MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

 

Domknięcia to funkcje których funkcje wewnętrzne odwołują się do niezależnych (wolnych) zmiennych. Innymi słowy, funkcje zdeklarowane wewnątrz domknięcia 'pamiętają' środowisko w którym zostały utworzone.

Zasięg leksykalny

Rozważ poniższy przykład:

function init() {
 var name = "Mozilla"; // name jest zmienną lokalną utworzoną przez funkcję init
 function displayName() { // displayName() jest wewnętrzną funkcją, domknięciem
  alert(name); // używa zmiennej zdeklarowanej w funkcji nadrzędnej
 }
 displayName();    
}
init();

init() tworzy zmienną lokalną name oraz funkcję displayName(). displayName() jest funkcją lokalną która została zdefiniowana wewnątrz funkcji init() i jest dostępna tylko wewnątrz tej funkcji. displayName() nie ma własnych zmiennych lokalnych. Jednakże, ponieważ wewnętrzne funkcje mają dostęp do zmiennych zdefiniowanych w fukncjach zewnętrznych, displayName() ma dostęp do zmiennej name zdeklarowanej w funkcji nadrzędnej, init().

Uruchom kod i zauważ że alert() zawarty w funkcji displayName() wyświetlił wartość ze zmiennej name, która jest zdeklarowana w funkcji nadrzędnej. Jest to przykład zasięgu leksykalnego, który opisuje jak parser rozwiązuje zmienne kiedy funkcje są zagnieżdżone. Słowo "leksykalny" odnosi się do faktu że zasięg leksykalny używa lokalizacji zdefiniowania zmiennej w kodzie źródłowym aby określić gdzie ta zmienna jest dostępna. Zagnieżdżone funkcje mają dostęp do zmiennych zdeklarowanych w ich zewnętrznym zasięgu.

Domknięcie

Teraz rozważmy następujący przykład:

function makeFunc() {
 var name = "Mozilla";
 function displayName() {
  alert(name);
 }
 return displayName;
}

var myFunc = makeFunc();
myFunc();

Jeżeli uruchomisz ten kod przekonasz się że ma takie samo działanie jak poprzedni przykład z funkcją init(): tym razem wartość tekstowa "Mozilla" zostanie wyświetlona w alercie. To co jest inne - i interesujące - to że wewnętrzna fukncja displayName() została zwrócona z nadrzędnej funkcji przed jej wykonaniem.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać nieintuicyjne że kod nadal pracuje. W niektórych językach programowania, zmienne lokalne znajdujące się w funkcji istnieją tylko przez czas trwania tej funkcji. W momencie gdy makeFunc() zostanie wykonana, możesz oczekiwać że zmienna nie będzie już dostępna. Jednakże, ponieważ w naszym przypadku kod nadal pracuje, jak widać nie dotyczy to języka Javascript.

Spowodowane jest to tym, że omawiane funkcje przybierają w Javascript formę domknięć. Domknięcie jest kombinacją funkcji i leksykalnego środowiska w którym ta funkcja została zdeklarowana. To środowisko zawiera każdą zmienną lokalną która była w zasięgu w momencie kiedy domknięcie zostało stworzone. W tym przypadku, myFunc jest referencją do instancji funkcji displayName stworzonej w momencie działania makeFunc. Instancja displayName zarządza referencją do jej leksykalnego środowiska, w którym istnieje zmienna. Dlatego, kiedy myFunc jest uruchomiona, zmienna pozostaje dostępna do użycia i "Mozilla" może być przekazane do alert.

Poniżej znajduje się znacznie bardziej interesujący przykład — funkcja makeAdder:

function makeAdder(x) {
 return function(y) {
  return x + y;
 };
}

var add5 = makeAdder(5);
var add10 = makeAdder(10);

console.log(add5(2)); // 7
console.log(add10(2)); // 12

W tym przykładzie, zdefiniowaliśmy funkcje makeAdder(x), która pobiera argument, x, i zwraca nową funkcje.  Zwrócona funkcja pobiera argument, y, i zwraca sume x i y.

W zasadzie makeAdder jest fabryką funkcji — wytwarza funkcje które mogą dodawać pewną wartość do ich argumentu. W powyższym przykładzie używamy naszej fabryki funkcji do stworzenia dwóch nowych funkcji — jedna która dodaje 5 do jej argumentu i druga która dodaje 10.

add5 i add10 są domknięciami. Dzielą ten sam kod zawarty w funkcji makeAdder, ale przechowują różne leksykalne środowisko. W leksykalnym środowisku add5x wynosi 5, natomiast w leksykalnym środowisku add10x jest równe 10.

Praktyczne domknięcia

Closures are useful because they let you associate some data (the lexical environment) with a function that operates on that data. This has obvious parallels to object oriented programming, where objects allow us to associate some data (the object's properties) with one or more methods.

Consequently, you can use a closure anywhere that you might normally use an object with only a single method.

Situations where you might want to do this are particularly common on the web. Much of the code we write in front-end JavaScript is event-based — we define some behavior, then attach it to an event that is triggered by the user (such as a click or a keypress). Our code is generally attached as a callback: a single function which is executed in response to the event.

For instance, suppose we wish to add some buttons to a page that adjust the text size. One way of doing this is to specify the font-size of the body element in pixels, then set the size of the other elements on the page (such as headers) using the relative em unit:

body {
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-size: 12px;
}

h1 {
 font-size: 1.5em;
}

h2 {
 font-size: 1.2em;
}

Our interactive text size buttons can change the font-size property of the body element, and the adjustments will be picked up by other elements on the page thanks to the relative units.

Here's the JavaScript:

function makeSizer(size) {
 return function() {
  document.body.style.fontSize = size + 'px';
 };
}

var size12 = makeSizer(12);
var size14 = makeSizer(14);
var size16 = makeSizer(16);

size12size14, and size16 are now functions which will resize the body text to 12, 14, and 16 pixels, respectively. We can attach them to buttons (in this case links) as follows:

document.getElementById('size-12').onclick = size12;
document.getElementById('size-14').onclick = size14;
document.getElementById('size-16').onclick = size16;
<a href="#" id="size-12">12</a>
<a href="#" id="size-14">14</a>
<a href="#" id="size-16">16</a>

Emulating private methods with closures

Languages such as Java provide the ability to declare methods private, meaning that they can only be called by other methods in the same class.

JavaScript does not provide a native way of doing this, but it is possible to emulate private methods using closures. Private methods aren't just useful for restricting access to code: they also provide a powerful way of managing your global namespace, keeping non-essential methods from cluttering up the public interface to your code.

The following code illustrates how to use closures to define public functions that can access private functions and variables. Using closures in this way is known as the module pattern:

var counter = (function() {
 var privateCounter = 0;
 function changeBy(val) {
  privateCounter += val;
 }
 return {
  increment: function() {
   changeBy(1);
  },
  decrement: function() {
   changeBy(-1);
  },
  value: function() {
   return privateCounter;
  }
 };  
})();

console.log(counter.value()); // logs 0
counter.increment();
counter.increment();
console.log(counter.value()); // logs 2
counter.decrement();
console.log(counter.value()); // logs 1

In previous examples, each closure has had its own lexical environment. Here, though, we create a single lexical environment that is shared by three functions: counter.incrementcounter.decrement, and counter.value.

The shared lexical environment is created in the body of an anonymous function, which is executed as soon as it has been defined. The lexical environment contains two private items: a variable called privateCounter and a function called changeBy. Neither of these private items can be accessed directly from outside the anonymous function. Instead, they must be accessed by the three public functions that are returned from the anonymous wrapper.

Those three public functions are closures that share the same environment. Thanks to JavaScript's lexical scoping, they each have access to the privateCounter variable and changeBy function.

You'll notice we're defining an anonymous function that creates a counter, and then we call it immediately and assign the result to the counter variable. We could store this function in a separate variable makeCounter and use it to create several counters.

var makeCounter = function() {
 var privateCounter = 0;
 function changeBy(val) {
  privateCounter += val;
 }
 return {
  increment: function() {
   changeBy(1);
  },
  decrement: function() {
   changeBy(-1);
  },
  value: function() {
   return privateCounter;
  }
 } 
};

var counter1 = makeCounter();
var counter2 = makeCounter();
alert(counter1.value()); /* Alerts 0 */
counter1.increment();
counter1.increment();
alert(counter1.value()); /* Alerts 2 */
counter1.decrement();
alert(counter1.value()); /* Alerts 1 */
alert(counter2.value()); /* Alerts 0 */

Notice how each of the two counters, counter1 and counter2, maintains its independence from the other. Each closure references a different version of the privateCounter variable through its own closure. Each time one of the counters is called, its lexical environment changes by changing the value of this variable; however changes to the variable value in one closure do not affect the value in the other closure.

Using closures in this way provides a number of benefits that are normally associated with object oriented programming -- in particular, data hiding and encapsulation.

Creating closures in loops: A common mistake

Prior to the introduction of the let keyword in ECMAScript 2015, a common problem with closures occurred when they were created inside a loop. Consider the following example:

<p id="help">Helpful notes will appear here</p>
<p>E-mail: <input type="text" id="email" name="email"></p>
<p>Name: <input type="text" id="name" name="name"></p>
<p>Age: <input type="text" id="age" name="age"></p>
function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  var item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
   showHelp(item.help);
  }
 }
}

setupHelp();

The helpText array defines three helpful hints, each associated with the ID of an input field in the document. The loop cycles through these definitions, hooking up an onfocus event to each one that shows the associated help method.

If you try this code out, you'll see that it doesn't work as expected. No matter what field you focus on, the message about your age will be displayed.

The reason for this is that the functions assigned to onfocus are closures; they consist of the function definition and the captured environment from the setupHelp function's scope. Three closures have been created by the loop, but each one shares the same single lexical environment, which has a variable with changing values (item.help). The value of item.help is determined when the onfocus callbacks are executed. Because the loop has already run its course by that time, the item variable object (shared by all three closures) has been left pointing to the last entry in the helpText list.

One solution in this case is to use more closures: in particular, to use a function factory as described earlier:

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function makeHelpCallback(help) {
 return function() {
  showHelp(help);
 };
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  var item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = makeHelpCallback(item.help);
 }
}

setupHelp();

This works as expected. Rather than the callbacks all sharing a single lexical environment, the makeHelpCallback function creates a new lexical environment for each callback, in which help refers to the corresponding string from the helpText array.

One other way to write the above using anonymous closures is:

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  (function() {
    var item = helpText[i];
    document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
     showHelp(item.help);
    }
  })(); // Immediate event listener attachment with the current value of item (preserved until iteration).
 }
}

setupHelp();

If you don't want to use more closures, you can use the let keyword introduced in ES2015 :

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  let item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
   showHelp(item.help);
  }
 }
}

setupHelp();

This example uses let instead of var, so every closure binds the block-scoped variable, meaning that no additional closures are required.

Performance considerations

It is unwise to unnecessarily create functions within other functions if closures are not needed for a particular task, as it will negatively affect script performance both in terms of processing speed and memory consumption.

For instance, when creating a new object/class, methods should normally be associated to the object's prototype rather than defined into the object constructor. The reason is that whenever the constructor is called, the methods would get reassigned (that is, for every object creation).

Consider the following case:

function MyObject(name, message) {
 this.name = name.toString();
 this.message = message.toString();
 this.getName = function() {
  return this.name;
 };

 this.getMessage = function() {
  return this.message;
 };
}

Because the previous code does not take advantage of the benefits of closures, we could instead rewrite it as follows:

function MyObject(name, message) {
 this.name = name.toString();
 this.message = message.toString();
}
MyObject.prototype = {
 getName: function() {
  return this.name;
 },
 getMessage: function() {
  return this.message;
 }
};

However, redefining the prototype is not recommended. The following example instead appends to the existing prototype:

function MyObject(name, message) {
 this.name = name.toString();
 this.message = message.toString();
}
MyObject.prototype.getName = function() {
 return this.name;
};
MyObject.prototype.getMessage = function() {
 return this.message;
};

The above code can also be written in a cleaner way with the same result:

function MyObject(name, message) {
  this.name = name.toString();
  this.message = message.toString();
}
(function() {
  this.getName = function() {
    return this.name;
  };
  this.getMessage = function() {
    return this.message;
  };
}).call(MyObject.prototype);

In the three previous examples, the inherited prototype can be shared by all objects and the method definitions need not occur at every object creation. See Details of the Object Model for more.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: kosanr1, ewape
 Ostatnia aktualizacja: kosanr1,