Element timepicker jest stosowany, aby pozwolić użytkownikowi na wprowadzenie czasu. Stanowi trzy pola do wpisania godziny, minuty i sekundy. Przyciski strzałek obok pól pozwalają dostosować wartości za pomocą myszki. Czwarty pole tekstowe wyświetlane jest dla zegarów dwunastogodzinnych, które pozwala na wybranie pomiędzy AM lub PM.

Określa wstępne zastosowane wartości atrybutu ustawione w jeden ze sposobów, czyli HH:MM:SS lub HH:MM. Wartość może być odzyskiwana i zmieniana stosując własność value lub własność dateValue. Ten poprzedni określił czas jako łańcuch znaków w formie HH:MM:SS, gdzie drugi określa czas jako obiekt Date. Dodatkowo własności godziny, minuty i sekundy mogą być stosowane do wyszukania i zmodyfikowania każdego komponentu oddzielającego czas.


Atrybuty
disabled, hideseconds, increment, readonly, tabindex, value
Własności
amIndicator, dateValue, disabled, hideSeconds, hour, hourLeadingZero, increment, is24HourClock, isPM, minute, minuteLeadingZero, pmIndicator, readOnly, second, secondLeadingZero, tabIndex, value

Przykłady

<timepicker value="12:05"/>

Grafika:Controlguide-timepicker.png

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
hideseconds
Typ: boolean
Sygnalizuje gdzie pokazać pole sekund.
readonly
Typ: boolean
Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
value
Typ: string
Początkowa wartość elementu timepicker w obu formach, czyli HH:MM:SS lub HH:MM.

Własności

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Interfejsy
nsIDOMXULControlElement


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,