stringbundle

Element, który może być stosowany do wczytania zasobów zlokalizowanych z plików własności. Stringbundles powinien być umieszczony wewnątrz elementu stringbundleset.

Plik własności jest listą par własności klucz-wartość (każda oddzielona linią). Klucz i wartość są oddzielone znakiem równości. Na przykład, następująca definicja dwóch własności:

message.displayError=An error occured trying to display this message
message.nameAlreadyUsed=The name %s is already being used by another account.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
src
Własności
appLocale, src, stringBundle, strings
Metody
getFormattedString, getString

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

src
Typ: URL
Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

 

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

appLocale
Typ: nsILocale
Zwraca obiekt XPCOM, który przechowuje informacje o lokalnych użytkownikach. To jest obiekt, który implementuje nsILocale.
src
Typ: URL
Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.
stringBundle
Typ: nsIStringBundle
Zwraca łańcuch znaków obiekt paczki XPCOM, który implementuje nsIStringBundle.
strings
Typ: nsISimpleEnumerator
Wyliczenie wszystkich ciągów w paczce ciągów. Zawiera obiekty nsIPropertyElement.

Metody

getString( key )
Zwraca typ: string
Zwraca łańcuch znaków z daną nazwą key z łańcucha znaków paczki (boundle).

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD