This is an archived page. It's not actively maintained.

tabbox

Kontener stosuje się do wyświetlania elementów strony w karcie. Na tabbox powinny się składać dwa jego elementy potomne, pierwszy element tabs, który stanowi tab i drugi element tabpanels, który stanowi zawartość stron. Jest to typ pudełka, które domyślnie posiada orientację poziomą.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
eventnode, handleCtrlPageUpDown, handleCtrlTab
Własności
accessible, eventNode, handleCtrlPageUpDown, handleCtrlTab, selectedIndex, selectedPanel, selectedTab

Przykłady

<tabbox id="myTabList" selectedIndex="2">
 <tabs>
  <tab label="A First tab"/>
  <tab label="Second tab"/>
  <tab label="Another tab"/>
  <tab label="Last tab"/>
 </tabs>
 <tabpanels>
  <tabpanel><!-- tabpanel First elements go here --></tabpanel>
  <tabpanel><!-- tabpanel Second elements go here --></tabpanel>
  <tabpanel><button label="Click me"/></tabpanel>
  <tabpanel><!-- tabpanel Fourth elements go here --></tabpanel>
 </tabpanels>
</tabbox>

grafika:XUL_REF_tabboxes.gif

Atrybuty

eventnode
Typ: jedna z wartości poniżej
Sygnalizuje gdzie zdarzenia nawigacji klawiaturą są nasłuchiwane. Jeśli ten atrybut jest nieokreślony, zdarzenia są nasłuchiwane z tabbox. Tak więc, jeśli ten atrybut nie jest stosowany, tabbox lub element wewnątrz niego musi posiadać aktywną nawigację klawiatury do zastosowania.
 • parent: Nawigacja klawiatury jest opanowana w rodzicu tabbox.
 • window: Nawigacja klawiatury jest opanowana na poziomie okna. Nawigacja kartą przydarzyć się może pod warunkiem, jeśli jakikolwiek element w oknie jest aktywny.
 • document: Nawigacja klawiatury jest opanowana na poziomie dokumentu. Nawigacja kartą przydarzyć się może pod warunkiem, jeśli jakikolwiek element w dokumencie jest aktywny.


handleCtrlPageUpDown
Typ: boolean
Jeśli jest ustawione na true lub opuszczone, to klawisze <tt>Control</tt> i <tt>Page Up</tt> lub <tt>Page Down</tt> mogą służyć do przełączania do następnej lub wcześniejszej karty. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false, te klawisze nie będą służyły do nawigacji pomiędzy kartami.


handleCtrlTab
Typ: boolean
Jeśli ustawiony na true lub zostanie opuszczony, tabbox będzie przełączany do następnej karty gdy naciśniemy klawisze <tt>Control</tt> i <tt>Tab</tt>. Jeśli klawisz <tt>Shift</tt> jest przytrzymany wciśnięty to zostanie wyświetlona wcześniejsza karta. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false, to te klawisze nie będą przenosiły pomiędzy kartami.


Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
handleCtrlPageUpDown
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu handleCtrlPageUpDown.
handleCtrlTab
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu handleCtrlTab.
selectedIndex
Typ: integer
Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
selectedPanel
Typ: element
Trzyma odniesienie do aktualnie zaznaczonego panelu bez elementu <tabbox>. Przydziela wartość do tej własności, aby zmodyfikować zaznaczony panel. Zaznaczone zdarzenie będzie przesłane, kiedy zaznaczony panel jest zmieniany.
selectedTab
Typ: element tab
Referencja do aktualnie zaznaczonej karty, która będzie zawsze jednym z elementów tab w elemencie tabs. Przydziela wartość do tej własności, aby modyfikować aktualnie zaznaczoną kartę.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
tabs, tab, tabpanels, tabpanel.