mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Array.prototype.filter()

  Tworzy nową tablicę z wszystkimi elementami, które przechodzą poprawnie zrealizowany w postaci dostarczonej funkcji test.

  Składnia

  arr.filter(callback[, thisArg])

  Parametry

  callback
  Funkcja sprawdzająca każdy element tablicy.
  thisArg
  Obiekt na który będzie wskazywał this, gdy wykonana zostanie funkcja zwrotna callback.

  Opis

  Metoda filter wykonuje dostarczoną funkcję callback dla każdego elementu tablicy tworząc nową tablicę z wszystkich tych elementów, dla których funkcja callback zwróciła wartość true. Wynikowa tablica jest zwarta; wartości które nie przechodzą testu funkcji callback są zwyczajnie pomijane i nie są przypisywane do indeksów nowej tablicy.

  Funkcja callback jest wywoływana z trzema argumentami: wartością elementu, jego indeksem i obiektem tablicy, w którym się ten element zawiera.

  Jeśli parametr thisObject został dostarczony do metody filter, będzie on wskazywany przez this dla każdego wywołania funkcjicallback. W przypadku, gdy nie został on przekazany lub jego wartość jest równa null, this będzie się odnosić do obiektu globalnego połączonego z funkcją callback.

  Metoda filter nie modyfikuje tablicy, na której jest wywoływana.

  Zakres elementów przetwarzanych przez filter jest ustawiany przed pierwszym wywołaniem funkcji callback. Elementy dołączone do tablicy po momencie wywołania filter są testowane przez callback. Jeśli istniejące elementy tablicy są zmieniane lub usuwane, to wartość przesyłana do funkcji callback odpowiada wartości w momencie, w którym filter się o nie zwróci; metoda filter nie upomina się o elementy usunięte.

  Kompatybilność

  filter jest rozszerzeniem JavaScript dla standardu ECMA-262, więc może nie być obecny w innych implementacjach tego standardu. Można to obejść, dopisując poniższy kod na początku skryptu, zezwalający na użycie filter w implementacji ECMA-262, które nie wspierają tego natywnie.

  if (!Array.prototype.filter)
  {
   Array.prototype.filter = function(fun /*, thisp*/)
   {
    var len = this.length;
    if (typeof fun != "function")
     throw new TypeError();
  
    var res = new Array();
    var thisp = arguments[1];
    for (var i = 0; i < len; i++)
    {
     if (i in this)
     {
      var val = this[i]; // in case fun mutates this
      if (fun.call(thisp, val, i, this))
       res.push(val);
     }
    }
  
    return res;
   };
  }
  

  Przykłady

  Przykład: Odfiltrowanie wszystkich małych wartości

  Poniższy przykład używa filter by utworzyć przefiltrowaną tablicę, z której usunięto wszystkie elementy których wartość wynosi mniej niż 10.

  function isBigEnough(element, index, array) {
   return (element >= 10);
  }
  filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);
  

  Kompatybilność z przeglądarkami

  Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
  Basic support (Yes) 1.5 (1.8) 9 (Yes) (Yes)
  Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
  Basic support (Yes) (Yes) 1.0 (1.8) (Yes) (Yes) (Yes)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, Krzysiek6, Elus, michail_w, alexfluger
  Ostatnia aktualizacja: alexfluger,
  Ukryj panel boczny