Project:Słownik

Tutaj trzymamy listę terminów używanych w tłumaczeniach, zaś w Dyskusji uzgadniamy nazewnictwo stron i tłumaczenia. Propozycje tłumaczeń, których autorzy nie są pewni oznaczone są jako(prop.). Jeżeli sądzisz, że propozycja jest błędna lub wymaga uzupełnienia, popraw ją lub przedyskutuj swoje zdanie na stronie dyskusji.

Propozycje tytułów

Angielski Polski
Browser Detection and Cross Browser Support Wykrywanie wersji przeglądarki i obsługiwanie wielu przeglądarek (prop.)
Class-Based vs. Prototype-Based Languages Języki oparte na klasach vs. oparte na prototypach
Core Language Features Funkcjonalność języka, możliwości języka
Defining Getters and Setters Definiowanie metod pobierania i ustawiania (Getters and Setters)
Determining Instance Relationships Określanie (wzajemnych) relacji instancji
DOM Client Object Cross-Reference Dokumentacja obiektów klienta DOM
Employee Example Przykład z pracownikiem (prop.) (Ten termin pochodzi stąd)
Executing a Global Search, Ignoring Case, and Considering Multiline Input Globalne wyszukiwanie, wielkość znaków, wieloliniowe wejście (prop.)
Expressions and Operators Wyrażenia i operatory
Gecko Compatibility Handbook Poradnik zgodności z Gecko (prop.)
Gecko's almost standards mode Tryb okrojonej zgodności ze standardami (prop.)
Ta propozycja jest kiepska, tzn. quirks mode to też tryb okrojonej zgodności. Proponuję "tryb Almost Standards".
Gecko User Agent Strings Identyfikatory przeglądarek Gecko (prop.)
HTML element cross reference Wsparcie przeglądarek dla elementów HTML
Local versus Inherited Values Wartości lokalne vs. dziedziczone
Predefined Core Objects Predefiniowane obiekty główne
Regular Expressions Wyrażenia regularne
Rich text Tekst sformatowany
Runtime error Błąd czasu wykonania
Short-Circuit Evaluation ?
Unicode Escape Sequences Sekwencje ucieczki Unicode
Using Object Initializers Używanie inicjatorów obiektów
Using Parenthesized Substring Matches Używanie nawiasowych porównań podciągów (prop.)

Słownik

Angielski Polski
Action Prawie zawsze:czynność, prawie nigdy:akcja. W kursach częstozadanie
Baseline Bazowa linia pisma
Binary Binarny
Bindings Wiązania
Binder Wiązanie
Bitwise Bitowy
Bookmark Zakładka
Boolean context Kontekst logiczny
Border Ramka, obramowanie
Box Pudełko
Box model Model pudełkowy
Build W przypadku artykułów o aplikacjach zazwyczaj oznacza proces "budowania" programu z kodu źródłowego. Najczęściej tłumaczymy jako "kompilacja".
Build System Środowisko kompilacji
Canned Message ?
Code snippets Fragmenty kodu
Cookies Ciasteczka, pliki ciasteczek
Counterintuitive Nieintuicyjne
Context node XPath: wierzchołek kontekstu
Cross-platform Wieloplatformowe
Deprecated Wycofywany
Descender Element dziedziczący (prop.?)
DOCTYPE switching Przełączanie DOCTYPE
Emphasis Wyróżnienie, emfaza
Event handler Funkcja obsługi zdarzenia
Event listener Obserwator zdarzeń (prop.)
Extensions Rozszerzenia
Footer Stopka
Gecko layout engine Silnik Gecko
Grippy Nie tłumaczymy
Handlers Funkcje obsługi, procedury obsługi,[coś innego] obsługi (w zależności od kontekstu)
Header / Heading Nagłówek
Layout Układ
Link Odnośnik. Nigdy link!
Literal Dosłowny, rzadziej literał
Literally Dosłownie
Marker (CSS) Oznaczenie (raczej nie znacznik - znacznik to tag)
Margin (CSS) Margines zewnętrzny
Markup Zbiór znaczników (prop.)
Netscape Technology Evangelism Zespół "Netscape Technology Evangelism", jeśli ktoś chce na siłę tłumaczyć: Zespół ds. Promocji Technologii firmy Netscape (ewangelizacja technologiczna po polsku brzmi kosmicznie wręcz dziwnie ;))
Node Raczej węzeł - zwłaszcza jeśli mówimy o DOM, HTML, CSS. (inne - wierzchołek w XPath)
Notch Zwany takżegrippy
Operand Argument, operant
Obsolete Przestarzały
Overlay Nakładka (XUL Overlay -> Nakładka XUL)
Padding (CSS) Marginesy wewnętrzne
Paragraph Akapit
Parse Przetwarzać; rzadko: parsować, analizować (prop.)
Primitive values Wartości proste
Property Prawie zawsze: własność (szczególnie w przypadku języków - CSS, DOM, JavaScript, XUL itd.).
Quirks mode Tryb zgodności wstecznej
Rendering engine Silnik wyświetlania (prop.)
Rule Reguła
Section Jako część książki/dokumentu: rozdział, podrozdział, dział, fragment; nie: sekcja
Shift Przesunięcie
Sitemap Mapa strony/serwisu
Skin Skórka (slang. nie używamy w oficjalnych tytułach itp. Amerykanie tez nie używają, tylko w bardziej "luźnym" języku. W oficjalnym jest Theme)
Standards mode Tryb standardów
Statements Instrukcje
String Łańcuch znaków, rzadziej: ciąg znaków. Nie znakowy
Style Sheet/Stylesheet Arkusz stylów. Nigdy: arkusz styli
Styling Stylizowanie (nadawanie stylu) (prop.)
Substring Podciąg (znaków) (prop.)
Support Najczęściej: obsługa, zwłaszcza w językach programowania.
Tab Karta
Tabbox Blok kart
Tabpanel Panel kart
Tag Znacznik. Nigdy: tag
Textboxs Bloki tekstowe
Theme Motyw
Top-level Najwyższego poziomu (np. top-level element = element najwyższego poziomu)
Unary Unarny
Undefined Niezdefiniowany
User Agent String Ciąg User-Agent
wcale nie musi to być proponowany tu wcześniejidentyfikator przeglądarki
Web developer Twórca stron internetowych/serwisów internetowych
Web Services Nie tłumaczymy. Nazwa własna "technologia Web Services"
Widgets Kontrolka (jeśli mówimy o elemencie typu textbox widget, form widget); elementy interfejsu, jeśli mówimy o nieokreślonych widgetach (xul overlays adds new widgets) oraz Widgety jeśli mówimy o samodzielnych aplikacjach z zestawem funkcji (Dashboard Widgets).
Wrappers Obiekty opakowujące
Validation Walidacja
Variable scope Zasięg zmiennej
Vendor Dystrybutor
XUL runtime Środowisko uruchomieniowe XUL

