mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toPrecision

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt Number z określoną dokładnością.

  Metoda obiektu: Number
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.5, JScript 5.5
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  number.toPrecision( [precision] )

  Parametr

  precision
  Liczba całkowita określająca liczbę cyfr po kropce dziesiętnej.

  Zwraca

  Łańcuch znaków reprezentujący obiekt Number w notacji stałoprzecinkowej lub wykładniczej z zaokrągleniem do tylu ważnych cyfr, ile wskazuje wartość precision.

  Jeśli metoda toPrecision zostanie użyta do literałów liczbowych, które nie posiadają wykładnika i kropki dziesiętnej, należy wstawić spację przed kropką poprzedzającą wywołanie metody, aby zapobiec zinterpretowaniu tej kropki jako kropki dziesiętnej.

  Jeśli argument precision zostanie pominięty, metoda zachowuje się jak Number.toString().

  Jeśli liczba posiada więcej cyfr niż określono przez parametr precision, jest ona zaokrąglana do najbliższej liczby o ilości cyfr wskazanej przez wartość precision. Zobacz dyskusję na temat zaokrąglania w opisie metody toFixed, która również odnosi się do metody toPrecision.

  Przykład

  var num=5.123456;
  
  alert("num.toPrecision() is " + num.toPrecision()); //wyświetli 5.123456
  
  alert("num.toPrecision(4) is " + num.toPrecision(4)); //wyświetli 5.123
  
  alert("num.toPrecision(2) is " + num.toPrecision(2)); //wyświetli 5.1
  
  alert("num.toPrecision(1) is " + num.toPrecision(1)); //wyświetli 5
  
  
  alert("1250 .toPrecision(2) is " + 1250 .toPrecision(2)); //wyświetli 1.3e+3
  
  alert("1250 .toPrecision(5) is " + 1250 .toPrecision(5)); //wyświetli 1250.0
  

  Zobacz także

  Number.toExponential(), Number.toFixed(), Number.toString()

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,