tabpanels

Kontener do podtrzymania ustawień stron w tabbox. Element tabpanels powinien być umieszczony w tabbox. Dziecko elementu tabpanels zostaje panelami tabbox. Zazwyczaj, dzieci są elementami tabpanel. Poprzez kliknięcie pierwszej karty, pierwszy panel zostanie wyświetlony. Poprzez kliknięcie drugiej karty, drugi panel zostanie wyświetlony i tak dalej.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
selectedIndex
Własności
accessible, selectedIndex, selectedPanel

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

selectedIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia indeks aktualnie zaznaczonego panelu. Pierwsza pozycja jest w indeksie jako 0.

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
selectedIndex
Typ: integer
Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
selectedPanel
Typ: element
Trzyma odniesienie do aktualnie zaznaczonego panelu bez elementu <tabbox>. Przydziela wartość do tej własności, aby zmodyfikować zaznaczony panel. Zaznaczone zdarzenie będzie przesłane, kiedy zaznaczony panel jest zmieniany.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
tabbox, tabs, tab, tabpanel.
Interfejsy
nsIAccessibleProvider