Map.prototype.keys()

Metoda keys() zwraca nowy obiekt typu Iterator, który zawiera klucze dla każdego elementu w Mapie. Można się do nich odnieść w takiej kolejności, jakiej zostały wstawione.

Składnia

myMap.keys()

Zwracana wartość

Nowy iterator obiektu typu Map

Przykłady

Używanie keys()

var myMap = new Map();
myMap.set('0', 'foo');
myMap.set(1, 'bar');
myMap.set({}, 'baz');

var mapIter = myMap.keys();

console.log(mapIter.next().value); // "0"
console.log(mapIter.next().value); // 1
console.log(mapIter.next().value); // Object

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.keys' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.keys' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
keysChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 20IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 20Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz również