textbox (Mozilla - automatyczne uzupełnianie)

Ten element jest tworzony poprzez ustawienie atrybutu type elementu textbox na autocomplete. Jest używany do utworzenia elementu textbox z wyskakującym okienkiem zawierającym listę możliwych uzupełnień tego, co użytkownik zaczął wpisywać.

Funkcjonalność automatycznego uzupełniania jest podtrzymana poprzez jeden lub więcej obiektów sesji, każdy z tych obiektów może zwracać zbiór wyników dla podanej wartości elementu textbox. Sesje mogą być ustawiane za pomocą atrybutu searchSessions lub poprzez wywołanie metody addSession.

Atrybuty
alwaysopenpopup, autoFill, autoFillAfterMatch, crop, disableAutocomplete, disabled, disablehistory, focused, forceComplete, ignoreBlurWhileSearching, inputtooltiptext, label, maxlength, maxrows, minResultsForPopup, nomatch, onerrorcommand, ontextcommand, ontextrevert, open, searchSessions, showCommentColumn, showpopup, size, tabScrolling, tabindex, timeout, type, userAction, value
Własności
accessible, alwaysOpenPopup, autoFill, autoFillAfterMatch, crop, disableAutocomplete, disabled, editable, focused, forceComplete, ignoreBlurWhileSearching, inputField, isSearching, isWaiting, label, maxLength, maxRows, minResultsForPopup, noMatch, open, resultsPopup, searchSessions, selectionEnd, selectionStart, sessionCount, showCommentColumn, showPopup, size, tabIndex, tabScrolling, textLength, timeout, type, userAction, value
Metody
addSession, clearResults, getDefaultSession, getResultAt, getResultCount, getResultValueAt, getSession, getSessionByName, getSessionResultAt, getSessionStatusAt, getSessionValueAt, removeSession, select, setSelectionRange, syncSessions

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

alwaysopenpopup
Typ: boolean
Jeśli true, auto kompletowanie wyskakującego okienka zostanie wyświetlone zdarzenie, kiedy tam nie będzie dopasowany. Jeśli false, domyślna wartością będzie ukrycie okienka wyskakujące.


autofill Nowość w Thunderbird 3 Requires SeaMonkey 2.0
Typ: boolean
Jeśli ustawiony jest na true, najlepsze dopasowanie będzie wybierane w polu tekstowym jako typ użytkownika. Jeśli false, domyślna wartość nie będzie wybrana do momentu aż użytkownik nie zaznaczy pozycji.
autoFillAfterMatch
Typ: boolean
Jeśli zwracana jest wartość true cały tekst najlepszego trafienia zostanie wyświetlony na końcu wejścia. Jeśli wartość false tylko wartość, która nie została wyświetlona zostanie wpisana. Atrybut autoFill musi zostać ustawiony na wartość true, by móc korzystać z powyższej własności.


crop
Typ: jedna z poniższych wartości
Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
 • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
 • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
 menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }disableAutocomplete
Typ: boolean
Jeśli true, zachowanie automatyczne zostanie wyłączone. Możesz użyć skryptu do zmiany do zmiany tego atrybutu. Jeśli false, domyślnie, autouzupełnianie jest włączone.


disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
  onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
disablehistory
Typ: boolean
Jeśli atrybut ma wartość false, przycisk ze strzałką wyświetli się na końcu pola tekstowego, które otworzy menu rozwijane wszystkich dostępnych wyników. Domyślna wartością jest true, ukrywające przycisk rozwijania.


focused
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


ignoreblurwhilesearching
Typ: boolean
Jeśli true, zdarzenia blur są ignorowane podczas szukania, co znaczy, że automatyczne wyskakujące okienka nie znikną.

inputtooltiptext
Typ: string
Tekst podpowiedzi dla pudełka tekstu.


label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
maxlength
Typ: integer
Maksymalna liczba znaków, które można wpisać w pole tekstowe.
maxrows
Typ: integer
Liczba wierszy do pokazania na liście rezultatów w czasie. Pasek przewijania będzie wyświetlony więc użytkownik może przewijać poprzez remaining items.
minresultsforpopup
Typ: integer
Minimalna liczba wyniku, która musi być zwrócona dla wyświetlonego okienka pop-up.
nomatch
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli ostatni rezultat szukania nie jest dopasowany.
onerrorcommand
Typ: kod skryptu
Ten uchwyt zdarzenia jest wywołany kiedy ma miejsce błąd, kiedy zaznaczymy wynik z okienka dialogowego.
ontextcommand
Typ: Kod skryptu
Ten uchwyt zdarzeń jest wywołany kiedy wynik jest zaznaczony w polu tekstowym.
open
Typ: boolean
Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.searchSessions
Typ: lista nazw sesji rozdzielona spacją
Ustawia słowo kluczowe sygnalizując jakiego typu dane są szukane dla autouzupełnienia. Możemy ustawić wiele typów poprzez rozdzielenie ich nazw spacją. Następujące wartości są możliwe, mimo że komponenty użytkownika mogą być zainstalowane, które dodają inne.
 • history: Przeszukana jest historia adresów URL użytkownika.
 • addrbook: Przeszukana jest książka adresowa użytkownika.
 • ldap: Przeszukany jest katalog LDAP użytkownika.
showCommentColumn
Typ: boolean
Jeśli true, kolumna komentarza pojawi się w okienku wyskakującym. Dla historii adresów URL, kolumnę komentarzy będzie stanowić tytuł strony połączony z każdym adresem URL. Jeśli ten atrybut nie jest określony, kolumna komentarza nie pojawi się.
size
Typ: integer
Liczba znaków, które mogą zostać wyświetlone w polu tekstowym.
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
type
Typ:jedna z wartości poniżej
Możemy ustawić typ tego atrybutu na jedną z poniższych wartości dla bardziej specjalistycznych typów pola tekstowego. Nie ustawiaj tego typu, jeśli chcesz zastosować regularne pole tekstowe.
 • autocomplete: Pole tekstowe, które obsługuje auto uzupełnianie. Aby zdobyć więcej informacji na temat autouzupełniania pól tekstowych, przejdź do dokumentacji o autouzupełnianiu (Mozilla) (Firefox)
 • number: A textbox that only allows the user to enter numbers. In addition, arrow buttons appear next to the textbox to let the user step through values. There are several attributes that allow the number textbox to be configured, including min, max, increment, wraparound, and hidespinbuttons.
 • password: Pole tekstowe, które ukrywa wpisywaną treść, stosowane dla wpisywania haseł w pole tekstowe.
 • timed: This textbox will fire a command event after the user types characters and a certain time has passed. The delay is set with the timeout attribute. You might use this type, for instance, to update information elsewhere in the window as the user types, without the need for continuous updates since the timer will not fire if the user types more keys in the meantime. The command event will also fire if the user presses the Enter key.
userAction
Typ: jedna z wartości poniżej
Ten atrybut ustawia akcje wykonywane aktualnie przez użytkownika. Możliwe wartości:
 • none: Użytkownik nie wchodzi w interakcje z polem tekstowym.
 • typing: Użytkownik wypełnia pole tekstowe.
 • scrolling: Użytkownik przewija pasek przez pole tekstowe.
value
Typ: string
Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
alwaysOpenPopup
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu alwaysopenpopup.
autoFill
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu autoFill.
autoFillAfterMatch
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu autoFillAfterMatch.
crop
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
disableAutoComplete
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disableautocomplete.
disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
editable
Typ: boolean
Pola automatycznie uzupełniane są edytowalne, więc ta własność zwróci true.
focused
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu focused.


forceComplete
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu forcecomplete.
ignoreBlurWhileSearching
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu ignoreblurwhilesearching.
inputField
Typ: element textbox
W Mozilli, pole tekstowe w języku XUL jest zaimplementowane jako otoczenie wokół elementów kontrolek formularza (input) języka HTML. Ta własność tylko do odczytu podtrzymuje odniesienie do wewnętrznego elementu input.
isSearching
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true podczas, gdy szukanie jest wykonywane.
label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


maxLength
Typ: integer
Maksymalna liczba znaków w polu tekstowym, jaką można wpisać.
maxRows
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu maxrows.
minResultsForPopup
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu minresultsforpopup.
noMatch
Typ: boolean
Ta własność będzie ustawiona na true, jeśli ostatni rezultat szukania nie zawierał żadnych pozycji.
open
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu open.
resultsPopup
Typ: element wyskakujący
Ta własność jest ustawiona jako element wyskakujący, który wyświetla wyniki (rezultaty).
searchSessions
Typ: lista nazw sesji rozdzielona spacją
Ustawia słowo kluczowe sygnalizując jakiego typu dane są szukane dla autouzupełnienia. Możemy ustawić wiele typów poprzez rozdzielenie ich nazw spacją. Następujące wartości są możliwe, mimo że komponenty użytkownika mogą być zainstalowane, które dodają inne.
 • history: Przeszukana jest historia adresów URL użytkownika.
 • addrbook: Przeszukana jest książka adresowa użytkownika.
 • ldap: Przeszukany jest katalog LDAP użytkownika.
selectionEnd
Typ: integer
Pobiera i ustawia koniec zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy ze sprzężeniem z własnością selectionStart. Wartość określa indeks znaku za zaznaczeniem. Jeśli ta wartość jest równa sumie wartości własności selectionStart, to żaden tekst nie jest zaznaczony, lecz wartość sygnalizuje pozycję wstawki (kursora) wewnątrz pola tekstowego.
selectionStart
Typ: integer
Pobiera lub ustawia początek zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy w sprzężeniu z własnością selectionEnd. Wartość określa indeks pierwszego zaznaczonego znaku.
sessionCount
Typ: integer
Podtrzymuje liczbę sesji.
showCommentColumn
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu showcommentcolumn.
showPopup
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu showpopup.
size
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu size.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
tabScrolling
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabscrolling.
textLength
Typ: integer
Podtrzymuje długość wprowadzanego tekstu w polu tekstowym. Ta własność jest tylko do odczytu.
timeout
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu timeout.
type
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.

 

userAction
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu userAction.
value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

addSession( session )
Zwraca typ: nsIAutoCompleteSession
Dodaje obiekt nowej sesji do widgetu autouzupełnienia. Ten możemy zastosować do utworzenia autouzupełnienia listy rezultatów dostosowanej do naszych wymagań. Argument powinien być obiektem, który implementuje interfejs nsIAutoCompleteSession. Ta metoda zwraca pasujący obiekt.


clearResults()
Zwraca typ: ???
Czyści listę z wynikiem.


getDefaultSession
Zwraca typ: nazwa sesji
Zwraca nazwę pierwszej sesji z dostępnych rezultatów.


getResultAt( index )
Zwraca typ: nsIAutoCompleteItem
Zwraca wynik pozycji w określonym indeksie. Pozycja będzie wartością typu nsIAutoCompleteItem.


getResultCount( session )
Zwraca typ:: ???
Zwraca liczbę rezultatów (Argument session jest is obecnie ignorowany).


getResultValueAt( index )
Zwraca typ: wartość wyniku
Zwraca wartość wyniku w określonym indeksie. Pozycja będzie przesłana do tekstu tej pozycji, która pojawi się w okienku wyskakującym (popup).
getSession( session )
Zwraca typ: nsIAutoCompleteSession
Zwraca obiekt sesji z danym indeksem. Będzie zwrócony obiekt typu nsIAutoCompleteSession.
getSessionByName( name )
Zwraca typ: nsIAutoCompleteSession
Zwraca obiekt sesji wraz z daną nazwą. Będzie zwracał obiekt typu nsIAutoCompleteSession.
getSessionResultAt( session, index )
Zwraca typ: pozycja wyniku
Zwraca pozycję wyniku w określonym index dla określonej session.
getSessionStatusAt( index )
Zwraca typ: ???
Zwraca status dla obiektu sesji z danego indeksu.
getSessionValueAt( session, index )
Zwraca typ: wartość wyniku/rezultatu
Zwraca wartość rezultatu w określonym index dla określonej session.
removeSession( session )
Zwraca typ: ???
Usuwa obiekt sesji z widgetu autouzupełniania. Argument powinien być obiektem, który implementuje interfejs nsIAutoCompleteSession.
select()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Zaznacza cały tekst w polu tekstowym.
setSelectionRange( start, end )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Ustawia zaznaczoną porcję pola tekstowego, gdzie argumentem początkowym start jest pierwszy zaznaczony znak i argument końcowym end jest indeks znaku po zaznaczeniu. Ustawiając oba argumenty na tę samą wartość, pozwoli nam na przesunięcie kursora do przesłanej pozycji bez zaznaczenia tekstu.syncSessions( autoCompleteElement )
Zwraca typ: ???
Kopiuje sesje z kolejnego elementu autouzupełnienia.Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULMenuListElement