Array.prototype.reduceRight()

Metoda reduceRight() przekazuje do funkcji wartość przyrostową dla każdego elementu w tablicy zaczynając od prawej do lewej (od najwyższego indexu do najniższego) w celu sprowadzenia tablicy do pojedynczej wartości.

Sprawdź również Array.prototype.reduce() dla redukowania tablicy od lewej do prawej (od najniższego indexu do najwyższego).

Składnia

arr.reduceRight(callback(akumulator, obecnaWartość[, index[, tablica]])[, wartośćPoczątkowa])

Parametry

callback
Funkcja która będzie wołana dla każdego elementu w tablicy, przyjmuje 4 argumenty:
akumulator
Wartość zwrócona z poprzedniego wywołania funkcji callback lub wartośćPoczątkowa, jeśli została zdefiniowana. (Sprawdź poniżej.)
obecnaWartość
Element z tablicy, który aktualnie jest przetwarzany
indexOptional
Index aktualnie przetwarzanego elementu z tablicy.
tablicaOptional
Tablica, na której reduceRight() zostało zawołane.
wartośćPoczątkowaOptional
Wartość, która zostanie użyta do pierwszego wykonania funkcji callback. Jeśli wartość ta nie zostanie zdefiniowana, ostatni element tablicy zostanie użyty i pominięty. Wołanie reduce lub reduceRight na pustej tablicy bez zdefiniowanej wartości początkowej spowoduje błąd TypeError.

Wartość zwracana

Wartość wynikowa redukcji.

Opis

reduceRight wykonuje funkcję callback dla każdego elementu z tablicy, z wyłączeniem miejsc niezdefiniowanych w tablicy, przekazując cztery argumenty: wartość początkową (lub wartość z poprzedniego wywołania funkcji callback), wartość obecnie przetwarzanego elementu, obecny index oraz tablicę na której wykonywane są iteracje.

Użycie funkcji callback w metodzie reduceRight może wyglądac następująco:

array.reduceRight(function(akumulator, obecnaWartość, index, tablica) {
 // ...
});

Przy pierwszym wywołaniu funkcji, akumulator i obecnaWartość mogą mieć jedną z 2 wartości. Jeśli wartośćPoczątkowa została przekazana do reduceRight, to akumulator będzie równy wartośćPoczątkowaobecnaWartość będzie równa ostatniej wartości z tablicy. Jeśli wartośćPoczątkowa nie została zdefiniowana, wtedy akumulator będzie równy ostatniej wartości z tablicy a obecnaWartość będzie równa przedostatniej wartości z tablicy.

Jeśli tablica jest pusta i wartośćPoczątkowa nie została zdefiniowana, spowoduje to błąd: TypeError. Jeśli tablica ma tylko jeden element (niezależnie od jego pozycji) i wartośćPoczątkowa nie została zdefiniowana lub wartośćPoczątkowa została zdefiniowana ale tablica jest pusta, to ta pojedyncza wartość zostanie zwrócona bez wołania funkcji callback.

Przykład pokazujący, jak przepływają dane do funkcji callback:

[0, 1, 2, 3, 4].reduceRight(function(akumulator, obecnaWartość, index, tablica) {
 return akumulator + obecnaWartość;
});

Funkcja callback wykona się 4 razy a argumenty wywołań oraz wartości zwracane będą zgodne z poniższą tabelą:

callback akumulator obecnaWartość index tablica zwrócona wartość
first call 4 3 3 [0, 1, 2, 3, 4] 7
second call 7 2 2 [0, 1, 2, 3, 4] 9
third call 9 1 1 [0, 1, 2, 3, 4] 10
fourth call 10 0 0 [0, 1, 2, 3, 4] 10

Wartość zwrócona przez reduceRight będzie tym, co zostało zwrócone przez ostatnie wywołanie funkcji callback (10).

Jeśli wartośćPoczątkowa zostałaby zdefiniowana wyniki wyglądałyby następująco:

[0, 1, 2, 3, 4].reduceRight(function(akumulator, obecnaWartość, index, tablica) {
 return akumulator + obecnaWartość;
}, 10);
callback akumulator obecnaWartość index tablica zwrócona wartość
first call 10 4 4 [0, 1, 2, 3, 4] 14
second call 14 3 3 [0, 1, 2, 3, 4] 17
third call 17 2 2 [0, 1, 2, 3, 4] 19
fourth call 19 1 1 [0, 1, 2, 3, 4] 20
fifth call 20 0 0 [0, 1, 2, 3, 4] 20

Wartość zwrócona przez reduceRight w tym przypadku, będzie, oczywiście, 20.

Przykłady

Zsumuj wszystkie wartości z tablicy

var sum = [0, 1, 2, 3].reduceRight(function(a, b) {
 return a + b;
});
// sum is 6

Spłaszcz tablicę tablic

var flattened = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduceRight(function(a, b) {
  return a.concat(b);
}, []);
// flattened is [4, 5, 2, 3, 0, 1]

Uruchom asynchroniczne funkcje z callbackami z listy w taki sposób aby każda przekazywała wynik wykonania do następnej

const waterfall = (...functions) => (callback, ...args) =>
 functions.reduceRight(
  (composition, fn) => (...results) => fn(composition, ...results),
  callback
 )(...args);

const randInt = max => Math.floor(Math.random() * max)

const add5 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x + 5);
};
const mult3 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x * 3);
};
const sub2 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x - 2);
};
const split = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x, x);
};
const add = (callback, x, y) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x + y);
};
const div4 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x / 4);
};

const computation = waterfall(add5, mult3, sub2, split, add, div4);
computation(console.log, 5) // -> 14

// same as:

const computation2 = (input, callback) => {
 const f6 = x=> div4(callback, x);
 const f5 = (x, y) => add(f6, x, y);
 const f4 = x => split(f5, x);
 const f3 = x => sub2(f4, x);
 const f2 = x => mult3(f3, x);
 add5(f2, input);
}

​​​​​​Różnica pomiędzy reduce i reduceRight

var a = ['1', '2', '3', '4', '5']; 
var left = a.reduce(function(prev, cur)   { return prev + cur; }); 
var right = a.reduceRight(function(prev, cur) { return prev + cur; }); 

console.log(left); // "12345"
console.log(right); // "54321"

Przykład na rozwijanie funkcji

W rozwijaniu funkcji chodzi o to, że w wywołaniu jednej funkcji możemy użyć wielu funkcji. Odbywa się to od prawej do lewej, wołając każdą funkcję z wynikiem zwróconym przez poprzednią.

/**
 * Function Composition is way in which result of one function can
 * be passed to another and so on.
 *
 * h(x) = f(g(x))
 *
 * Function execution happens right to left
 *
 * https://en.wikipedia.org/wiki/Function_composition
 */

const compose = (...args) => (value) => args.reduceRight((acc, fn) => fn(acc), value)

// Increment passed number
const inc = (n) => n + 1

// Doubles the passed value
const double = (n) => n * 2

// using composition function
console.log(compose(double, inc)(2)); // 6

// using composition function
console.log(compose(inc, double)(2)); // 5

Polyfill

reduceRight zostało dodane dostandardu ECMA-262 w piątej edycji, w związku z czym może jeszcze nie być dodane do wszystkich implementacji standardu. Można to rozwiązać poprzez użycie poniższego kodu na początku aplikacji, pozwoli to na używanie reduceRight w środowiskach, które tego nie implementują.

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.22
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.22
if ('function' !== typeof Array.prototype.reduceRight) {
 Array.prototype.reduceRight = function(callback /*, initialValue*/) {
  'use strict';
  if (null === this || 'undefined' === typeof this) {
   throw new TypeError('Array.prototype.reduce called on null or undefined');
  }
  if ('function' !== typeof callback) {
   throw new TypeError(callback + ' is not a function');
  }
  var t = Object(this), len = t.length >>> 0, k = len - 1, value;
  if (arguments.length >= 2) {
   value = arguments[1];
  } else {
   while (k >= 0 && !(k in t)) {
    k--;
   }
   if (k < 0) {
    throw new TypeError('Reduce of empty array with no initial value');
   }
   value = t[k--];
  }
  for (; k >= 0; k--) {
   if (k in t) {
    value = callback(value, t[k], k, t);
   }
  }
  return value;
 };
}

Specyfikacje

Specyfikacja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reduceRight' in that specification.

Zgodność w przeglądarkach

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
reduceRightChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Sprawdź również