mozilla
Wyniki wyszukiwania

  timepicker

  Element timepicker jest stosowany, aby pozwolić użytkownikowi na wprowadzenie czasu. Stanowi trzy pola do wpisania godziny, minuty i sekundy. Przyciski strzałek obok pól pozwalają dostosować wartości za pomocą myszki. Czwarty pole tekstowe wyświetlane jest dla zegarów dwunastogodzinnych, które pozwala na wybranie pomiędzy AM lub PM.

  Określa wstępne zastosowane wartości atrybutu ustawione w jeden ze sposobów, czyli HH:MM:SS lub HH:MM. Wartość może być odzyskiwana i zmieniana stosując własność value lub własność dateValue. Ten poprzedni określił czas jako łańcuch znaków w formie HH:MM:SS, gdzie drugi określa czas jako obiekt Date. Dodatkowo własności godziny, minuty i sekundy mogą być stosowane do wyszukania i zmodyfikowania każdego komponentu oddzielającego czas.


  Atrybuty
  disabled, hideseconds, increment, readonly, tabindex, value
  Własności
  amIndicator, dateValue, disabled, hideSeconds, hour, hourLeadingZero, increment, is24HourClock, isPM, minute, minuteLeadingZero, pmIndicator, readOnly, second, secondLeadingZero, tabIndex, value

  Przykłady

  <timepicker value="12:05"/>
  

  Grafika:Controlguide-timepicker.png

  Atrybuty

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  hideseconds
  Typ: boolean
  Sygnalizuje gdzie pokazać pole sekund.
  readonly
  Typ: boolean
  Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
  increment
  Typ: integer
  Indicates the number of minutes to skip each time the arrows are pressed. This should be used in combination with setting hideseconds to true.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  value
  Typ: string
  Początkowa wartość elementu timepicker w obu formach, czyli HH:MM:SS lub HH:MM.

  Własności

  amIndicator
  Typ: string
  Wartość łańcucha znaków wyświetlana dla godzin pomiędzy północą a południem, domyślnie jest to AM. Ta wartość określa się w zależności od czasu lokalnego użytkownika.
  dateValue
  Typ: Date
  Data, która jest aktualnie wprowadzana lub zaznaczona w datepicker jako obiekt Date.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  hideSeconds
  Typ: boolean
  Sygnalizuje gdzie pole sekund jest widoczne lub nie.
  hour
  Typ: integer
  Aktualnie zaznaczona godzina z przedziału od 0 do 23. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczoną godzinę.
  hourLeadingZero
  Typ: boolean
  Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed godziną zanim jest ona mniejsza niż 10.
  increment
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu increment.
  is24HourClock
  Typ: boolean
  Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie jest stosowany 12-godzinny, a gdzie 24-godzinny czas wyświetlania. Z 12-godzinnym czasem zegara, dodatkowe pole pozwala użytkownikowi na wybranie pomiędzy AM i PM.
  isPM
  Typ: boolean
  Jeśli false, godzina jest pomiędzy 0 i 11, a jeśli true to godzina jest 12 lub większa.
  minute
  Typ: integer
  Aktualnie zaznaczona minuta z przedziału od 0 do 59. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczoną minutę.
  minuteLeadingZero
  Typ: boolean
  Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed minutą zanim jest ona mniejsza niż 10.
  pmIndicator
  Typ: string
  Wyświetlana wartość łańcucha znaków dla godzin pomiędzy południem a północą, domyślnie jest to PM. Ta wartość jest określana dla użytkownika lokalnie.
  readonly
  Typ: boolean
  Jeśli jest ustawiony na true, to użytkownik nie może zmieniać wartości elementu. Jest to odpowiednia własności do użytku textbox zamiast własności readonly.
  second
  Typ: integer
  Aktualnie zaznaczone sekundy z przedziału od 0 do 59. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczone sekundy.
  secondLeadingZero
  Typ: boolean
  Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed sekundą zanim jest ona mniejsza niż 10.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  value
  Typ: string
  Aktualnie wprowadzony czas w formie HH:MM:SS. Ustaw tą własność, aby zmienić czas.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Interfejsy
  nsIDOMXULControlElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,