richlistitem

Indywidualna pozycja richlistbox.

Atrybuty
disabled, selected, tabindex, value
Własności
accessible, control, disabled, label, selected, tabIndex, value

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
selected
Typ: boolean
Sygnalizuje gdzie element jest zaznaczony lub nie. Ta wartość jest tylko do odczytu. Aby zmienić zaznaczenie, ustaw pozostałe własności selectedIndex lub selectedItem stanowiące ten element.

 

tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
value
Typ: string
Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
control<magic name="\"PAGENAME\"/"></magic>

Typ: id elementu
Pobiera i ustawia wartość atrybutu control.
disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


selected
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement