadanych przez zdefiniowany przez użytkownika obiekt. Własność ta została usunięta.
Object.prototype.__parent__
Była używana do wskazywania kontwkstu obiektu. Własność ta została usunięta.

Metody

Object.prototype.__defineGetter__()
Associates a function with a property that, when accessed, executes that function and returns its return value.
Object.prototype.__defineSetter__()
Associates a function with a property that, when set, executes that function which modifies the property.
Object.prototype.__lookupGetter__()
Returns the function associated with the specified property by the __defineGetter__ method.
Object.prototype.__lookupSetter__()
Returns the function associated with the specified property by the __defineSetter__ method.
Object.prototype.hasOwnProperty()
Returns a boolean indicating whether an object contains the specified property as a direct property of that object and not inherited through the prototype chain.
Object.prototype.isPrototypeOf()
Returns a boolean indication whether the specified object is in the prototype chain of the object this method is called upon.
Object.prototype.propertyIsEnumerable()
Returns a boolean indicating if the internal ECMAScript DontEnum attribute is set.
Object.prototype.toSource()
Zwraca literał obiektowy reprezentujący dany obiekt; można go użyć do utworzenia nowego obiektu.
Object.prototype.toLocaleString()
Calls toString().
Object.prototype.toString()
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt.
Object.prototype.unwatch()
Usuwa funkcję monitorującą daną własność obiektu.
Object.prototype.valueOf()
Zwraca wartość prostą danego obiektu.
Object.prototype.watch()
Dodaje funkcję monitorującą daną własność obiektu.
Object.prototype.eval()
Wykonuje kod JavaScriptu zawarty w łańcuchu znaków w kontekście danego obiektu.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Contributors to this page: dianafa, teoli, Mgjbot, Ptak82, Marcoos
Ostatnia aktualizacja: dianafa,
Ukryj panel boczny