To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Funkcje są jednym z podstawowych 'klocków' JavaScriptu. Funkcja jest zbiorem wyrażeń, które wykonują jakieś zadanie, bądź obliczają wartość. Aby użyć funkcji, musisz najpierw zdefiniować ją gdzieś w zasięgu, z którego zostanie wywołana.

See also the exhaustive reference chapter about JavaScript functions to get to know the details.

Definiowanie funkcji

Deklaracje funkcji

Definicja funkcji (zwana też deklaracją funkcji, lub instrukcją funkcji) składa się ze słowa kluczowego function oraz:

 • Nazwy funkcji.
 • Listy argumentów zamkniętych w nawiasach i oddzielonych przecinkami.
 • Instrukcji JavaScript, które definiują funkcję, zamkniętych w nawiasach klamrowych, { }.

Poniższy przykład przedstawia definicję funkcji obliczającej kwadrat liczby:

function square(number) {
 return number * number;
}

Funkcja square przyjmuje jeden argument, nazwany number. Funkcja składa się z jednej instrukcji, która zwraca argument (number) pomnożony przez siebie. Instrukcja return oznacza wartość zwracaną przez funkcję.

return number * number;

Podstawowe parametry (takie jak liczby) są przekazywane do funkcji przez wartość; wartośc przekazywana jest do funkcji, ale jeśli funkcja zmienia wartość, ta zmiana nie jest rejestrowana globalnie, lub w funkcji wywołującej.

Jeśli przekażesz obiekt (n.p. Array) jako parametr a funkcja zmieni właściwości obiektu, zmiana ta jest rejestrowana poza funkcją, tak jak jest to pokazane w przykładzie:

function myFunc(theObject) {
 theObject.make = "Toyota";
}

var mycar = {make: "Honda", model: "Accord", year: 1998};
var x, y;

x = mycar.make; // x dostaje wartość "Honda"

myFunc(mycar);
y = mycar.make; // y dodaje wartość "Toyota"
        // (właściwość make została zmieniona przez funkcję)

Note: Przyposanie nowego obiektu do parametru nie będzie miało żadnego skutku poza funkcją, ponieważ jest to zmiana wartości parametru, a nie zmiana jednej z właściwości obiektu:

function myFunc(theObject) {
 theObject = {make: "Ford", model: "Focus", year: 2006};
}

var mycar = {make: "Honda", model: "Accord", year: 1998};
var x, y;

x = mycar.make; // x dostaje wartość "Honda"

myFunc(mycar);
y = mycar.make; // y wciąż dostaje wartość "Honda" 

Wyrażenia funkcyjne

Podczas gdy powyższa deklaracja jest syknaktycznie wyrażeniem, funkcje mogą być utwożone także przez wyrażenie funkcyjne. Taka funkcja może być anonimowa; nie posiadająca nazwy. Dla przyładu, funkcja square może być zdefiniowana następująco:

var square = function(number) { return number * number };
var x = square(4) // x gets the value 16

Deklaracja funkcji przy  pomocy wyrażenia funkcyjnego nie oznacza, że funkcja musi być anonimowa. Nadal może ona posiadać swoją nazwę, która może przydać się do wywołania samej siebie czy do identyfikacji w śladzie stosu podczas debugowania kodu. 

var factorial = function fac(n) { return n<2 ? 1 : n*fac(n-1) };

console.log(factorial(3));

Function expressions are convenient when passing a function as an argument to another function. The following example shows a map function being defined and then called with an expression function as its first parameter:

function map(f,a) {
 var result = [], // Create a new Array
   i;
 for (i = 0; i != a.length; i++)
  result[i] = f(a[i]);
 return result;
}

Poniższy kod:

map(function(x) {return x * x * x}, [0, 1, 2, 5, 10]);

zwraca [0, 1, 8, 125, 1000].

In JavaScript, a function can be defined based on a condition. For example, the following function definition defines myFunc only if num equals 0:

var myFunc;
if (num == 0){
 myFunc = function(theObject) {
  theObject.make = "Toyota"
 }
}

In addition to defining functions as described here, you can also use the Function constructor to create functions from a string at runtime, much like eval().

A method is a function that is a property of an object. Read more about objects and methods in Working with objects.

Wywoływanie funkcji

Definicja fukcji nie wykonuje jej. Definiowanie funkcji nazywa fukncję i określa co robić kiedy fukcja zostanie wywołana. Wywołanie funkcji inicjiuje wykonanie określonych akcji wraz z wskazanymi parametrami. Na przykład, jeśli zdefiniujesz funkcję square, możesz ją wywołać w następujący sposób:

square(5);

Powyższy kod wywołuje funkcję dla argumentu 5. Wynkcja wykonuje się i zwraca wartość 25.

Funkcja musi znajdować się w obecnym zakresie by mogła zostać wywołana. Jeje wywołanie może jednak znajdować się powyżej jej deklaracji. Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem hoistingu. 

console.log(square(5));
/* ... */
function square(n) { return n*n } 

Zakres funkcji jest funkcja w której została ona zadeklarowana co oznacza, że deklarując funkcję na najwyższym poziomie programu, znajduje się ona w zakresie globalnym.

Notka: Zjawisko hoistingu funkcji zachodzi wyłącznie w przypadku powyższego sposobu deklaracji (function funcName(){}). Poniższy kod nie zadziała, w tym przypadku funkcja została zadeklarowana za pomocą wyrażenia.

console.log(square(5));
square = function (n) {
 return n * n;
}

Argumenty funkcji mogą być nie tylko łańcuchami lub liczbami.Funkcja show_props() (zdefiniowana w Working with objects) jest przykładem funkcji przyjmującej objekt jako argument.

Funckja może wywoływać samą siebie. Na przykład, poniżej mamy funkcję rekurencyjnie obliczającą silnię.

function factorial(n){
 if ((n == 0) || (n == 1))
  return 1;
 else
  return (n * factorial(n - 1));
}

Poniżej znajdują się wyniki funkcji dla licz z zakresu 1-5.

var a, b, c, d, e;
a = factorial(1); // a gets the value 1
b = factorial(2); // b gets the value 2
c = factorial(3); // c gets the value 6
d = factorial(4); // d gets the value 24
e = factorial(5); // e gets the value 120

Istnieją inne sposoby wywołania funkcji. Często zdarzają się sytuacje gdy funkcja musi zostać wywołana dynamicznie, przyjmuje różna liczbę argumentów lub zmienia sie kontekst jeje wywołania. Okazuje się, że funkcje są tak naprawdę obiektami, które posiadaja własne metody (sprawdź obiekt Function). Jednej z tych metod apply() możemy użyć do zmiany kontekstu wywołania funkcji.

Function scope

Variables defined inside a function cannot be accessed from anywhere outside the function, because the variable is defined only in the scope of the function. However, a function can access all variables and functions defined inside the scope in which it is defined. In other words, a function defined in the global scope can access all variables defined in the global scope. A function defined inside another function can also access all variables defined in its parent function and any other variable to which the parent function has access.

// The following variables are defined in the global scope
var num1 = 20,
  num2 = 3,
  name = "Chamahk";

// This function is defined in the global scope
function multiply() {
 return num1 * num2;
}

multiply(); // Returns 60

// A nested function example
function getScore () {
 var num1 = 2,
   num2 = 3;
 
 function add() {
  return name + " scored " + (num1 + num2);
 }
 
 return add();
}

getScore(); // Returns "Chamahk scored 5"

Scope and the function stack

Recursion

A function can refer to and call itself. There are three ways for a function to refer to itself:

 1. the function's name
 2. arguments.callee
 3. an in-scope variable that refers to the function

For example, consider the following function definition:

var foo = function bar() {
  // statements go here
};

Within the function body, the following are all equivalent:

 1. bar()
 2. arguments.callee()
 3. foo()

A function that calls itself is called a recursive function. In some ways, recursion is analogous to a loop. Both execute the same code multiple times, and both require a condition (to avoid an infinite loop, or rather, infinite recursion in this case). For example, the following loop:

var x = 0;
while (x < 10) { // "x < 10" is the loop condition
  // do stuff
  x++;
}

can be converted into a recursive function and a call to that function:

function loop(x) {
 if (x >= 10) // "x >= 10" is the exit condition (equivalent to "!(x < 10)")
  return;
 // do stuff
 loop(x + 1); // the recursive call
}
loop(0);

However, some algorithms cannot be simple iterative loops. For example, getting all the nodes of a tree structure (e.g. the DOM) is more easily done using recursion:

function walkTree(node) {
 if (node == null) // 
  return;
 // do something with node
 for (var i = 0; i < node.childNodes.length; i++) {
  walkTree(node.childNodes[i]);
 }
}

Compared to the function loop, each recursive call itself makes many recursive calls here.

It is possible to convert any recursive algorithm to a non-recursive one, but often the logic is much more complex and doing so requires the use of a stack. In fact, recursion itself uses a stack: the function stack.

The stack-like behavior can be seen in the following example:

function foo(i) {
 if (i < 0)
  return;
 console.log('begin:' + i);
 foo(i - 1);
 console.log('end:' + i);
}
foo(3);

// Output:

// begin:3
// begin:2
// begin:1
// begin:0
// end:0
// end:1
// end:2
// end:3

Nested functions and closures

You can nest a function within a function. The nested (inner) function is private to its containing (outer) function. It also forms a closure. A closure is an expression (typically a function) that can have free variables together with an environment that binds those variables (that "closes" the expression).

Since a nested function is a closure, this means that a nested function can "inherit" the arguments and variables of its containing function. In other words, the inner function contains the scope of the outer function.

To summarize:

 • The inner function can be accessed only from statements in the outer function.
 • The inner function forms a closure: the inner function can use the arguments and variables of the outer function, while the outer function cannot use the arguments and variables of the inner function.

The following example shows nested functions:

function addSquares(a,b) {
 function square(x) {
  return x * x;
 }
 return square(a) + square(b);
}
a = addSquares(2,3); // returns 13
b = addSquares(3,4); // returns 25
c = addSquares(4,5); // returns 41

Since the inner function forms a closure, you can call the outer function and specify arguments for both the outer and inner function:

function outside(x) {
 function inside(y) {
  return x + y;
 }
 return inside;
}
fn_inside = outside(3); // Think of it like: give me a function that adds 3 to whatever you give it
result = fn_inside(5); // returns 8

result1 = outside(3)(5); // returns 8

Preservation of variables

Notice how x is preserved when inside is returned. A closure must preserve the arguments and variables in all scopes it references. Since each call provides potentially different arguments, a new closure is created for each call to outside. The memory can be freed only when the returned inside is no longer accessible.

This is not different from storing references in other objects, but is often less obvious because one does not set the references directly and cannot inspect them.

Multiply-nested functions

Functions can be multiply-nested, i.e. a function (A) containing a function (B) containing a function (C). Both functions B and C form closures here, so B can access A and C can access B. In addition, since C can access B which can access A, C can also access A. Thus, the closures can contain multiple scopes; they recursively contain the scope of the functions containing it. This is called scope chaining. (Why it is called "chaining" will be explained later.)

Consider the following example:

function A(x) {
 function B(y) {
  function C(z) {
   console.log(x + y + z);
  }
  C(3);
 }
 B(2);
}
A(1); // logs 6 (1 + 2 + 3)

In this example, C accesses B's y and A's x. This can be done because:

 1. B forms a closure including A, i.e. B can access A's arguments and variables.
 2. C forms a closure including B.
 3. Because B's closure includes A, C's closure includes A, C can access both B and A's arguments and variables. In other words, C chains the scopes of B and A in that order.

The reverse, however, is not true. A cannot access C, because A cannot access any argument or variable of B, which C is a variable of. Thus, C remains private to only B.

Name conflicts

When two arguments or variables in the scopes of a closure have the same name, there is a name conflict. More inner scopes take precedence, so the inner-most scope takes the highest precedence, while the outer-most scope takes the lowest. This is the scope chain. The first on the chain is the inner-most scope, and the last is the outer-most scope. Consider the following:

function outside() {
 var x = 10;
 function inside(x) {
  return x;
 }
 return inside;
}
result = outside()(20); // returns 20 instead of 10

The name conflict happens at the statement return x and is between inside's parameter x and outside's variable x. The scope chain here is {inside, outside, global object}. Therefore inside's x takes precedences over outside's x, and 20 (inside's x) is returned instead of 10 (outside's x).

Closures

Closures are one of the most powerful features of JavaScript. JavaScript allows for the nesting of functions and grants the inner function full access to all the variables and functions defined inside the outer function (and all other variables and functions that the outer function has access to). However, the outer function does not have access to the variables and functions defined inside the inner function. This provides a sort of security for the variables of the inner function. Also, since the inner function has access to the scope of the outer function, the variables and functions defined in the outer function will live longer than the outer function itself, if the inner function manages to survive beyond the life of the outer function. A closure is created when the inner function is somehow made available to any scope outside the outer function.

var pet = function(name) {  // The outer function defines a variable called "name"
 var getName = function() {
  return name;       // The inner function has access to the "name" variable of the outer function
 }
 return getName;      // Return the inner function, thereby exposing it to outer scopes
},
myPet = pet("Vivie");
  
myPet();           // Returns "Vivie"

It can be much more complex than the code above. An object containing methods for manipulating the inner variables of the outer function can be returned.

var createPet = function(name) {
 var sex;
 
 return {
  setName: function(newName) {
   name = newName;
  },
  
  getName: function() {
   return name;
  },
  
  getSex: function() {
   return sex;
  },
  
  setSex: function(newSex) {
   if(typeof newSex == "string" && (newSex.toLowerCase() == "male" || newSex.toLowerCase() == "female")) {
    sex = newSex;
   }
  }
 }
}

var pet = createPet("Vivie");
pet.getName();         // Vivie

pet.setName("Oliver");
pet.setSex("male");
pet.getSex();          // male
pet.getName();         // Oliver

In the code above, the name variable of the outer function is accessible to the inner functions, and there is no other way to access the inner variables except through the inner functions. The inner variables of the inner function act as safe stores for the inner functions. They hold "persistent", yet secure, data for the inner functions to work with. The functions do not even have to be assigned to a variable, or have a name.

var getCode = (function(){
 var secureCode = "0]Eal(eh&2";  // A code we do not want outsiders to be able to modify...
 
 return function () {
  return secureCode;
 };
})();

getCode();  // Returns the secureCode

There are, however, a number of pitfalls to watch out for when using closures. If an enclosed function defines a variable with the same name as the name of a variable in the outer scope, there is no way to refer to the variable in the outer scope again.

var createPet = function(name) { // Outer function defines a variable called "name"
 return {
  setName: function(name) {  // Enclosed function also defines a variable called "name"
   name = name;        // ??? How do we access the "name" defined by the outer function ???
  }
 }
}

The magical this variable is very tricky in closures. They have to be used carefully, as what this refers to depends completely on where the function was called, rather than where it was defined.

Using the arguments object

The arguments of a function are maintained in an array-like object. Within a function, you can address the arguments passed to it as follows:

arguments[i]

where i is the ordinal number of the argument, starting at zero. So, the first argument passed to a function would be arguments[0]. The total number of arguments is indicated by arguments.length.

Using the arguments object, you can call a function with more arguments than it is formally declared to accept. This is often useful if you don't know in advance how many arguments will be passed to the function. You can use arguments.length to determine the number of arguments actually passed to the function, and then access each argument using the arguments object.

For example, consider a function that concatenates several strings. The only formal argument for the function is a string that specifies the characters that separate the items to concatenate. The function is defined as follows:

function myConcat(separator) {
  var result = "", // initialize list
    i;
  // iterate through arguments
  for (i = 1; i < arguments.length; i++) {
   result += arguments[i] + separator;
  }
  return result;
}

You can pass any number of arguments to this function, and it concatenates each argument into a string "list":

// returns "red, orange, blue, "
myConcat(", ", "red", "orange", "blue");

// returns "elephant; giraffe; lion; cheetah; "
myConcat("; ", "elephant", "giraffe", "lion", "cheetah");

// returns "sage. basil. oregano. pepper. parsley. "
myConcat(". ", "sage", "basil", "oregano", "pepper", "parsley");

Note: The arguments variable is "array-like", but not an array. It is array-like in that is has a numbered index and a length property. However, it does not possess all of the array-manipulation methods.

See the Function object in the JavaScript reference for more information.

Function parameters

Starting with ECMAScript 6, there are two new kinds of parameters: default parameters and rest parameters.

Default parameters

In JavaScript, parameters of functions default to undefined. However, in some situations it might be useful to set a different default value. This is where default parameters can help.

