Grupa przycisków opcji. Tylko jeden przycisk wewnątrz grupy może zostać zaznaczony w jednym czasie. Element przycisków radio możemy obie wersje bezpośrednich dzieci radiogroup lub potomków. Umieszczenie radiogroup wewnątrz groupbox, jeśli chcielibyśmy, tak jak obramowanie lub element caption dla tej samej grupy. Domyślnie radiogroup posiada orientację pionową.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
disabled, focused, preference, tabindex, value
Własności
accessible, disabled, focusedItem, selectedIndex, selectedItem, tabIndex, value
Metody
appendItem, checkAdjacentElement, insertItemAt, removeItemAt

Przykłady

grafika:XUL_ref_radios.png
<radiogroup>
  <radio id="orange" label="Red"/>
  <radio id="violet" label="Green" selected="true"/>
  <radio id="yellow" label="Blue"/>
</radiogroup>

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
focused
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


preference
Typ: id elementu
Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
value
Typ: string
Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

Własności

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

appendItem( label, value )
Zwraca typ: element
Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.
checkAdjacentElement( dir )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odznacza aktualnie zaznaczony przycisk radio w grupie i zaznacza przyległy. Jeśli argument <var>dir</var> jest true, to następny przycisk opcji jest zaznaczony. Jeśli jest false, to zostanie poprzedni przycisk opcji zaznaczony.


insertItemAt( index, label, value )
Zwraca typ: element
Ta metoda tworzy nowy element listy i umieszcza go w określonej pozycji. Opcjonalnie można ustawić jego wartość. Nowy element jest zwracany.
removeItemAt( index )
Zwraca typ: element
Usuwa pozycję potomną w elemencie o określonym indeksie. Metoda zwraca usuniętą pozycję.

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlElement

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,