This is an archived page. It's not actively maintained.

toolbarbutton

Przycisk, który będzie wyświetlony na toolbar. To jest odpowiednik prawidłowego przycisku (button) poza, którym może być renderowany bardzo różnie. Zazwyczaj, oczekuje się, że będzie posiadał obrazek.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Istotne wskazówki dostępności
 • Cała funkcjonalność paska narzędzi powinna być skopiowana gdzieś w aplikacji
  • Gdzie jest możliwe, dostarczenie alternatywnej klawiatury.
  • Gdzie jest możliwe, skopiowanie funkcjonalności do pozycji menu lub menu kontekstowego.
  • Gdzie nie jest możliwe, make all toolbarbuttons focusable by -moz-user-focus: normal.
Atrybuty
accesskey, autoCheck, checkState, checked, command, crop, dir, disabled, dlgType, group, image, label, open, orient, tabindex, type, validate
Własności
accessKey, accessible, autoCheck, checkState, checked, command, crop, dir, disabled, dlgType, group, image, label, open, orient, tabIndex, type

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

accesskey
Typ: znak
Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


Przykład

grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
<vbox>
 <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
 <textbox id="myName"/>
 <button label="Cancel" accesskey="n"/>
 <button label="Ok" accesskey="O"/>
</vbox>

Zobacz także

Atrybut label, atrybut acceltextautoCheck
Typ: boolean
Gdy atrybut ten ma wartość true lub nie jest ustawiony, stan zaznaczenia przycisku będzie przełączany przy każdym jego naciśnięciu. Gdy wartość została ustawiona na false, stan zaznaczenia musi być dopasowany ręcznie.


checkState
Typ: integer, wartość 0, 1 lub 2
Ten atrybut może być użyty do utworzenia przycisków trójstanowych, ponumerowanych 0, 1 i 2. W stanie 0 lub 1 naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie go do stanu przeciwnego. To znaczy, że przycisk działa podobnie jak pole wyboru, z wyjątkiem tym, że jest tu także stan trzeci, który musi być ustawiony ręcznie poprzez dostosowanie stanu zaznaczenia. Jeśli chcemy dostosować różne zachowania stanu przycisku, musimy ustawić atrybut autoCheck na false i dostosować stany przycisku za pomocą skryptu. Atrybut type musi być ustawiony na checkbox dla przycisków ze stanem zaznaczenia. Stałe dla dostępnych wartości dla tego atrybutu znajdują się w interfejsie nsIDOMXULButtonElement.


checked
Typ: boolean
Określa, czy przycisk jest zaznaczony. Konieczne jest ustawienie atrybutu type na checkbox lub radio, aby zmiana atrybutu checked mogła odnosić jakiekolwiek skutki.


command
Typ: id elementu
Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.
crop
Typ: jedna z poniższych wartości
Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
 • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
 • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
 menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }dir
Typ: jedna z wartości poniżej
Kierunek, w którym umieszczane są elementy potomne danego elementu.
 • normal: Elementy są umieszczane od lewej do prawej lub od góry do dołu, w kodzie XUL.
 • reverse: Elementy są umieszczane od prawej do lewej lub od dołu do góry. Jest to odwrotność porządku, w którym zostały one umieszczone w kodzie XUL.
disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button"
  onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
dlgType
Typ: jedna z wartości poniżej
Typ dialogowy używany jest tylko, kiedy przycisk znajduje się w oknie dialogowym. Dzięki temu można zastąpić standardowe przyciski okna dialogowego własnymi przyciskami, z tym że metody obsługi zdarzeń okna dialogowego nadal będą funkcjonować. Przykładowo, jeśli dlgType ma wartość accept, przycisk zastąpi przycisk akceptujący okna dialogowego, zwykle mający etykietę OK. Stosowanie tego atrybutu na przycisku nie znajdującym się w oknie dialogowym nie odniesie żadnego skutku. Poniżej przedstawiono możliwe wartości tego atrybutu:
 • accept: przycisk OK akceptujący zmiany po naciśnięciu.
 • cancel: przycisk Anuluj anulujący daną operację.
 • help: przycisk Pomoc wyświetlający informacje na temat okna dialogowego.
 • disclosure: przycisk służący do wyświetlenia dodatkowych informacji. Może to być zwykły przycisk lub trójkąt rozwijający.group
Typ: nazwa grupy jako łańcuch znaków <magic name="\"PAGENAME\"/"></magic>
Przyciski z tą samą wartością atrybutu group należą do tej samej grupy. Tylko jeden przycisk z grupy może być zaznaczony w danej chwili. Jeśli użytkownik zaznaczy jeden z przycisków, inne z tej grupy zostaną odznaczone.
image
Typ: adres URL obrazka
Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
open
Typ: boolean
Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.orient
Typ: jedna z wartości poniżej
Wykorzystywany do określenia, czy elementy potomne danego elementu zorientowane są poziomo czy pionowo. Domyślna wartość zależy od danego elementu. Można także skorzystać z własności stylu -moz-box-orient.
 • horizontal: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden obok drugiego w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
 • vertical: Elementy potomne elementu są umieszczane jeden pod drugim w kolejności zgodnej z kolejnością w kodzie źródłowym XUL.
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
type
Typ: string
Typ przycisku. Jeśli ten atrybut nie jest prezentowany, tworzony jest normalny przycisk. Możemy użyć tego atrybutu do wartości menu, aby tworzyć przyciski wyskakującego menu. To będzie typowy przypadek przycisku wyświetlanego w inny sposób.
 • menu: Ustawia typ atrybutu wartości menu, aby utworzyć przycisk z wyskakującym okienkiem menu. Umieszczamy element menupopup wewnątrz przycisku w tym przypadku. Użytkownik może klikać gdziekolwiek na przycisku, aby otworzyć lub zamknąć menu.
 • menu-button: Możemy także użyć tej wartości menu-button, aby utworzyć przycisk z menu. Nie jak typ menu, ten typ żąda od użytkownika naciśnięcia strzałki do otworzenia menu, ale inne polecenie może być przywołane, kiedy główna część przycisku jest naciśnięta. Tego typu przycisk będzie stosowany dla przeglądarek w przyciskach Wstecz i Do przodu.

 

validate
Typ: jedna z poniższych wartości
Atrybut ten określa, czy obrazek ma być wczytywany z pamięci podręcznej. Może być to przydatne, jeśli obrazki są wczytywane z serwera zdalnego, albo planowana jest częsta ich podmiana. Poniższe wartości są akceptowane; pominięcie tego atrybutu spowoduje zastosowanie wartości domyślnej.
 • always: Obrazek będzie zawsze sprawdzany, czy powinien być wczytany ponownie.
 • never: Obrazek będzie wczytywany z pamięci podręcznej, o ile to tylko możliwe.

Własności

accessKey
Typ: znak
Pobiera i ustawia wartość atrybutu accesskey.
accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
autoCheck
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu autoCheck.
checkState
Typ: integer, wartości 0, 1 lub 2
Pobiera i ustawia wartość atrybutu checkState.


checked
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu checked.


command
Typ: element id
Pobiera i ustawia wartość atrybutu command.
crop
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
dir
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu dir.
disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
dlgType
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu dlgType.
group
Typ: tekstowa nazwa grupy
Pobiera i ustawia wartość atrybutu group.
image
Typ: adres URL obrazka
Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


open
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu open.
orient
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu orient.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
type
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.

 

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
toolbar, toolbargrippy, toolbaritem, toolbarpalette, toolbarseparator, toolbarset, toolbarspacer, toolbarspring, toolbox
Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULButtonElement