Przewodnik po języku JavaScript 1.5

O tym przewodniku

Nowe możliwości tego wydania
Co już powinieneś wiedzieć
Wersje JavaScriptu
Gdzie szukać informacji o JavaScripcie
Konwencje dokumentu

Przegląd JavaScriptu

Czym jest JavaScript?
JavaScript i Java
JavaScript i specyfikacja ECMA
Związek pomiędzy JavaScript, a wersją ECMA
Dokumentacja JavaScript w porównaniu ze specyfikacją ECMA
Terminologia JavaScriptu i ECMA

Funkcjonalność języka

Wartości
Konwersja typu danych
Zmienne
Deklaracja zmiennych
Ocena zmiennych
Zakres zmiennych
Stałe
Literały
Literały tablicy
Literały logiczne
Literały całkowite
Literały zmiennoprzecinkowe
Literały obiektu
Literały znakowe
Unicode
Unicode zgodny z ASCII i ISO
Sekwencje ucieczki do Unicode
Wyświetlanie czcionek z Unicode

Wyrażenia i operatory

Wyrażenia
Operatory
Operatory przypisania
Operatory porównania
Operatory arytmetyczne
Operatory bitowe
Operatory logiczne
Operacje na łańcuchach
Operatory specjalne
Pierwszeństwo operatorów

Wyrażenia regularne

Tworzenie wyrażenia regularnego
Zapisywanie wzorca wyrażenia regularnego
Używanie prostego wzoru
Używanie specjalnych znaków
Używanie nawiasów
Praca z wyrażeniami regularnymi
Użycie odpowiedniego znaku
Globalne wyszukiwanie, wielkość znaków, wieloliniowe wejście
Przykłady

Instrukcje

Blok instrukcji
Instrukcje warunkowe
Instrukcja if...else
Instrukcja switch
Instrukcje pętli
Instrukcja for
Instrukcja do...while
Instrukcja while
Instrukcja label
Instrukcja break
Instrukcja continue
Instrukcje manipulacji obiektem
Instrukcja for...in
Instrukcja with
Komentarze
Instrukcje obsługi wyjątków
Instrukcja throw
Instrukcja try...catch

Funkcje

Definiowanie funkcji
Wywołanie funkcji
Zastosowanie obiektu arguments
Funkcje predefiniowane
Funkcja eval
Funkcja isFinite
Funkcja isNaN
Funkcje parseInt i parseFloat
Funkcje Number i String
Funkcje escape i unescape
Praca z zamknięciami

Praca z obiektami

Obiekty i własności
Tworzenie nowych obiektów
Używanie inicjacji obiektu
Używanie konstruktorów funkcji
Indeksowanie własności obiektu
Definiowanie własności typu obiektu
Definiowanie metod
Używanie 'this' do obiektu referencji
Definiowanie metod pobierania i ustawiania
Usuwanie własności
Obiekty predefiniowane
Obiekt Array
Obiekt Boolean
Obiekt Date
Obiekt function
Obiekt Math
Obiekt Number
Obiekt RegExp
Obiekt String

Detale modelu obiektowego

Języki oparte na klasach vs. oparte na prototypach
Definiowanie klasy
Podklasy i dziedziczenie
Dodawanie i usuwanie własności
Różnice
Praca z przykładem
Tworzenie hierarchii
Własności obiektu
Dziedziczenie własności
Dodawanie własności
Więcej elastycznych konstruktorów
Powrót dziedziczenia własności
Wartości lokalne vs. dziedziczone
Określanie wzajemnych relacji obiektu
Globalne informacje w konstruktorach
Brak wielokrotnego dziedziczenia

Podgląd klas LiveConnect

Praca z klasą opakowującą
Komunikacja między JavaScript a Java
Obiekt opakowujący
Praca z tablicami w Javie
Referencja paczki i klasy
Argumenty typu char
Obsługa wyjątków Javy w JavaScript
Komunikacja między Java a JavaScript
Używanie klas LiveConnect
Konwersja typu danych
Konwersja JavaScript do Java
Konwersja Java do JavaScript