This is an archived page. It's not actively maintained.

textbox

Pole wejściowe, gdzie użytkownik może wprowadzić tekst. Jest ono podobne do elementu języka HTML input. Domyślnie wyświetlana jest tylko jedna linia tekstu. Atrybutem multiline możemy określić do wyświetlenia pole wielowierszowe.

Dodatkowe informacji są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
cols, decimalplaces, disabled, hidespinbuttons, increment, max, maxlength, min, multiline, onchange, oninput, preference, readonly, rows, size, spellcheck, tabindex, timeout, type, value, wrap, wraparound
Własności
accessible, clickSelectsAll, decimalPlaces, defaultSymbol, defaultValue, disabled, editor, increment, inputField, max, maxLength, min, readOnly, selectionEnd, selectionStart, size, spinButtons, tabIndex, textLength, timeout, type, value, valueNumber, wrapAround,
Metody
decrease, increase, reset, select, setSelectionRange
Klasy stylów
plain

Przykłady

grafika:XUL_ref_textbox.png
<vbox>
<label control="your-name" value="Enter your name:"/>
<textbox id="your-name" value="John"/>
</vbox>

Atrybuty

cols
Typ: integer
Liczba kolumn w polu tekstowym.
disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button"
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
increment
Typ: integer
Wynosi tyle co wartość atrybutu curpos<magic name="\"PAGENAME\"/"> (dla pasków przewijania) lub value (dla pudełek liczbowych)</magic> zmienionego, gdy strzałka na pasku przewijania jest naciśnięta. Domyślnie posiada wartość równą 1.
max
Typ: integer
Maksymalna wartość, która może być na skali. Domyślną wartość jest ustawiona na 100.
maxlength
Typ: integer
Maksymalna liczba znaków, które można wpisać w pole tekstowe.
min
Typ: integer
Wartość minimalna, która może być ustawiona na skali. Domyślną wartością jest 0.
multiline
Typ: boolean
Jeśli true, pole tekstowe wyświetla się w kilku liniach. Jeśli użytkownik naciśnie Enter, to zostanie przeniesiony do nowej lini. Jeśli false to pole tekstowe pozwala wpisać tekst tylko jedną linie.
onchange
Typ: kod skryptu
Kod w atrybucie onchange jest wywołany, kiedy wartość elementu jest zmieniona.
oninput
Typ: kod skryptu
To zdarzenie jest wysyłane, kiedy użytkownik wpisuje tekst w textbox. To zdarzenie jest tylko wywoływane, kiedy wyświetlany tekst zostanie zmieniony, tak więc nie jest wykonywany kiedy użytkownik naciśnie nie możliwy do wyświetlenia klawisz.
preference
Typ: id elementu
Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.readonly
Typ: boolean
Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
rows
Typ: integer
Liczba wierszy do wyświetlenia w elemencie. Jeśli w elemencie znajduje się więcej niż ta liczba wierszy, pojawi się pasek przewijania, który użytkownik może zastosować do przewijania do innych wierszy. Aby pobrać aktualną liczbę wierszy w elemencie, zastosuj metodę getRowCount.
size
Typ: integer
Liczba znaków, które mogą zostać wyświetlone w polu tekstowym.
spellcheck
Typ: boolean
Nowość od wersji Firefoksa 2.0.0.2
Jeśli true, sprawdzanie pisowni jest włączone domyślnie dla pól tekstowych; jeśli false, sprawdzanie pisowni jest wyłączone domyślnie.
Jeśli nie jest określone, to domyślnie jest false
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
type
Typ:jedna z wartości poniżej
Możemy ustawić typ tego atrybutu na jedną z poniższych wartości dla bardziej specjalistycznych typów pola tekstowego. Nie ustawiaj tego typu, jeśli chcesz zastosować regularne pole tekstowe.
  • autocomplete: Pole tekstowe, które obsługuje auto uzupełnianie. Aby zdobyć więcej informacji na temat autouzupełniania pól tekstowych, przejdź do dokumentacji o autouzupełnianiu (Mozilla) (Firefox)
  • number: A textbox that only allows the user to enter numbers. In addition, arrow buttons appear next to the textbox to let the user step through values. There are several attributes that allow the number textbox to be configured, including min, max, increment, wraparound, and hidespinbuttons.
  • password: Pole tekstowe, które ukrywa wpisywaną treść, stosowane dla wpisywania haseł w pole tekstowe.
  • timed: This textbox will fire a command event after the user types characters and a certain time has passed. The delay is set with the timeout attribute. You might use this type, for instance, to update information elsewhere in the window as the user types, without the need for continuous updates since the timer will not fire if the user types more keys in the meantime. The command event will also fire if the user presses the Enter key.
value
Typ: string
Wartość domyślna wpisywana w pole tekstowe. Atrybut tylko podtrzymuje domyślną wartość i nie zostanie ona nigdy zmodyfikowana, kiedy użytkownik wpisze tekst. Aby pobrać zaktualizowaną wartość, zastosuj własność value.

 

wrap
Typ: string
Ustawia wartość atrybutu na off, aby wyłączyć zawijanie linii w polu tekstowym. Jeśli atrybut nie jest podany, zawijanie linii jest włączone.


Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
clickSelectsAll
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true zawartość pola tekstowego zostanie zaznaczona kiedy stanie się on aktywny, inaczej kursor pozostanie niezmieniony.


decimalPlaces
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu decimalplaces.


defaultValue
Typ: string
Pobiera i ustawia domyślną wartość pola tekstowego.disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
editor
Typ: nsIEditor
Odwołanie do nsIEditor dla edytowanego tekstu. Własność tylko do odczytu.
increment
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu increment.
inputField
Typ: element textbox
W Mozilli, pole tekstowe w języku XUL jest zaimplementowane jako otoczenie wokół elementów kontrolek formularza (input) języka HTML. Ta własność tylko do odczytu podtrzymuje odniesienie do wewnętrznego elementu input.
max
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu max.
maxLength
Typ: integer
Maksymalna liczba znaków w polu tekstowym, jaką można wpisać.
min
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu min.
readonly
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true, to użytkownik nie może zmieniać wartości elementu. Jest to odpowiednia własności do użytku textbox zamiast własności readonly.
selectionEnd
Typ: integer
Pobiera i ustawia koniec zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy ze sprzężeniem z własnością selectionStart. Wartość określa indeks znaku za zaznaczeniem. Jeśli ta wartość jest równa sumie wartości własności selectionStart, to żaden tekst nie jest zaznaczony, lecz wartość sygnalizuje pozycję wstawki (kursora) wewnątrz pola tekstowego.
selectionStart
Typ: integer
Pobiera lub ustawia początek zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy w sprzężeniu z własnością selectionEnd. Wartość określa indeks pierwszego zaznaczonego znaku.
size
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu size.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
textLength
Typ: integer
Podtrzymuje długość wprowadzanego tekstu w polu tekstowym. Ta własność jest tylko do odczytu.
timeout
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu timeout.
type
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.

 

wrapAround
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu wraparound.


Metody

decrease()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wartość zmniejszająca się skali poprzez przyrost.increase()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wartość wzrastająca na increment poprzez przyrost.
reset()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przywraca preferencje do domyślnej wartości.
Dla elementu textbox jest także wykorzystane do czyszczenia list transakcji (Gecko1.9).
select()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Zaznacza cały tekst w polu tekstowym.
setSelectionRange( start, end )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Ustawia zaznaczoną porcję pola tekstowego, gdzie argumentem początkowym start jest pierwszy zaznaczony znak i argument końcowym end jest indeks znaku po zaznaczeniu. Ustawiając oba argumenty na tę samą wartość, pozwoli nam na przesunięcie kursora do przesłanej pozycji bez zaznaczenia tekstu.Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Klasy stylów

Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

plain
Ta klasa sprawia, że element będzie wyświetlony bez obramowania lub marginesu.

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULTextboxElement