triple

Element triple może zostać zawarty wewnątrz elementu rule elementu conditions. Jest on stosowany w celu stwierdzenia zapewnienia (ang. assertion) wewnątrz diagramu (ang. graph). Jeśli takie zapewnienie istnieje, zasada może zostać spełniona, zakładając że wszystkie warunki są spełnione. Jeśli zapewnienie nie istnieje, zasada nie zostanie spełniona. Zarówno atrybut subject oraz object mogą być zmiennymi.

subject elementu triple jest źródłem RDF. Będzie to zazwyczaj element opisu RDF w pliku RDF. Atrybut predicate (predykat) będzie elementem-dzieckiem lub własnością. Dla przykładu, dla źródła zakładek, nazwa i URL mogą być predykatami. Powinny być określone w formie pełnych URI. Atrybut object jest wartością własności RDF.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
object, predicate, subject

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

object
Obiekt elementu. Może być to odwołanie się do zmiennej i URI źródła RDF lub wartość literalna RDF.


predicate
Predykat własności do dopasowania. Musi być to URI własności.


subject
Temat elementu. Może być odwołaniem się do zmiennej lub URI źródła RDF.


Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD