toolbarpalette

Tylko Firefox

Ten element jest paleta dostępnych elementów toolbar. Nie jest on wyświetlany, ale jest stosowany przez okno dialogowe dostosowywania paska narzędzi do wyświetlenia listy elementów. Dziecko musi być kompletną listą elementów toolbarbutton oraz toolbaritem, które mogą być dodane do paska. Nie dodawaj żadnych separatorów, jako że są one dodawane automatycznie.

Możesz dodawać swoje własne przyciski do przeglądarki Firefox używając elementu overlay, który nakłada się na toolbarpalette id BrowserToolbarPalette.

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
toolbar, toolbarbutton, toolbargrippy, toolbaritem, toolbarseparator, toolbarset, toolbarspacer, toolbarspring, toolbox