timepicker

Element timepicker jest stosowany, aby pozwolić użytkownikowi na wprowadzenie czasu. Stanowi trzy pola do wpisania godziny, minuty i sekundy. Przyciski strzałek obok pól pozwalają dostosować wartości za pomocą myszki. Czwarty pole tekstowe wyświetlane jest dla zegarów dwunastogodzinnych, które pozwala na wybranie pomiędzy AM lub PM.

Określa wstępne zastosowane wartości atrybutu ustawione w jeden ze sposobów, czyli HH:MM:SS lub HH:MM. Wartość może być odzyskiwana i zmieniana stosując własność value lub własność dateValue. Ten poprzedni określił czas jako łańcuch znaków w formie HH:MM:SS, gdzie drugi określa czas jako obiekt Date. Dodatkowo własności godziny, minuty i sekundy mogą być stosowane do wyszukania i zmodyfikowania każdego komponentu oddzielającego czas.


Atrybuty
disabled, hideseconds, increment, readonly, tabindex, value
Własności
amIndicator, dateValue, disabled, hideSeconds, hour, hourLeadingZero, increment, is24HourClock, isPM, minute, minuteLeadingZero, pmIndicator, readOnly, second, secondLeadingZero, tabIndex, value

Przykłady

<timepicker value="12:05"/>

Grafika:Controlguide-timepicker.png

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
hideseconds
Typ: boolean
Sygnalizuje gdzie pokazać pole sekund.
readonly
Typ: boolean
Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
value
Typ: string
Początkowa wartość elementu timepicker w obu formach, czyli HH:MM:SS lub HH:MM.

Własności

amIndicator
Typ: string
Wartość łańcucha znaków wyświetlana dla godzin pomiędzy północą a południem, domyślnie jest to AM. Ta wartość określa się w zależności od czasu lokalnego użytkownika.
dateValue
Typ: Date
Data, która jest aktualnie wprowadzana lub zaznaczona w datepicker jako obiekt Date.
disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
hideSeconds
Typ: boolean
Sygnalizuje gdzie pole sekund jest widoczne lub nie.
hour
Typ: integer
Aktualnie zaznaczona godzina z przedziału od 0 do 23. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczoną godzinę.
hourLeadingZero
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed godziną zanim jest ona mniejsza niż 10.
increment
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu increment.
is24HourClock
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie jest stosowany 12-godzinny, a gdzie 24-godzinny czas wyświetlania. Z 12-godzinnym czasem zegara, dodatkowe pole pozwala użytkownikowi na wybranie pomiędzy AM i PM.
isPM
Typ: boolean
Jeśli false, godzina jest pomiędzy 0 i 11, a jeśli true to godzina jest 12 lub większa.
minute
Typ: integer
Aktualnie zaznaczona minuta z przedziału od 0 do 59. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczoną minutę.
minuteLeadingZero
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed minutą zanim jest ona mniejsza niż 10.
pmIndicator
Typ: string
Wyświetlana wartość łańcucha znaków dla godzin pomiędzy południem a północą, domyślnie jest to PM. Ta wartość jest określana dla użytkownika lokalnie.
readonly
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true, to użytkownik nie może zmieniać wartości elementu. Jest to odpowiednia własności do użytku textbox zamiast własności readonly.
second
Typ: integer
Aktualnie zaznaczone sekundy z przedziału od 0 do 59. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczone sekundy.
secondLeadingZero
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed sekundą zanim jest ona mniejsza niż 10.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
value
Typ: string
Aktualnie wprowadzony czas w formie HH:MM:SS. Ustaw tą własność, aby zmienić czas.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Interfejsy
nsIDOMXULControlElement