mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Array.prototype.every()

  Podsumowanie

  Sprawdza, czy wszystkie elementy w tablicy przechodzą zrealizowany w postaci dostarczonej funkcji test.

  Składnia

  arr.every(callback[, thisArg])

  Parametry

  callback
  Funkcja sprawdzająca dla każdego elementu.
  thisObject
  Obiekt, na który będzie wskazywał this, gdy wykonana zostanie funkcja zwrotna callback.

  Opis

  Metoda every wykonuje dostarczoną funkcję callback raz dla każdego elementu tablicy do momentu, kiedy znajdzie taki element, dla którego funkcja callback zwróci wartość false. Jeżeli taki element zostanie znaleziony, test zostanie przerwany, a metoda every zwróci wartość false. W przeciwnym wypadku (callback zwraca wartość true dla wszystkich elementów) every zwróci true. Funkcja callback wywoływana jest jedynie dla indeksów tablicy, którym została przypisana wartość; nie jest wywoływana dla indeksów, które zostały usunięte i tych, którym nigdy nie została przypisana żadna wartość.

  Funkcja callback jest wywoływana z trzema argumentami: wartością elementu, jego indeksem i obiektem tablicy, w którym się ten element zawiera.

  Jeśli parametr thisObject został dostarczony do metody every, będzie on wskazywany przez this dla każdego wywołania funkcji callback. W przypadku, gdy nie został on przekazany lub jego wartość jest równa null, this będzie się odnosić do obiektu globalnego połączonego z funkcją callback.

  Metoda every nie modyfikuje tablicy, na której jest wywoływana.

  Zakres elementów przetwarzanych przez every jest ustawiany przed pierwszym wywołaniem funkcji callback. Elementy dołączone do tablicy po momencie wywołania every są testowane przez callback. Jeśli istniejące elementy tablicy są zmieniane lub usuwane, to wartość przesyłana do funkcji callback odpowiada wartości w momencie, w którym every się o nie zwróci; metoda every nie upomina się o elementy usunięte.

  Kompatybilność

  every jest rozszerzeniem JavaScript dla standardu ECMA-262, więc może nie być obecny w innych implementacjach tego standardu. Można to obejść, dopisując poniższy kod na początku skryptu, zezwalający na użycie every w implementacji ECMA-262, które nie wspierają tego natywnie.

  if (!Array.prototype.every)
  {
   Array.prototype.every = function(fun /*, thisp*/)
   {
    var len = this.length;
    if (typeof fun != "function")
     throw new TypeError();
  
    var thisp = arguments[1];
    for (var i = 0; i < len; i++)
    {
     if (i in this &&
        !fun.call(thisp, this[i], i, this))
      return false;
    }
  
    return true;
   };
  }
  

  Przykłady

  Przykład: Sprawdzanie rozmiaru wszystkich elementów tablicy

  Następujący przykład sprawdza, czy wszystkie elementy w tablicy są większe niż 10.

  function isBigEnough(element, index, array) {
   return (element >= 10);
  }
  passed = [12, 5, 8, 130, 44].every(isBigEnough);
  // fałsz
  passed = [12, 54, 18, 130, 44].every(isBigEnough);
  // prawda
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Sheppy, Marcoos, teoli, Internauta1024A, Mgjbot, Ptak82, Elus
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny