mozilla
Wyniki wyszukiwania

  textbox

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  Pole wejściowe, gdzie użytkownik może wprowadzić tekst. Jest ono podobne do elementu języka HTML input. Domyślnie wyświetlana jest tylko jedna linia tekstu. Atrybutem multiline możemy określić do wyświetlenia pole wielowierszowe.

  Dodatkowe informacji są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  cols, decimalplaces, disabled, hidespinbuttons, increment, max, maxlength, min, multiline, onchange, oninput, preference, readonly, rows, size, spellcheck, tabindex, timeout, type, value, wrap, wraparound
  Własności
  accessible, clickSelectsAll, decimalPlaces, defaultSymbol, defaultValue, disabled, editor, increment, inputField, max, maxLength, min, readOnly, selectionEnd, selectionStart, size, spinButtons, tabIndex, textLength, timeout, type, value, valueNumber, wrapAround,
  Metody
  decrease, increase, reset, select, setSelectionRange
  Klasy stylów
  plain

  Przykłady

  grafika:XUL_ref_textbox.png
  <vbox>
  <label control="your-name" value="Enter your name:"/>
  <textbox id="your-name" value="John"/>
  </vbox>
  

  Atrybuty

  cols
  Typ: integer
  Liczba kolumn w polu tekstowym.
  decimalplaces
  Typ: integer
  The number of decimal places to display. The default is 0, which doesn't show any decimal places. The value Infinity may be used if you want no limit on the number of decimal places. Note that decimal numbers are stored as floats.

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  hidespinbuttons
  Typ: boolean
  If true, the number box does not have arrow buttons next to it to allow the user to adjust the value. The value may still be adjusted with the keyboard. The default value is false.

  {{ languages( { "en": "en/XUL/Attribute/increment", "fr": "fr/XUL/Attributs/increment", "ja": "ja/XUL/Attribute/increment" } ) }}
  {{ XULAttr("increment") }}{{ page.unprefixedpath == 'XUL:textbox' ? web.html(' ' .. template.Fx_minversion_inline(3)) : '' }}
  Typ: integer
  Wynosi tyle co wartość atrybutu {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:textbox = .. '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. value .. '</arg></template>', XUL:scrollbar = .. '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. curpos .. '</arg></template>', '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. curpos .. '</arg></template>' .. (dla pasków przewijania) lub .. '<template><name>' .. XULAttr .. '</name><arg>' .. value .. '</arg></template>' .. (dla pudełek liczbowych)) }}</magic> zmienionego, gdy strzałka na pasku przewijania jest naciśnięta. Domyślnie posiada wartość równą 1.
  max
  Typ: integer
  Maksymalna wartość, która może być na skali. Domyślną wartość jest ustawiona na 100.
  maxlength
  Typ: integer
  Maksymalna liczba znaków, które można wpisać w pole tekstowe.
  min
  Typ: integer
  Wartość minimalna, która może być ustawiona na skali. Domyślną wartością jest 0.
  multiline
  Typ: boolean
  Jeśli true, pole tekstowe wyświetla się w kilku liniach. Jeśli użytkownik naciśnie Enter, to zostanie przeniesiony do nowej lini. Jeśli false to pole tekstowe pozwala wpisać tekst tylko jedną linie.
  onchange
  Typ: kod skryptu
  Kod w atrybucie onchange jest wywołany, kiedy wartość elementu jest zmieniona.
  oninput
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie jest wysyłane, kiedy użytkownik wpisuje tekst w textbox. To zdarzenie jest tylko wywoływane, kiedy wyświetlany tekst zostanie zmieniony, tak więc nie jest wykonywany kiedy użytkownik naciśnie nie możliwy do wyświetlenia klawisz.
  preference
  Typ: id elementu
  Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.  readonly
  Typ: boolean
  Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
  rows
  Typ: integer
  Liczba wierszy do wyświetlenia w elemencie. Jeśli w elemencie znajduje się więcej niż ta liczba wierszy, pojawi się pasek przewijania, który użytkownik może zastosować do przewijania do innych wierszy. Aby pobrać aktualną liczbę wierszy w elemencie, zastosuj metodę getRowCount.
  size
  Typ: integer
  Liczba znaków, które mogą zostać wyświetlone w polu tekstowym.
  spellcheck
  Typ: boolean
  Nowość od wersji Firefoksa 2.0.0.2
  Jeśli true, sprawdzanie pisowni jest włączone domyślnie dla pól tekstowych; jeśli false, sprawdzanie pisowni jest wyłączone domyślnie.
  Jeśli nie jest określone, to domyślnie jest false
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  timeout
  Typ: integer
  For timed textboxes, the number of milliseconds before the timer fires a command event. The timer starts after the user types a character. If the user types another character, the timer resets.
  type
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Możemy ustawić typ tego atrybutu na jedną z poniższych wartości dla bardziej specjalistycznych typów pola tekstowego. Nie ustawiaj tego typu, jeśli chcesz zastosować regularne pole tekstowe.
  • autocomplete: Pole tekstowe, które obsługuje auto uzupełnianie. Aby zdobyć więcej informacji na temat autouzupełniania pól tekstowych, przejdź do dokumentacji o autouzupełnianiu (Mozilla) (Firefox)
  • number: A textbox that only allows the user to enter numbers. In addition, arrow buttons appear next to the textbox to let the user step through values. There are several attributes that allow the number textbox to be configured, including min, max, increment, wraparound, and hidespinbuttons.
  • password: Pole tekstowe, które ukrywa wpisywaną treść, stosowane dla wpisywania haseł w pole tekstowe.
  • timed: This textbox will fire a command event after the user types characters and a certain time has passed. The delay is set with the timeout attribute. You might use this type, for instance, to update information elsewhere in the window as the user types, without the need for continuous updates since the timer will not fire if the user types more keys in the meantime. The command event will also fire if the user presses the Enter key.
  value
  Typ: string
  Wartość domyślna wpisywana w pole tekstowe. Atrybut tylko podtrzymuje domyślną wartość i nie zostanie ona nigdy zmodyfikowana, kiedy użytkownik wpisze tekst. Aby pobrać zaktualizowaną wartość, zastosuj własność value.
  wrap
  Typ: string
  Ustawia wartość atrybutu na off, aby wyłączyć zawijanie linii w polu tekstowym. Jeśli atrybut nie jest podany, zawijanie linii jest włączone.


  wraparound
  Typ: boolean
  If true, the value of the number box will wrap around when the maximum or minimum value is exceeded. The minimum and maximum values must both not be infinity.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  clickSelectsAll
  Typ: boolean
  Jeśli jest ustawiony na true zawartość pola tekstowego zostanie zaznaczona kiedy stanie się on aktywny, inaczej kursor pozostanie niezmieniony.


  decimalPlaces
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu decimalplaces.


  decimalSymbol
  Typ: string
  The character used for the decimal place indicator. The default value is a period (.)

  defaultValue
  Typ: string
  Pobiera i ustawia domyślną wartość pola tekstowego.  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  editor
  Typ: nsIEditor
  Odwołanie do nsIEditor dla edytowanego tekstu. Własność tylko do odczytu.
  increment
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu increment.
  inputField
  Typ: element textbox
  W Mozilli, pole tekstowe w języku XUL jest zaimplementowane jako otoczenie wokół elementów kontrolek formularza (input) języka HTML. Ta własność tylko do odczytu podtrzymuje odniesienie do wewnętrznego elementu input.
  max
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu max.
  maxLength
  Typ: integer
  Maksymalna liczba znaków w polu tekstowym, jaką można wpisać.
  min
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu min.
  readonly
  Typ: boolean
  Jeśli jest ustawiony na true, to użytkownik nie może zmieniać wartości elementu. Jest to odpowiednia własności do użytku textbox zamiast własności readonly.
  selectionEnd
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia koniec zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy ze sprzężeniem z własnością selectionStart. Wartość określa indeks znaku za zaznaczeniem. Jeśli ta wartość jest równa sumie wartości własności selectionStart, to żaden tekst nie jest zaznaczony, lecz wartość sygnalizuje pozycję wstawki (kursora) wewnątrz pola tekstowego.
  selectionStart
  Typ: integer
  Pobiera lub ustawia początek zaznaczonej części pola tekstu. Stosujemy w sprzężeniu z własnością selectionEnd. Wartość określa indeks pierwszego zaznaczonego znaku.
  size
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu size.
  spinButtons
  Typ: element
  The read-only property returns a reference to the spinbuttons element used by the number box.

  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  textLength
  Typ: integer
  Podtrzymuje długość wprowadzanego tekstu w polu tekstowym. Ta własność jest tylko do odczytu.
  timeout
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu timeout.
  type
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.
  value
  Typ: string
  Holds the current value of the textbox as a string. The current value may be modified by setting this property.

  valueNumber
  Typ: number
  In contrast to the value property which holds a string representation, the valueNumber property is a number containing the current value of the number box.

  wrapAround
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu wraparound.


  Metody

  decrease()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wartość zmniejszająca się skali poprzez przyrost.  {{ languages( { "en": "en/XUL/Method/increase", "fr": "fr/XUL/M\u00e9thodes/increase", "ja": "ja/XUL/Method/increase" } ) }}
  {{ XULMeth2("increase", "()") }}
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Wartość wzrastająca na {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:textbox = number box, XUL:scale = scale, skali lub numeru pudełka) }}</magic> poprzez przyrost.  reset()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przywraca preferencje do domyślnej wartości.
  Dla elementu textbox jest także wykorzystane do czyszczenia list transakcji (Gecko1.9).
  select()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zaznacza cały tekst w polu tekstowym.
  setSelectionRange( start, end )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Ustawia zaznaczoną porcję pola tekstowego, gdzie argumentem początkowym <var>start</var> jest pierwszy zaznaczony znak i argument końcowym <var>end</var> jest indeks znaku po zaznaczeniu. Ustawiając oba argumenty na tę samą wartość, pozwoli nam na przesunięcie kursora do przesłanej pozycji bez zaznaczenia tekstu.  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Klasy stylów

  Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

  plain
  Ta klasa sprawia, że element będzie wyświetlony bez obramowania lub marginesu.

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULTextboxElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, Killerowski, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,