JSException

Podsumowanie

Publiczna klasaJSException rozszerzająca RuntimeException

java.lang.Object
  |
  +----java.lang.Throwable
      |
      +----java.lang.Exception
           |
           +----java.lang.RuntimeException
                 |
                 +----netscape.javascript.JSException

Opis

JSException jest wyjątkiem wyrzucanym, kiedy kod JavaScript zwróci błąd.

Podsumowanie konstruktora

Klasa netscape.javascript.JSException posiada następujące konstruktory :

JSException
Przestarzały konstruktor pozwala opcjonalnie na określenie szczegółowego powiadomienia lub innych informacji.

Podsumowanie metod

Klasa netscape.javascript.JSException posiada następujące metody:

getWrappedException 
Instancja metody getWrappedException.
getWrappedExceptionType 
Instancja metody getWrappedExceptionType zwraca wartość int mapującą typ obiektu wrappedException.

Kompatybilność wsteczna

JavaScript 1.1 do 1.3

Klasa JSException miała trzy konstruktory publiczne, które opcjonalnie pobierały argument w postaci ciągu znaków, określającego szczegółowy komunikat lub inne informacje danego wyjątku. Metoda getWrappedException nie była dostępna.

Konstruktory JSException, oznaczone jako przestarzałe w JavaScripcie 1.4, tworzą obiekt JSException z opcjonalnym komunikatem szczegółowym.

Deklaracja

1. public JSException()

2. public JSException(String s)

3. public JSException(String s,
  String filename,
  int lineno,
  String source,
  int tokenIndex)

Argumenty

s 
Szczegółowy komunikat.
filename 
Adres URL pliku gdzie wystąpił błąd, o ile jest dostępny.
lineno 
Liczba linii w pliku, o ile jest dostępny.
source 
Łańcuch znakowy zawierający wykonywany kod JavaScript.
tokenIndex 
Indeks w źródłowym łańcuchu znaków, wskazujący miejsce wystąpienia błędu.

getWrappedException

Metoda instancji getWrappedException.

Deklaracja

public Object getWrappedException()

Opis

getWrappedException() zwraca obiek reprezentujący wartość faktycznie wyrzuconą przez JavaScript. JavaScript może wyrzucić wartość dowolnego typu. Metoda getWrappedException() pozwala określić, jaki rodzaj wartości jest reprezentowany przez zwracany typ Object.

getWrappedExceptionType

Metoda instancji getWrappedExceptionType.

Deklaracja

public int getWrappedExceptionType()

Opis

getWrappedExceptionType() zwraca wartość int, pasującą do jednej z następujących statycznych int pól klasy JSException:

 • EXCEPTION_TYPE_EMPTY
 • EXCEPTION_TYPE_VOID
 • EXCEPTION_TYPE_OBJECT
 • EXCEPTION_TYPE_FUNCTION
 • EXCEPTION_TYPE_STRING
 • EXCEPTION_TYPE_NUMBER
 • EXCEPTION_TYPE_BOOLEAN