mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Math

  Podsumowanie

  Wbudowany obiekt zawierający własności i metody związane z funkcjami i stałymi matematycznymi. Na przykład własność PI obiektu Math zawiera wartość liczby pi.

  Tworzony przez

  Obiekt Math w języku JavaScript jest predefiniowanym obiektem najwyższego poziomu. Można z niego korzystać od razu, bez korzystania z konstruktora lub wywoływania tworzącej metody.

  Opis

  Wszystkie własności i metody obiektu Math są statyczne. Do stałej pi odwołujemy się poprzez Math.PI, a funkcję sinus wywołujemy jako Math.sin(x), gdzie x jest argumentem metody. Stałe zdefiniowane są z pełną precyzją liczb rzeczywistych JavaScriptu.

  Czasami wygodniej jest skorzystać z polecenia with, kiedy w pewnym fragmencie kodu wykonywane jest wiele obliczeń korzystających z metod i stałych obiektu Math. Unika się wtedy wielokrotnego wpisywania "Math". Na przykład:

  with (Math) {
    a = PI * r*r;
    y = r*sin(theta);
    x = r*cos(theta);
  }
  

  Własności

  Math.E
  stała Eulera, podstawa logarytmu naturalnego, w przybliżeniu 2.718.
  Math.LN2
  logarytm naturalny liczby 2, w przybliżeniu 0.693.
  Math.LN10
  logarytm naturalny liczby 10, w przybliżeniu 2.302.
  Math.LOG2E
  logarytm o podstawie 2 z liczby E, w przybliżeniu 1.442.
  Math.LOG10E
  logarytm o podstawie 10 z liczby E, w przybliżeniu 0.434.
  Math.PI
  stosunek obwodu okręgu do jego średnicy, w przybliżeniu 3.14159.
  Math.SQRT1_2
  pierwiastek kwadratowy z liczby 1/2, albo, inaczej mówiąc, odwrotność pierwiastka kwadratowego z liczby 2, w przybliżeniu 0.707.
  Math.SQRT2
  pierwiastek kwadratowy z liczby 2, w przybliżeniu 1.414.

  Metody

  Math.abs()
  zwraca wartość bezwzględną danej liczby.
  Math.acos()
  zwraca arcus cosinus (w radianach) danej liczby.
  Math.asin()
  zwraca arcus cosinus (w radianach) danej liczby.
  Math.atan()
  zwraca arcus tangens (w radianach) danej liczby.
  Math.atan2()
  zwraca kąt (w radianach) utworzony przez oś OX i prostą przechodzącą przez punkt o podanych współrzędnych.
  Math.ceil()
  zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą od lub równą danej.
  Math.cos()
  zwraca cosinus danej liczby.
  Math.exp()
  zwraca Ex, gdzie x to argument, a E to stała Eulera.
  Math.floor()
  zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą od lub równą danej.
  Math.log()
  zwraca logarytm naturalny (tj. o podstawie E) z danej liczby.
  Math.max()
  zwraca większą z dwóch liczb.
  Math.min()
  zwraca mniejszą z dwóch liczb.
  Math.pow()
  zwraca daną liczbę podniesioną do danej potęgi.
  Math.random()
  zwraca liczbą pseudolosową z przedziału [0, 1).
  Math.round()
  zwraca daną liczbę zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej.
  Math.sin()
  zwraca sinus danej liczby.
  Math.sqrt()
  zwraca pierwiastek kwadratowy danej liczby.
  Math.tan()
  zwraca tangens danej liczby.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page:
  Ostatnia aktualizacja: teoli,