Konstruktor

Konstruktor jest specjalną metodą tworzenia i inicjowania obiektu utworzonego w klasie.

Składnia

constructor([arguments]) { ... }

Opis

W danej klasie może pojawić się tylko jeden "constructor". W przeciwnym razie pojawi się błąd SyntaxError jeśli klasa zawiera więcej niż jeden konstruktor.

Konstruktor może użyć "super keyword" do wywołania konstruktora klasy nadrzędnej.

Jeżeli nie określisz konstruktora, zostanie użyty domyślny konstruktor.

Przykłady

Używanie konstruktora

Fragment kodu pochodzi z classes sample (live demo).

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej length
  // określa szerokość i wysokość wielokątów
  super(length, length);
  // Uwaga: W pochodnych klasach, super() musi być wywołane wcześniej
  // może użyć 'this'. W przeciwnym wypadku pojawi się błąd odniesienia.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 } 
}

Konstruktor domyślny

Jeżeli nie określisz konstruktora, zostanie użyty domyślny konstruktor. Dla podstawowych klas takim konstruktorem jest:

constructor() {}

Dla klas pochodnych takim konstruktorem jest:

constructor(...args) {
 super(...args);
}

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Living Standard

Wsparcie przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 42.0 45 (45) ? ? ?
Default constructors ? 45 (45) ? ? ?
Feature Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support No support 42.0 45.0 (45) ? ? ? 42.0
Default constructors ? ? 45.0 (45) ? ? ? ?

Zobacz też