In the past, the general strategy for setting defaults was to test parameter values in the body of the function and assign a value if they are undefined. If in the following example, no value is provided for b in the call, its value would be undefined  when evaluating a*b and the call to multiple would have returned NaN. However, this is caught with the second line in this example:

function multiply(a, b) {
 b = typeof b !== 'undefined' ? b : 1;

 return a*b;
}

multiply(5); // 5

With default parameters, the check in the function body is no longer necessary. Now, you can simply put 1 as the default value for b in the function head:

function multiply(a, b = 1) {
 return a*b;
}

multiply(5); // 5

Fore more details, see default parameters in the reference.

Rest parameters

The rest parameter syntax allows to represent an indefinite number of arguments as an array. In the example, we use the rest parameters to collect arguments from the second one to the end. We then multiply them by the first one. This example is using an arrow function, which is introduced in the next section.

function multiply(multiplier, ...theArgs) {
 return theArgs.map(x => multiplier * x);
}

var arr = multiply(2, 1, 2, 3);
console.log(arr); // [2, 4, 6]

Arrow functions

An arrow function expression (also known as fat arrow function) has a shorter syntax compared to function expressions and lexically binds the this value. Arrow functions are always anonymous. See also this hacks.mozilla.org blog post: "ES6 In Depth: Arrow functions".

Two factors influenced the introduction of arrow functions: shorter functions and lexical this.

Shorter functions

In some functional patterns, shorter functions are welcome. Compare:

var a = [
 "Hydrogen",
 "Helium",
 "Lithium",
 "Beryl­lium"
];

var a2 = a.map(function(s){ return s.length });

var a3 = a.map( s => s.length );

Lexical this

Until arrow functions, every new function defined its own this value (a new object in case of a constructor, undefined in strict mode function calls, the context object if the function is called as an "object method", etc.). This proved to be annoying with an object-oriented style of programming.

function Person() {
 // The Person() constructor defines `this` as itself.
  this.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // In nonstrict mode, the growUp() function defines `this` 
  // as the global object, which is different from the `this`
  // defined by the Person() constructor.
   this.age++;
 }, 1000);
}

var p = new Person();

In ECMAScript 3/5, this issue was fixed by assigning the value in this to a variable that could be closed over.

function Person() {
 var self = this; // Some choose `that` instead of `self`. 
          // Choose one and be consistent.
 self.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // The callback refers to the `self` variable of which
  // the value is the expected object.
  self.age++;
 }, 1000);
}

Predefined functions

JavaScript has several top-level, built-in functions:

eval()

The eval() method evaluates JavaScript code represented as a string.

uneval()

The uneval() method creates a string representation of the source code of an Object.

isFinite()

The global isFinite() function determines whether the passed value is a finite number. If needed, the parameter is first converted to a number.

isNaN()

The isNaN() function determines whether a value is NaN or not. Note: coercion inside the isNaN function has interesting rules; you may alternatively want to use Number.isNaN(), as defined in ECMAScript 6, or you can use typeof to determine if the value is Not-A-Number.

parseFloat()

The parseFloat() function parses a string argument and returns a floating point number.

parseInt()

The parseInt() function parses a string argument and returns an integer of the specified radix (the base in mathematical numeral systems).

decodeURI()

The decodeURI() function decodes a Uniform Resource Identifier (URI) previously created by encodeURI or by a similar routine.

decodeURIComponent()

The decodeURIComponent() method decodes a Uniform Resource Identifier (URI) component previously created by encodeURIComponent or by a similar routine.

encodeURI()

The encodeURI() method encodes a Uniform Resource Identifier (URI) by replacing each instance of certain characters by one, two, three, or four escape sequences representing the UTF-8 encoding of the character (will only be four escape sequences for characters composed of two "surrogate" characters).

encodeURIComponent()

The encodeURIComponent() method encodes a Uniform Resource Identifier (URI) component by replacing each instance of certain characters by one, two, three, or four escape sequences representing the UTF-8 encoding of the character (will only be four escape sequences for characters composed of two "surrogate" characters).

escape()

The deprecated escape() method computes a new string in which certain characters have been replaced by a hexadecimal escape sequence. Use encodeURI or encodeURIComponent instead.

unescape()

The deprecated unescape() method computes a new string in which hexadecimal escape sequences are replaced with the character that it represents. The escape sequences might be introduced by a function like escape. Because unescape() is deprecated, use decodeURI() or decodeURIComponent instead.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: pm093, thekyeZ, marekjedrzejewski
Ostatnia aktualizacja: pm093,