scrollbox

Pudełko posiada dodatkowe funkcje, które możemy zastosować do przewijania treści. Zauważ, że element scrollbox nie powoduje wyświetlenia pasków przewijania. Jest stosowany, kiedy aplikacja sama dostosowuje przewijanie. Jeżeli chcesz po prostu wyświetlić paski przewijania, dodaj style='overflow: auto;'. Możemy także zastosować go z innymi kontenerami elementu.

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Przewijanie elementu potomnego do podglądu

Spójrz na metodę scrollIntoView()? Nie istnieje w adresach URL. Zrób tak, zamiast:

   var xpcomInterface = scrollbox_element.boxObject.QueryInterface(
       Components.interfaces.nsIScrollBoxObject);
   xpcomInterface.ensureElementIsVisible(child_element_to_make_visible);

Zobacz nsIScrollBoxObject<code> API dla innych metod podobnych do scroll.

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD