JavaPackage

Podsumowanie

Obiekt główny

Odwołanie JavaScriptu do pakietu (ang. package) Javy.

Tworzony przez

Odwołanie do nazwy pakietu zastosowane ze słowem kluczowym Package:

Packages.JavaPackage

JavaPackage jest nazwą pakietu obiektu Javy. Jeśli pakiet znajduje się wewnątrz pakietów java, netscape lub sun, słowo Packages jest opcjonalne.

Opis

W Javie, pakiet jest kolekcją klas Javy i innych pakietów Javy. Na przykład, pakiet netscape zawiera pakiet netscape.javascript; pakiet netscape.javascript zawiera klasy JSObject i JSException.

W JavaScripcie, JavaPackage jest referencją do pakietu Javy. Na przykład, referencja do netscape jest typu JavaPackage. netscape.javascript jest za równo typu JavaPackage jak i własnością obiektu JavaPackage, netscape.

Obiekt JavaClass jest referencją do jednej z klas w pakiecie, jak na przykład netscape.javascript.JSObject. Hierarchie JavaPackage i JavaClass odzwierciedlają hierarchie pakietu i klasy Javy.

Jakkolwiek pakiety i klasy zawarte w JavaPackage są ich własnościami, nie możesz stosować struktury for...in, aby nadać im numery tak jak możesz zrobić to z innymi obiektami.

Własności

Własności JavaPackage są obiektami JavaClass i jakimikolwiek innymi obiektami zawartymi w danej JavaPackage.

Przykłady

Przypuśćmy, że korporacja Redwood stosuje pakiet redwood Javy, aby przechowywać różne klasy Javy przez nich zaimplementowane. Poniższy kod tworzy JavaPackage red:

var red = Packages.redwood;

Zobacz także

JavaArray, JavaClass, JavaObject, Packages