mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operatory logiczne

  Operatory logiczne

  Operatory logiczne są typem użytym z wartością Boolean (logiczną); zwracają one wartość logiczną (true lub false). Jednakże, operatory && i || aktualnie zwracają wartość jednego ze określonych argumentów, więc jeśli któryś z tych operatorów jest użyty z wartością nielogiczną, to zwróci wartość nie-logiczną. Operatory logiczne są opisane w następującej tablicy.

  Operatory Użycie Opis
  && expr1 && expr2 (Iloczyn logiczny AND) Zwraca expr1, jeśli jest konwertowany do false; w innym przypadku, zwraca expr2. Tak więc, kiedy użyjemy wartość logiczną, && zwróci true jeśli oba argumenty są true; w innym przypadku, zwróci false.
  || expr1 || expr2 (Suma logiczna OR) Zwróć expr1, jeśli jest konwertowany do true; w innym wypadku, zwróci expr2 logiczną. Tak więc, kiedy użyjemy wartość || zwróci true, jeśli oba argumenty są prawdziwe; jeśli oba są fałszywe, zwróci false.
  ! !expr (Negacja logiczna NOT) Zwraca false, jeśli jest pojedynczy argument konwertuje do true; w innym przypadku, zwróci true.

  Tabela: Operatory logiczne

  Przykłady wyrażeń, które potrafią być konwertowane do false, są to te, które prawie są ocenione do null, 0, pusty łańcuch (""), lub niezidentyfikowany.

  Następujący kod pokazuje przykład operatora && (logiczny AND).

  a1=true && true    // t && t zwraca true
  a2=true && false   // t && f zwraca false
  a3=false && true   // f && t zwraca false
  a4=false && (3 == 4) // f && f zwraca false
  a5="Cat" && "Dog"   // t && t zwraca Dog
  a6=false && "Cat"   // f && t zwraca false
  a7="Cat" && false   // t && f zwraca false
  

  Następujący kod pokazuje przykład operatora || (logiczny OR).

  o1=true || true    // t || t zwraca true
  o2=false || true   // f || t zwraca true
  o3=true || false   // t || f zwraca true
  o4=false || (3 == 4) // f || f zwraca false
  o5="Cat" || "Dog"   // t || t zwraca Cat
  o6=false || "Cat"   // f || t zwraca Cat
  o7="Cat" || false   // t || f zwraca Cat
  

  Następujący kod pokazuje przykład operatora ! (logiczny NOT).

  n1=!true       // !t zwraca false
  n2=!false       // !f zwraca true
  n3=!"Cat"       // !t zwraca false
  

  Skrócona ocena

  Wyrażenia logiczne są oceniane od lewego do prawego, są one testowane dla ewentualnych "skrótów" potrafiących wykonać wyrażenie wykonując następujące reguły:

  • false && coś_tam jest skrótem wykonującym wyrażenie fałszywe.
  • true || coś_tam jest skrótem wykonującym wyrażenie prawdziwe.

  Zasady te są gwarancją, która te ewolucje zawsze poprawi. Notatka, która część coś_tam z powyższego wyrażenia jest nieoceniana, więc któraś strona nie wykona w pełni warunku jaki został założony.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Anonymous, Re set, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,