This is an archived page. It's not actively maintained.

radiogroup

Grupa przycisków opcji. Tylko jeden przycisk wewnątrz grupy może zostać zaznaczony w jednym czasie. Element przycisków radio możemy obie wersje bezpośrednich dzieci radiogroup lub potomków. Umieszczenie radiogroup wewnątrz groupbox, jeśli chcielibyśmy, tak jak obramowanie lub element caption dla tej samej grupy. Domyślnie radiogroup posiada orientację pionową.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
disabled, focused, preference, tabindex, value
Własności
accessible, disabled, focusedItem, selectedIndex, selectedItem, tabIndex, value
Metody
appendItem, checkAdjacentElement, insertItemAt, removeItemAt

Przykłady

grafika:XUL_ref_radios.png
<radiogroup>
  <radio id="orange" label="Red"/>
  <radio id="violet" label="Green" selected="true"/>
  <radio id="yellow" label="Blue"/>
</radiogroup>

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button"
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
focused
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


preference
Typ: id elementu
Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
value
Typ: string
Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
focusedItem
Typ: element radio
Podtrzymuje bieżącą aktywną pozycję radiogroup, która może lub nie być tą samą zaznaczoną pozycją. Możemy zmienić aktywną pozycję poprzez ustawienie ten własności.
selectedIndex
Typ: integer
Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
selectedItem
Typ: element
Podtrzymuje aktualnie zaznaczoną pozycję. Jeśli nie ma zaznaczonych aktualnie pozycji, to jej wartość równa będzie null. Możemy zaznaczyć pozycję poprzez ustawienie tej wartości. Zmiana zdarzenia będzie przesyłana do zaznaczonej pozycji, kiedy zmieniona zostanie jedna z tych własności, własność selectedIndex lub zmieniona będzie przez użytkownika.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

appendItem( label, value )
Zwraca typ: element
Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.
checkAdjacentElement( dir )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odznacza aktualnie zaznaczony przycisk radio w grupie i zaznacza przyległy. Jeśli argument dir jest true, to następny przycisk opcji jest zaznaczony. Jeśli jest false, to zostanie poprzedni przycisk opcji zaznaczony.


insertItemAt( index, label, value )
Zwraca typ: element
Ta metoda tworzy nowy element listy i umieszcza go w określonej pozycji. Opcjonalnie można ustawić jego wartość. Nowy element jest zwracany.
removeItemAt( index )
Zwraca typ: element
Usuwa pozycję potomną w elemencie o określonym indeksie. Metoda zwraca usuniętą pozycję.

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement