Konstruktor

Konstruktor jest specjalną metodą tworzenia i inicjowania obiektu utworzonego w klasie.

Składnia

constructor([arguments]) { ... }

Opis

Konstruktor umożliwia zdefiniowanie inicjalizacji obiektu, która musi się wykonać, zanim będzie można wywołać metody obiektu.

class Person {

 constructor(name) {
  this.name = name;
 }

 introduce() {
  console.log(`Hello, my name is ${this.name}`);
 }

}

const otto = new Person('Otto');

otto.introduce();

Jeśli niestandardowy konstruktor nie został podany, to domyślny konstruktor będzie użyty. Dla klas bazowych konstruktor domyślny jest pusty:

constructor() {}

Dla klas pochodnych domyślny konstruktor wywołuje konstruktor klasy nadrzędnej:

constructor(...args) {
 super(...args);
}

Pozwala to na działanie takiego kodu:

class ValidationError extends Error {

 printCustomerMessage() {
  return `Validation failed :-( (details: ${this.message})`;
 }

}

try {
 throw new ValidationError("Not a valid phone number");
} catch (error) {
  if (error instanceof ValidationError) {
  console.log(error.name); // This is Error instead of ValidationError!
  console.log(error.printCustomerMessage());
 } else {
  console.log('Unknown error', error);
  throw error;
 }
}

Klasa ValidationError nie musi mieć niestandardowego konstruktora, ponieważ domyślny konstruktor wywołuje konstruktor klasy Error.

Jeśli jednak klasa ValidationError ma niestandardowy konstruktor, to musi on wywoływać konstruktor klasy nadrzędnej przy użyciu super:

class ValidationError extends Error {

 constructor(message) {
  super(message); // call parent class constructor
  this.name = 'ValidationError';
  this.code = '42';
 }

 printCustomerMessage() {
   return `Validation failed :-( (details: ${this.message}, code: ${this.code})`;
 }

}

try {
 throw new ValidationError("Not a valid phone number");
} catch (error) {
  if (error instanceof ValidationError) {
  console.log(error.name); // Now this is ValidationError!
  console.log(error.printCustomerMessage());
 } else {
  console.log('Unknown error', error);
  throw error;
 }
}

Wewnątrz klasy może być tylko jedna metoda nazwana constructor. Jeżeli constructor wystąpi więcej niż jeden raz, to wygeneruje błąd SyntaxError.

Przykłady

Używanie konstruktora

Fragment kodu pochodzi z classes sample (live demo).

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej
  // określenie szerokości i wysokości wielokątu
  super(length, length);
  // Uwaga: W pochodnych klasach, super() musi być wywołane wcześniej niż
  // pierwsze użycie 'this'. W przeciwnym wypadku pojawi się błąd odniesienia.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 } 
}

Inny przykład

W tym przykładzie klasa Square jest zmieniona — ale konstruktor klasy Polygon nadal jest wywoływany przy tworzeniu nowej instancji klasy Square.

class Polygon {
  constructor() {
    this.name = "Polygon";
  }
}

class Square extends Polygon {
  constructor() {
    super();
  }
}

class Rectangle {}

Object.setPrototypeOf(Square.prototype, Rectangle.prototype);

console.log(Object.getPrototypeOf(Square.prototype) === Polygon.prototype); //false
console.log(Object.getPrototypeOf(Square.prototype) === Rectangle.prototype); //true

let newInstance = new Square();
console.log(newInstance.name); //Polygon

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Living Standard

Kompatybilność

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
constructorChrome Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 13Firefox Full support 45IE No support NoOpera Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari Full support 9WebView Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
Chrome Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Firefox Android Full support 45Opera Android Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0
Full support 5.0
No support 4.0 — 5.0
Notes
Notes Strict mode is required.
nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --use_strict runtime flag.
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz też