This is an archived page. It's not actively maintained.

tabbrowser

Ten element jest stosowany dla podtrzymania ustawień tylko do odczytu przeglądania dokumentów sieciowych. Podobnym elementem jest browser, poza którym potrafi wyświetlić wiele dokumentów, każdy w osobnej karcie. Ten element jest zaimplementowany jako ustawienie przeglądarki wewnątrz elementu tabbox.

Atrybuty
autocompleteenabled, autocompletepopup, autoscroll, contentcontextmenu, contenttooltip, handleCtrlPageUpDown, onbookmarkgroup, onnewtab
Własności
browsers, canGoBack, canGoForward, contentDocument, contentTitle, contentViewerEdit, contentViewerFile, contentWindow, currentURI, docShell, documentCharsetInfo, homePage, markupDocumentViewer, securityUI, selectedBrowser, selectedTab, sessionHistory, tabContainer, webBrowserFind, webNavigation, webProgress
Metody
addProgressListener, addTab, appendGroup, getBrowserForDocument, getBrowserForTab, getNotificationBox, goBack, goBackGroup, goForward, goForwardGroup, goHome, gotoIndex, loadGroup, loadTabs, loadOneTab, loadURI, loadURIWithFlags, reload, reloadAllTabs, reloadTab, reloadWithFlags, removeAllTabsBut, removeCurrentTab, removeProgressListener, removeTab, replaceGroup, stop

Przykłady

Kod XUL

Poniższy kod jest przykładem elementu tabbox z trzema kartami, gdzie każda zawiera element browser zamiast elementów tabpanel. Pierwsza karta jest wczytana z zawartością HTML, a pozostałe dwie karty są puste:

<vbox>
 <tabbox id="tabBrowser">
  <tabs>
   <tab label="Tab1"/>
   <tab label="Tab2"/>
   <tab label="Tab3"/>
  </tabs>
  <tabpanels width="500" height="500">
   <browser id="browserTab1" src="http://www.mozilla.org"/>
   <browser id="browserTab2"/>
   <browser id="browserTab3"/>
  </tabpanels>
 </tabbox>
 <hbox>
  <button id="btnLoadBrowserContent"
      label="Wczytaj URL" oncommand="loadURL(document.getElementById('browserTab2'),'http://developer.mozilla.org')"/>
 </hbox>
</vbox>

JavaScript

Poniższy kod ustawi atrybut src elementu browser z id="browserTab2" do adresu url http://developer.mozilla.org, kiedy zdarzenie oncommand zostanie odpalone po tym jak użytkownik naciśnie przycisk "Wczytaj URL".

function loadURL(browserElem,pUrl) {
  //modyfikuje atrybut src elementu browser
  browserElem.setAttribute("src",pUrl);
}

Atrybuty

autocompleteenabled
Tylko Firefox
Typ: boolean
Wartość true włącza automatyczne uzupełnianie pól tekstowych.


autocompletepopup
Typ: id elementu wyskakującego (popup)
id elementu popup wykorzystywanego do przechowywania wyników automatycznego uzupełniania dla tego elementu.


autoscroll
Tylko Firefox
Typ: boolean
Wartość false wyłącza automatyczne przewijanie dla danej przeglądarki. Jeśli atrybut jest ustawiony na true lub zostanie pominięty, automatyczne przewijanie zostanie włączone lub będzie zależne od wartości opcji general.autoScroll.


contentcontextmenu
Typ: id elementu menupopup
Odniesienie do menu kontekstowego dla obszaru kontekstowego w tabbrowser.
contenttooltip
Typ: id elementu tooltip
Odniesienie do elementu tooltip będącego w użyciu dla obszaru kontekstowego w tabbrowser.
handleCtrlPageUpDown
Typ: boolean
Jeśli jest ustawione na true lub opuszczone, to klawisze <tt>Control</tt> i <tt>Page Up</tt> lub <tt>Page Down</tt> mogą służyć do przełączania do następnej lub wcześniejszej karty. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false, te klawisze nie będą służyły do nawigacji pomiędzy kartami.


onbookmarkgroup
Nie w Firefoksie
Typ:Kod skryptu
Ten kode zostanie wykony, kiedy użytkownik wybierze polecenie "Bookmark this Group of Tabs".
onnewtab
Nie w Firefoksie
Typ: kod skryptu
Ten skrypt będzie wywołany, kiedy nowy przycisk zostanie naciśnięty.

Własności

browsers
Typ: lista (nodelist) elementu browser
Przechowuje listę elementów browser wewnątrz tabbrowser.
canGoBack
Typ: boolean
Własność tylko do odczytu ma wartość true, jeśli istnieje strona w historii sesji, do której można się cofnąć, a przycisk 'Wstecz' powinien być dostępny.
canGoForward
Typ: boolean
Własność tylko do odczytu ma wartość true, jeśli istnieje strona w historii sesji, do której można przejść, a przycisk 'Do przodu' powinien być dostępny.
contentDocument
Typ: document
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt dokumentu w danym elemencie.


contentTitle
Typ: string
Własność tylko do odczytu zawierająca tytuł obiektu dokumentu w przeglądarce.


contentViewerEdit
Typ: nsIContentViewerEdit
Własność tylko do odczytu zawierająca nsIContentViewerEdit, który zajmuje się operacjami związanymi ze schowkiem w danym dokumencie.


contentViewerFile
Typ: nsIContentViewerFile
Referencja do interfejsu nsIContentViewerFile dla dokumentu.


contentWindow
Typ: window
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt okna w elemencie.

currentURI
Typ: nsIURI
Własność tylko do odczytu zawierająca aktualnie wczytany adres URL. Aby zmienić adres URL, należy zastosować metodę loadURI.


docShell
Typ: nsIDocShell
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocShell dla dokumentu.
documentCharsetInfo
Typ: nsIDocumentCharsetInfo
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocumentCharsetInfo dla dokumentu, stosowany do określenia, które kodowanie znaków powinno być zastosowane do wyświetlenia dokumentu.


homePage
Typ: tekstowy adres URL strony domowej
Ta własność przechowuje adres strony startowej ustawionej przez użytkownika.


markupDocumentViewer
Typ: nsIMarkupDocumentViewer
Własność tylko do odczytu zawierająca nsIMarkupDocumentViewer, który jest odpowiedzialny za rysowanie dokumentu.


securityUI
Typ: nsISecureBrowserUI
Własność tylko do odczytu przechowująca obiekt, który może zostać użyty do określenia poziomu bezpieczeństwa we wczytanym dokumencie.


selectedBrowser
Typ: element browser
Ta własność jest tylko do odczytu i zwraca aktualnie wyświetlany element browser.
selectedTab
Typ: element tab
Referencja do aktualnie zaznaczonej karty, która będzie zawsze jednym z elementów tab w elemencie tabs. Przydziela wartość do tej własności, aby modyfikować aktualnie zaznaczoną kartę.
sessionHistory
Typ: nsISHistory
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsISHistory, przechowujący historię sesji.


tabContainer
Typ: element tabs
Zwraca element tabs, który zawiera karty.
webBrowserFind
Typ: nsIWebBrowserFind
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIWebBrowserFind, którego można użyć do szukania tekstu w dokumencie.


webNavigation
Typ: nsIWebNavigation
Własność tylko do odczytu zawiera obiekt nsIWebNavigation dla dokumentu. Wiele z jego metod może być wywoływanych bezpośrednio na dokumencie; są to takie metody jak goBack i goForward. Zawiera także stałe wczytywania wykorzystywane przez reloadWithFlags i loadURIWithFlags.


webProgress
Typ: nsIWebProgress
Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIWebProgress, który jest stosowany do monitorowania postępu podczas ładowania dokumentu.


Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

addProgressListener( listener )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Dodaje do przeglądarki element nasłuchujący postęp, który będzie monitorował wczytywane dokumenty. Element nasłuchujący powinien implementować interfejs nsIWebProgressListener.
addTab( URL, referrerURI, charset, postData, owner, allowThirdPartyFixup )
Zwraca typ: element tab
Otwiera nową kartę, która ładuje stronę o określonym adresie URL. Pozostałe parametry są opcjonalne. Pasek kart pojawi się, jeśli to potrzebne.
Zobacz przykład: Fragmenty kodu:Przeglądanie w kartach.


appendGroup( group )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Nie w Firefoksie
Dodaje kilka nowych kart na koniec istniejących kart. Argument powinien być tablicą obiektów, jeden dla każdego dokumentu do wczytania. Obiekty mogą być definiowane w skrypcie i stanowić mogą własności URI dla adresu URL strony do wczytania. Własność referrerURI może także być opcjonalnie zastosowana do ustawienia odniesienia się do strony.


getBrowserForDocument( document )
Typ: element browser
Zwraca browser dla określonego dokumentu.
getBrowserForTab( tab )
Typ: element browser
Zwraca browser dla określonego elementu tab.


getNotificationBox( browser )
Typ: element notificationbox
Zwraca notificationbox dla określonego elementu browser.
goBack()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przejście o jedną stronę wstecz w historii.


goBackGroup()
Nie w Firefoksie
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Zwraca poprzednią grupę kart.
goForward()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przejście o jedną stronę do przodu w historii.


goForwardGroup()
Nie w Firefoksie
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Idzie dalej do następnej grupy kart.
goHome()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje stronę startową użytkownika do przeglądarki.


