toolbox

This is an archived page. It's not actively maintained.

Kontener dla toolbar. Jest to typ pudełka, które domyślnie posiada pionową orientację elementów. Jeśli toolbar jest umieszczony wewnątrz toolbox, to grippy jest wyświetlany po lewej stronie lub u góry na samym brzegu. Użytkownik może kliknąć grippy, aby zwinąć pasek narzędzi (toolbar). Jeśli wiele pasków narzędzi jest umieszczonych w tym samym toolbox, to zostaną one wszystkie zawinięte do tego samego wiersza. Firefox nie posiada grippy, więc paski narzędzi nie mogą być zawinięte i rozwinięte.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Własności
accessible, customToolbarCount, palette, toolbarset
Metody
appendCustomToolbar, collapseToolbar, expandToolbar

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
customToolbarCount
Tylko Firefox
Typ: integer
Liczba pasków narzędzi (toolbar) użytkownika aktualnie znajdująca się wewnątrz toolbox.
palette
Tylko Firefox
Typ: element
toolbarpalette wewnątrz toolbox.
toolbarset
Tylko Firefox
Typ: element
toolbarset wewnątrz toolbox.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

appendCustomToolbar( name, currentset )
Tylko w Firefoksie
Zwraca typ: element
Dodaje własny pasek narzędzi (toolbar) do toolbox z daną name. Możemy dostarczyć listę argumentów id pozycji paska narzędzi oddzieloną przecinkiem jako drugi argument, aby dodać domyślnie kilka pozycji. Metoda zwraca element DOM dla tworzonego paska narzędzi.


collapseToolbar( toolbar )
Nie w Firefoksie
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Zawija dany toolbar, który powinien być zawarty wewnątrz toolbox.


expandToolbar( toolbar )
Nie w Firefoksie
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Rozwija dany toolbar, który powinien być zawarty w toolbox.


Podobne