treeitem

Obiekt treeitem powinien być umieszczany wewnątrz elementu treechildren i powinien zawierać elementy treerow. treeitem może być kliknięty przez użytkownika aby zaznaczyć wiersz drzewa. treeitem zawiera pojedynczy wiersz i wszystko co po stronie użytkownika jest potomkiem tego wiersza.

W warunkach szablonu, powinieneś zastosować treeitem zamiast elementu content, kiedy flaga dont-build-content jest zastosowana. Ustaw atrybut uri do nazwy zmiennej, aby podwiązać się (bind) do wiązania zawartości podczas porównania.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
container, empty, label, open, uri

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

container
Typ: boolean
Ustaw na true, jeśli element spełnia funkcję jako kontener, który posiada elementy potomne. Będzie ustawiony jako potrzebny w kreatorze szablonów.
empty
Typ: boolean
Ustawia true, jeśli element jest kontenerem bez elementu potomnego. Zostanie ustawiony poprzez kreator szablonów jako potrzebny.label
Typ: string
Dla elementów tree z pojedynczą kolumną, etykieta może być umieszczona bezpośrednio na elemencie treeitem bez potrzebnych elementów treerow i treecell wewnątrz.
open
Typ: boolean
Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy 
tree, treecols, treecol, treechildren, treerow, treecell i treeseparator.