Poprawki CSS w Firefoksie 3

W programie Firefox 3 wprowadzono szereg udoskonaleń obsługi arkuszy stylów CSS. Poszczególne zmiany są przedstawione na odpowiednich stronach z dokumentacją — niniejszy artykuł zawiera jedynie krótkie omówienie umożliwiające szybkie zapoznanie się z nowościami.

 • Obsługiwane są wartości inline-block i inline-table dla własności display.
 • Własność font-size-adjust jest teraz obsługiwana na wszystkich platformach (poprzednio tylko w systemie Windows).
 • Obsługiwane są wartości rgba() i hsla() dla własności color (błąd 147017).
 • Obsługiwana jest pseudoklasa :default (błąd 302186).
 • Dla własności width, min-width i max-width można teraz użyć wartości -moz-max-content, -moz-min-content, -moz-fit-content i -moz-available (błąd 311415 i błąd 402706).
 • Obsługiwane są łączniki opcjonalne w języku HTML (­).
 • Znaki tabulacji w tekście preformatowanym są teraz lepiej obsługiwane w przypadku użycia czcionek proporcjonalnych (zgodnie ze specyfikacją CSS 2.1).
 • Obsługiwana jest własność ime-mode.
 • Obsługiwana jest własność CSS text-rendering dla treści w języku HTML (błąd 387969).
 • Zaimplementowano obsługę własności CSS -moz-border-*-start i -moz-border-*-end (błąd 74880).
 • Wartość -moz-initial jest obsługiwana przez niemal wszystkie własności CSS (z wyjątkiem znaczników quote i wartości -moz-border-*-color); patrz błąd 80887.
 • Metoda window.getComputedStyle() zwraca wszystkie obsługiwane własności CSS (błąd 316981).
 • Obsługiwana jest wartość none dla własności content (błąd 378535).

Zobacz także