handler.apply()

Metoda handler.apply() jest pułapką na wywołanie funkcji.

Składnia

var p = new Proxy(target, {
 apply: function(target, thisArg, argumentsList) {
 }
});

Parametry

Następujące parametry są przekazywane do metody apply. Wartością this jest handler.

target
Obiekt, na którym została wywołana metoda.
thisArg
Obiekt, który jest this w metodzie.
argumentsList
Lista argumentów, które zostały przekazane do metody.

Zwracana wartość

Metoda apply może zwrócić dowolną wartość.

Opis

Metoda handler.apply jest pułapką na wywołanie funkcji.

Przechwycenia

Ta pułapka może przechwycić poniższe operacje:

Niezmienniki

Jeśli poniższe zmiemienniki są naruszone, poxy rzuci wyjątek TypeError:

target musi być obiektem, który da się wywołać. To znaczy, że musi być obiektem funkcyjnym.

Przykłady

Poniższy kod przechwytuje wywołanie funkcji.

var p = new Proxy(function() {}, {
 apply: function(target, thisArg, argumentsList) {
  console.log('called: ' + argumentsList.join(', '));
  return argumentsList[0] + argumentsList[1] + argumentsList[2];
 }
});

console.log(p(1, 2, 3)); // "called: 1, 2, 3"
             // 6

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of '[[Call]]' in that specification.
Standard Początkowa definicja.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of '[[Call]]' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz również