mozilla
Wyniki wyszukiwania

  radiogroup

  Grupa przycisków opcji. Tylko jeden przycisk wewnątrz grupy może zostać zaznaczony w jednym czasie. Element przycisków radio możemy obie wersje bezpośrednich dzieci radiogroup lub potomków. Umieszczenie radiogroup wewnątrz groupbox, jeśli chcielibyśmy, tak jak obramowanie lub element caption dla tej samej grupy. Domyślnie radiogroup posiada orientację pionową.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  disabled, focused, preference, tabindex, value
  Własności
  accessible, disabled, focusedItem, selectedIndex, selectedItem, tabIndex, value
  Metody
  appendItem, checkAdjacentElement, insertItemAt, removeItemAt

  Przykłady

  grafika:XUL_ref_radios.png
  <radiogroup>
   <radio id="orange" label="Red"/>
   <radio id="violet" label="Green" selected="true"/>
   <radio id="yellow" label="Blue"/>
  </radiogroup>
  

  Atrybuty

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  focused
  Typ: boolean
  Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


  preference
  Typ: id elementu
  Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  value
  Typ: string
  Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  focusedItem
  Typ: element radio
  Podtrzymuje bieżącą aktywną pozycję radiogroup, która może lub nie być tą samą zaznaczoną pozycją. Możemy zmienić aktywną pozycję poprzez ustawienie ten własności.
  selectedIndex
  Typ: integer
  Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
  selectedItem
  Typ: element
  Podtrzymuje aktualnie zaznaczoną pozycję. Jeśli nie ma zaznaczonych aktualnie pozycji, to jej wartość równa będzie null. Możemy zaznaczyć pozycję poprzez ustawienie tej wartości. Zmiana zdarzenia będzie przesyłana do zaznaczonej pozycji, kiedy zmieniona zostanie jedna z tych własności, własność selectedIndex lub zmieniona będzie przez użytkownika.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  appendItem( label, value )
  Zwraca typ: element
  Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.
  checkAdjacentElement( dir )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Odznacza aktualnie zaznaczony przycisk radio w grupie i zaznacza przyległy. Jeśli argument <var>dir</var> jest true, to następny przycisk opcji jest zaznaczony. Jeśli jest false, to zostanie poprzedni przycisk opcji zaznaczony.


  insertItemAt( index, label, value )
  Zwraca typ: element
  Ta metoda tworzy nowy element listy i umieszcza go w określonej pozycji. Opcjonalnie można ustawić jego wartość. Nowy element jest zwracany.
  removeItemAt( index )
  Zwraca typ: element
  Usuwa pozycję potomną w elemencie o określonym indeksie. Metoda zwraca usuniętą pozycję.

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,