tabs

Wiersz karty. Element tabs powinien zostać umieszczony wewnątrz tabbox i powinien zawierać elementy tab.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
closebutton, disableclose, first-tab, last-tab, onclosetab, onnewtab, onselect, setfocus, tooltiptextnew
Własności
selectedIndex, selectedItem
Metody
advanceSelectedTab, appendItem, insertItemAt, removeItemAt

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

closebutton
Typ: boolean
Jeśli ten atrybut jest ustawiony na true, to wiersz tabs będzie miał przycisk "Nowa karta" i przycisk "Zamknij" na swoim końcu. Ta cecha jest stosowana przez element tabbrowser, aby dostarczyć ułatwienie dla dodania lub zamykania kart. Możemy jej ustawić (przypisać) obrazek do 'Nowej karty' i przycisku 'Zamknij' poprzez zaimplementowanie ich do poszczególnych klas tabs-newbutton i tabs-closebutton.


disableclose
Typ: boolean
Jeśli ten atrybut jest ustawiony na true, to przycisk zamknięcia będzie wyłączony.


first-tab
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, dla pierwszej karty. Ten atrybut nie powinien być ustawiany ręcznie, lecz wtedy, gdy jest stosowany w motywie, a jeśli jest pierwszą kartą, to powinna mieć ona inny sposób nadania stylu.


last-tab
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, dla ostatniej karty. Ten atrybut nie powinien być ustawiany ręcznie, lecz wtedy, gdy jest stosowany w motywie, a jeśli jest ostatnią kartą, to powinna mieć inny sposób nadania stylu.


onclosetab
Typ: kod skryptu
Ten skrypt będzie wywoływany, kiedy przycisk zamknięcia karty jest naciśnięty.
onnewtab
Nie w Firefoksie
Typ: kod skryptu
Ten skrypt będzie wywołany, kiedy nowy przycisk zostanie naciśnięty.
onselect
Typ: kod skryptu
To zdarzenie jest przesyłane do elementu tabs, kiedy ta karta jest zmieniana.

 

tooltiptextnew
Nie w Firefoksie
Typ: string
Stosuje się do ustawienia tekstu, który przydzielony jest do podpowiedzi, kiedy użytkownik przesunie kursor myszki nad nowym przyciskiem w wierszu karty.

Własności

selectedIndex
Typ: integer
Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
selectedItem
Typ: element
Podtrzymuje aktualnie zaznaczoną pozycję. Jeśli nie ma zaznaczonych aktualnie pozycji, to jej wartość równa będzie null. Możemy zaznaczyć pozycję poprzez ustawienie tej wartości. Zmiana zdarzenia będzie przesyłana do zaznaczonej pozycji, kiedy zmieniona zostanie jedna z tych własności, własność selectedIndex lub zmieniona będzie przez użytkownika.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

advanceSelectedTab( dir, wrap )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli argument dir jest ustawiony na 1, aktualnie zaznaczona karta zmieni się w następnej karcie. Jeśli argument dir jest ustawiony na -1, aktualnie zaznaczona karta zmienia się w kartę poprzednią. Jeśli argument wrap jest true, będzie regulowało przewijaniem w koło, kiedy pierwsza lub ostatnia karta zostanie osiągnięta.


appendItem( label, value )
Zwraca typ: element
Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.
insertItemAt( index, label, value )
Zwraca typ: element
Ta metoda tworzy nowy element listy i umieszcza go w określonej pozycji. Opcjonalnie można ustawić jego wartość. Nowy element jest zwracany.
removeItemAt( index )
Zwraca typ: element
Usuwa pozycję potomną w elemencie o określonym indeksie. Metoda zwraca usuniętą pozycję.

Podobne

Elementy
tabbox, tab, tabpanels, tabpanel.
Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement