Error.prototype

Właściwość Error.prototype reprezentuje prototyp dla konstruktora Error.

Property attributes of Error.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Wszystkie instancje klasy Error oraz instancje non-generic errors dziedziczą po Error.prototype. As with all constructor functions, you can use the prototype of the constructor to add properties or methods to all instances created with that constructor.

Właściwości

Właściwości standardowe

Error.prototype.constructor
Określa funkcję tworzącą instancję prototypu.
Error.prototype.message
Wiadomość błędu.
Error.prototype.name
Nazwa błędu.

Rozszerzenia zależne od dostawcy

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Microsoft

Error.prototype.description
Opis błędu. Podobne do message.
Error.prototype.number
Numer błędu.

Mozilla

Error.prototype.fileName
Ścieżka do pliku, w którym wywołany został wyjątek.
Error.prototype.lineNumber
Numer linijki w pliku, która wywołała wyjątek.
Error.prototype.columnNumber
Numer znaku w wierszu, w którym został wywołany wyjątek.
Error.prototype.stack
Stack trace.

Metody

Error.prototype.toSource()
Zwraca łańcuch znaków zawierający źródło wybranego obiektu Error; możesz użyć tej. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Error.prototype.toString()
Zwraca ciąg znaków reprezentujący wybrany obiekt. Nadpisuje metodę Object.prototype.toString().

Specyfikacja

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Początkowa definicja. Zaimplementowana w JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Draft  

Kompatybilność

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
prototypeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też