Skróty

Angielski Polski
CSS Kaskadowe arkusze stylów
DOM Obiektowy model dokumentu
DTD DTD, jeśli istnieje uzasadniona potrzeba rozwinięcia: definicja typu dokumentu (Document Type Definition)
RDF RDF. Nie tłumaczymy - technologia RDF (Resource Description Framework)
SAX Simple API for XML
SVG format SVG, rzadziejskalowalna grafika wektorowa (można z małych liter podać jako tłumaczenie rozwinięcia skrótu angielskiego), ale nie używać nadmiernie, przynajmniej dopóki piszemyobraz PNG a niePrzenośna Grafika Sieciowa.
URI Uniform Resource Identifier -> jednolity identyfikator zasobu.
URL Uniform Resource Locator -> jednolity lokalizator zasobu.
XBL XML Binding Language -> Język wiązań XML

Słownik tłumaczeń stosowanych przez Aviary.pl

Najnowsza i najbardziej aktualna wersja znajduje się na wiki zespołu AviaryPL

account - konto
action - czynność (nie: "akcja")
address book - książka adresowa
add-on - dodatek
back - wstecz
bar - pasek (np. toolbar - pasek narzędzi)
bookmarks – zakładki
cancel - 1. anuluj, 2. "cancel message" - wycofaj wiadomość
certificate revocation list - lista odwołania certyfikatów (zgodnie ze słownikiem Microsoftu; wcześniej: lista certyfikatów unieważnionych)
Certification Authority - organ certyfikacji (zgodnie z Polską Normą; wcześniej: urząd  certyfikacji/ośrodek certyfikujący)
clear - wyczyść
compose - utwórz (nie: "komponuj")
CRL List - lista CRL
customize - dostosuj
download - 1. pobierz, 2. pobieranie
draft - szkic
extension – rozszerzenie
feed - kanał (w znaczeniu RSS/Atom itp.)
filter - filtr
folder – folder
font - czcionka (nie: "font")
forward - 1. do przodu, 2. przekaż
full screen [mode] - tryb pełnoekranowy
go - przejdź (raczej nie: "idź", chyba że nie ma miejsca...)
junk mail - niechciana poczta
label - etykieta
link - odnośnik
live bookmark - dynamiczna zakładka
load - wczytaj (w przypadkach wyłącznie programistycznych: załaduj [moduł, bibliotekę])
location - adres, położenie (w zal. od kontekstu)
location bar – pasek adresu (nie: “lokacji”)
manage - zarządzaj
manager - menedżer
message - wiadomość
navigation toolbar - pasek narzędzi nawigacyjnych (propozycja: skróćmy dopasek nawigacyjny Marcoos)
options – opcje
organization unit - jednostka organizacyjna 
places - miejsca (w Fx 3)
properties - właściwości
preferences – preferencje
redo - przywróć 
refresh - odśwież
reload - odśwież (nie: "przeładuj")
release – wydanie
release notes - informacje o wydaniu
remove - usuń
search engine - wyszukiwarka
settings - ustawienia
sidebar - panel boczny
subscribe - subskrybuj
unsubscribe - zrezygnuj z subskrypcji
status bar - pasek stanu
tabs – karty
template - szablon
theme – motyw
thread - wątek
toolbar - pasek narzędzi
trash[can] - kosz (nie: "śmietnik")
undo - cofnij ("undo doing sth" - "cofnij robienie czegoś")
Unicode - Unicode (nie: "Unikod")
validation - w znaczeniu:certificate validation - weryfikacja certyfikatów
web page – strona, strona internetowa
web site – witryna, witryna internetowa

Słowniki

Słownik dla polskich lokalizacji projektów Mozilla.org
Strona projektu "Godzenie wody z ogniem"
Strona Marcina Miłkowskiego
Słownik Gnome PL
Słownik KDE PL
Translate.pl
Tłumacz na Interia.pl
Ling.pl
FinDict Słownik Finansowy PL-ANG