gotoIndex( index )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przechodzi do strony o podanym indeksie w historii. Użyj wartości dodatniej, by przejść w przód, a ujemnej by w tył.


loadOneTab( URL, referrerURI, charset, postData, loadInBackground, allowThirdPartyFixup )
Zwraca typ: element tab
Otwiera nową kartę, która ładuje stronę o określonym adresie URL. Pozostałe parametry są opcjonalne. Pasek kart pojawi się, jeśli to potrzebne. Metoda ta działa tak samo, jak addTab z tą różnicą, że posiada parametr loadInBackground, który pozwala wybrać, czy otworzyć nową kartę w tle lub na pierwszym planie. Nie ma również parametru owner, jako że karta-właściciel zostanie określona automatycznie.
loadTabs( uris, loadInBackground, replace )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ustawienia URI, określone przez tablicę <tt>uris</tt>, w kartach. Jeśli <tt>loadInBackground</tt> jest true, karty są wczytywane w tle i jeśli <tt>replace</tt> jest typu true, aktualnie wyświetlane karty są zastąpione przez określone URI zamiast dodawania nowych kart.
loadURI( uri, adres-odsyłający, kodowanie-znaków )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje dokument spod danego adresu URL, z danym kodowaniem i adresem odsyłającym.


loadURIWithFlags( uri, flagi, adres-odsyłający, kodowanie-znaków, postData )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje adres URL do dokumentu z określonymi flagami wczytywania, pozwala określić adres odsyłający, kodowanie znaków oraz dane przesyłane metodą POST. Poza flagami dozwolonymi dla metody reloadWithFlags, dostępne są także:
 • LOAD_FLAGS_IS_REFRESH: Ta flaga jest stosowana, kiedy adres URL jest wczytywany ponieważ znacznik meta jest ustawiony na odświeżanie lub przekierowanie.
 • LOAD_FLAGS_IS_LINK: Ta flaga jest stosowana, kiedy adres URL jest wczytywany po kliknięciu odnośnika przez użytkownika. Nagłówek HTTP Referer jest odpowiednio ustawiany.
 • LOAD_FLAGS_BYPASS_HISTORY: Nie dodaje adresu URL do historii sesji.
 • LOAD_FLAGS_REPLACE_HISTORY: Zamienia bieżący adres URL w historii sesji na nowy. Ta flaga może zostać użyta przy przekierowywaniu.


reload()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ponownie dokument w przeglądarce.


reloadAllTabs()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ponownie zawartość wszystkich kart.
reloadTab( tab )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ponownie określona kartę.
reloadWithFlags( flags )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ponownie dokument w przeglądarce z danymi flagami wczytywania. Można użyć poniższych flag; wszystkie one są stałymi własności webNavigation (lub interfejsu nsIWebNavigation). Flagi te można łączyć przy użyciu symbolu ( | ).
 • LOAD_FLAGS_NONE: Bez specjalnych flag. Dokument wczytywany jest normalnie.
 • LOAD_FLAGS_BYPASS_CACHE: Ponownie wczytuje stronę, bez względu na to, czy strona znajduje się w pamięci podręcznej. Flaga ta jest stosowana, kiedy użytkownik naciśnie przycisk Odśwież przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.
 • LOAD_FLAGS_BYPASS_PROXY: Ponownie wczytuje stronę, ignorując serwery proxy.
 • LOAD_FLAGS_CHARSET_CHANGE: Flaga ta jest stosowana, gdy zachodzi konieczność odświeżenia dokumentu, ponieważ zmieniono kodowanie znaków.


removeAllTabsBut( tabElement )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Usuwa wszystkie panele kart oprócz jednego przesyłanego do określonej karty. Jeśli tylko jedna strona karta jest wyświetlana, to ta metoda nie robi nic.
removeCurrentTab()
Zwraca typ: element tab
Usuwa bieżącą kartę wyświetlonej strony. Jeśli jest to jedyna wyświetlona karta ze stroną, metoda ta nie zostanie wykonana.
removeProgressListener( listener )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Usuwa element nasłuchujący postęp wczytywania z przeglądarki.


replaceGroup( group )
Nie w Firefoksie
Zwraca typ:tablica obiektów historii sesji
Zastępuje istniejące karty nowymi ustawieniami. Jeśli tutaj było więcej kart przedtem, dodatkowe karty nie zostaną usunięte. Możemy zastosować metodę removeTab, aby usunąć istniejące pierwsze karty, jeśli if that is desired. The argument should be an array of objects, one for each document to load. The objects may be defined in script and contain a URI property for the URL of the page to load. A referrerURI property may also be optionally used to set the referrer page. This method returns an array of the session history objects for the tabs that were removed.
stop()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odpowiednik naciśnięcia przycisku Zatrzymaj. Metoda ta zatrzymuje wczytywanie bieżącego dokumentu.Podobne

TBD