mozilla
Wyniki wyszukiwania

  textbox (Firefox - automatyczne uzupełnianie)

  Ten element jest tworzony poprzez ustawienie atrybutu type elementu textbox na autocomplete. Jest używany do utworzenia elementu textbox z wyskakującym okienkiem zawierającym listę możliwych uzupełnień tego, co użytkownik zaczął wpisywać.

  Firefox używa innego mechanizmu automatycznego uzupełnienia niż przeglądarka Mozilla Suite. Przykład poniżej stworzy textbox z auto uzupełnianiem, który będzie przeszukiwał historię użytkownika.

  Atrybuty
  accesskey, autocompletepopup, autocompletesearch, autocompletesearchparam, completedefaultindex, crop, disableautocomplete, disabled, disablekeynavigation, enablehistory, focused, forcecomplete, ignoreblurwhilesearching, inputtooltiptext, label, maxlength, maxrows, minresultsforpopup, nomatch, onchange, oninput, onsearchcomplete, ontextentered, ontextreverted, open, readonly, showcommentcolumn, size, tabindex, tabscrolling, timeout, type, value
  Własności
  accessible, completeDefaultIndex, controller, crop, disableAutoComplete, disableKeyNavigation, disabled, editable, focused, forceComplete, ignoreBlurWhileSearching, inputField, label, maxLength, maxRows, minResultsForPopup, open, popup, popupOpen, searchCount, searchParam, selectionEnd, selectionStart, showCommentColumn, size, tabIndex, tabScrolling, textLength, textValue, timeout, textbox.type, value
  Metody
  getSearchAt, onSearchComplete, onTextEntered, onTextReverted, select, setSelectionRange

  Przykłady

  <textbox type="autocomplete" autocompletesearch="history"/>
  

  Atrybuty

  accesskey
  Typ: znak
  Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


  Przykład

  grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
  <vbox>	
   <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
   <textbox id="myName"/>
   <button label="Cancel" accesskey="n"/>
   <button label="Ok" accesskey="O"/>
  </vbox>
  

  Zobacz także

  Atrybut label, atrybut acceltext  autocompletepopup
  Typ: id elementu wyskakującego (popup)
  id elementu popup wykorzystywanego do przechowywania wyników automatycznego uzupełniania dla tego elementu.


  autocompletesearch
  Typ: lista wartości oddzielonych spacją
  Lista szukanych nazw komponentów oddzielona spacją, który każdy implementuje interfejs nsIAutoCompleteSearch. Komponenty są tworzone za pomocą nazwy @mozilla.org/autocomplete/search;1?name=, gdzie: <var>name</var> jest listą w tym atrybucie.
  • history: Przeszukuje hostorię adresów URL przeglądarki,
  • form-history: Przeszukuje wartości, które użytkownik wpisał w pola formularza.


  autocompletesearchparam Nowość w Thunderbird 2 Requires SeaMonkey 1.1
  Typ: string
  Łańcuch znaków, który jest komponentem poszukiwania.
  completedefaultindex
  Typ: boolean
  If true, the best match value will be filled into the textbox as the user types. If set to false or omitted, the value must be selected from the list.
  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    disableAutocomplete
  Typ: boolean
  Jeśli true, zachowanie automatyczne zostanie wyłączone. Możesz użyć skryptu do zmiany do zmiany tego atrybutu. Jeśli false, domyślnie, autouzupełnianie jest włączone.


  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  disablekeynavigation
  Typ: boolean
  Jeśli atrybut ten nie jest użyty, użytkownik może przechodzić do określonych pozycji listy poprzez naciśnięcie pierwszej litery etykiety danej pozycji. Odbywa się to przyrostowo, dlatego przyciśnięcie dodatkowych klawiszy spowoduje zaznaczenie lepiej określonych pozycji. Opcja ta może zostać wyłączona poprzez ustawienie wartości atrybutu jako true.


  enablehistory
  Typ: boolean
  Jeśli jest true, przycisk strzałki pokaże się na końcu pola tekstowego, a w momencie naciśnięcia go otworzy rozwijane menu wszystkich dostępnych rezultatów.


  focused
  Typ: boolean
  Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


  forceComplete
  Typ: boolean
  Jeśli true, textbox będzie be filled in with the best match when it loses the focus. If false, it will only be filled in when the user selects an item.

  ignoreblurwhilesearching
  Typ: boolean
  Jeśli true, zdarzenia blur są ignorowane podczas szukania, co znaczy, że automatyczne wyskakujące okienka nie znikną.

  inputtooltiptext
  Typ: string
  Tekst podpowiedzi dla pudełka tekstu.


  label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  maxlength
  Typ: integer
  Maksymalna liczba znaków, które można wpisać w pole tekstowe.
  maxrows
  Typ: integer
  Liczba wierszy do pokazania na liście rezultatów w czasie. Pasek przewijania będzie wyświetlony więc użytkownik może przewijać poprzez remaining items.
  minresultsforpopup
  Typ: integer
  Minimalna liczba wyniku, która musi być zwrócona dla wyświetlonego okienka pop-up.
  nomatch
  Typ: boolean
  Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli ostatni rezultat szukania nie jest dopasowany.
  onchange
  Typ: kod skryptu
  Kod w atrybucie onchange jest wywołany, kiedy wartość elementu jest zmieniana.  oninput
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie jest wysyłane, kiedy użytkownik wpisuje tekst w textbox. To zdarzenie jest tylko wywoływane, kiedy wyświetlany tekst zostanie zmieniony, tak więc nie jest wykonywany kiedy użytkownik naciśnie nie możliwy do wyświetlenia klawisz.
  onsearchcomplete
  Typ: Kod skryptu
  Ten uchwyt zdarzenia jest wywołany, kiedy zakończone zostało automatyczne wyszukiwanie, a wyniki są dostępne.


  ontextentered
  Typ: kod skryptu
  Ten uchwyt zdarzenia jest wywoływany, kiedy wynik jest zaznaczony dla pola tekstowego.
  ontextreverted
  Typ: kod skryptu
  Ten uchwyt zdarzenia jest wywołany, gdy użytkownik naciśnie Escape aby przywrócić pole tekstowe do jego oryginalnej niekompletnej wartości.
  open
  Typ: boolean
  Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.  readonly
  Typ: boolean
  Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
  showCommentColumn
  Typ: boolean
  Jeśli true, kolumna komentarza pojawi się w okienku wyskakującym. Dla historii adresów URL, kolumnę komentarzy będzie stanowić tytuł strony połączony z każdym adresem URL. Jeśli ten atrybut nie jest określony, kolumna komentarza nie pojawi się.
  size
  Typ: integer
  Liczba znaków, które mogą zostać wyświetlone w polu tekstowym.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  tabScrolling
  Typ: boolean
  If true, the user may cycle through the results list by pressing the Tab key. If false, the default, the Tab key moves the focus to the next element.

   

  timeout
  Typ: integer
  For timed textboxes, the number of milliseconds before the timer fires a command event. The timer starts after the user types a character. If the user types another character, the timer resets.
  type
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Możemy ustawić typ tego atrybutu na jedną z poniższych wartości dla bardziej specjalistycznych typów pola tekstowego. Nie ustawiaj tego typu, jeśli chcesz zastosować regularne pole tekstowe.
  • autocomplete: Pole tekstowe, które obsługuje auto uzupełnianie. Aby zdobyć więcej informacji na temat autouzupełniania pól tekstowych, przejdź do dokumentacji o autouzupełnianiu (Mozilla) (Firefox)
  • number: A textbox that only allows the user to enter numbers. In addition, arrow buttons appear next to the textbox to let the user step through values. There are several attributes that allow the number textbox to be configured, including min, max, increment, wraparound, and hidespinbuttons.
  • password: Pole tekstowe, które ukrywa wpisywaną treść, stosowane dla wpisywania haseł w pole tekstowe.
  • timed: This textbox will fire a command event after the user types characters and a certain time has passed. The delay is set with the timeout attribute. You might use this type, for instance, to update information elsewhere in the window as the user types, without the need for continuous updates since the timer will not fire if the user types more keys in the meantime. The command event will also fire if the user presses the Enter key.
  value
  Typ: string
  Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  completeDefaultIndex
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu completedefaultindex.
  controller
  Typ: nsIAutoCompleteController
  Zwraca kontener dla automatycznego uzupełnienia elementu.
  crop
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
  disableAutoComplete
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disableautocomplete.
  disableKeyNavigation
  Typ: boolean
  Pobiera lub ustawia wartość atrybutu disableKeyNavigation.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  editable
  Typ: boolean
  Pola automatycznie uzupełniane są edytowalne, więc ta własność zwróci true.
  focused
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu focused.


  forceComplete
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu forcecomplete.
  ignoreBlurWhileSearching
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu ignoreblurwhilesearching.
  inputField
  Typ: element textbox
  W Mozilli, pole tekstowe w języku XUL jest zaimplementowane jako otoczenie wokół elementów kontrolek formularza (input) języka HTML. Ta własność tylko do odczytu podtrzymuje odniesienie do wewnętrznego elementu input.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  maxLength
  Typ: integer
  Maksymalna liczba znaków w polu tekstowym, jaką można wpisać.
  maxRows
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu maxrows.
  minResultsForPopup
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu minresultsforpopup.
  open
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu open.
  popupOpen
  Typ: boolean
  Wskazuje gdzie jest otwierane (lub nieotwierane) okienko popup. Ustaw tą własność do otwarcia lub zamknięcia popup.
  searchCount
  Typ: integer
  Zwraca liczbę użytych komponentów. Ta własność jest tylko do odczytu.
  searchParam
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu autocompletesearchparam.
  selectionEnd
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia koniec zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy ze sprzężeniem z własnością selectionStart. Wartość określa indeks znaku za zaznaczeniem. Jeśli ta wartość jest równa sumie wartości własności selectionStart, to żaden tekst nie jest zaznaczony, lecz wartość sygnalizuje pozycję wstawki (kursora) wewnątrz pola tekstowego.
  selectionStart
  Typ: integer
  Pobiera lub ustawia początek zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy w sprzężeniu z własnością selectionEnd. Wartość określa indeks pierwszego zaznaczonego znaku.
  showCommentColumn
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu showcommentcolumn.
  size
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu size.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  tabScrolling
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabscrolling.
  textLength
  Typ: integer
  Podtrzymuje długość wprowadzanego tekstu w polu tekstowym. Ta własność jest tylko do odczytu.
  textValue
  Typ: string
  Zwraca treść pola tekstowego. Odpowiednikiem jest własność value.
  timeout
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu timeout.
  type
  Typ: '
  Ustawia wartość autocomplete, aby mieć samo uzupełniające się pole tekstowe.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  getSearchAt( index )
  Zwraca typ: string
  Zwraca komponent szukania z danym indeksem. Komponenty są ustawiane z atrybutem autocompletesearch.
  onSearchComplete()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wywołuje uchwyt zdarzenia onsearchcomplete. Nie powinieneś wywoływać tej metody samej w sobie.
  onTextEntered()
  Zwraca typ: rezultat zdarzenia
  Wywołujemy uchwyt zdarzenia ontextentered. Nie powinieneś wywoływać tej metody samej w sobie.
  onTextReverted()
  Zwraca typ: rezultat zdarzenia
  Wywołujemy uchwyt zdarzenia ontextreverted. Nie powinieneś wywoływać tej metody samej w sobie.
  select()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zaznacza cały tekst w polu tekstowym.
  setSelectionRange( start, end )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Ustawia zaznaczoną porcję pola tekstowego, gdzie argumentem początkowym <var>start</var> jest pierwszy zaznaczony znak i argument końcowym <var>end</var> jest indeks znaku po zaznaczeniu. Ustawiając oba argumenty na tę samą wartość, pozwoli nam na przesunięcie kursora do przesłanej pozycji bez zaznaczenia tekstu.  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIAutoCompleteInput, nsIDOMXULMenuListElement

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,