mozilla
Wyniki wyszukiwania

  radio

  Element, który może być włączany lub wyłączany. Przyciski opcji są prawie zawsze pogrupowane razem w grupę. Tylko jeden przycisk opcji wewnątrz tego samego radiogroup może być zaznaczony w jednym czasie. Użytkownik może włączyć przycisk opcji, jeśli klikniemy włączony poprzez zaznaczenie opcji myszka lub poprzez klawiaturę. Inne przyciski opcji w tej samej grupie zostaną wyłączone. Etykieta, określona za pomocą atrybutu label i możemy dodać ją obok przycisku opcji.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  accesskey, command, crop, disabled, focused, group, image, label, selected, tabindex, value
  Własności
  accessKey, accessible, crop, disabled, image, label, radioGroup, selected, tabIndex, value

  Przykłady

  grafika:XUL_ref_radio.png
  <radiogroup>
   <radio id="orange" label="Red" accesskey="R"/>
   <radio id="violet" label="Green" accesskey="G" selected="true"/>
   <radio id="yellow" label="Blue" accesskey="B" disabled="true"/>
  </radiogroup>
  

  Atrybuty

  accesskey
  Typ: znak
  Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


  Przykład

  grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
  <vbox>	
   <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
   <textbox id="myName"/>
   <button label="Cancel" accesskey="n"/>
   <button label="Ok" accesskey="O"/>
  </vbox>
  

  Zobacz także

  Atrybut label, atrybut acceltext  command
  Typ: id elementu
  Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.
  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  focused
  Typ: boolean
  Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


  {{ languages( { "en": "en/XUL/Attribute/group", "ja": "ja/XUL/Attribute/group" } ) }}
  {{ XULAttr("group") }}
  Typ: nazwa grupy jako łańcuch znaków {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:radio = .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic>
  Przyciski z tą samą wartością atrybutu group należą do tej samej grupy. Tylko jeden przycisk z grupy może być zaznaczony w danej chwili. Jeśli użytkownik zaznaczy jeden z przycisków, inne z tej grupy zostaną odznaczone.


  image
  Typ: adres URL obrazka
  Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
  label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  selected
  Typ: boolean
  Sygnalizuje gdzie element jest zaznaczony lub nie. Ta wartość jest tylko do odczytu. Aby zmienić zaznaczenie, ustaw pozostałe własności selectedIndex lub selectedItem stanowiące ten element.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  value
  Typ: string
  Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

  Własności

  accessKey
  Typ: znak
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu accesskey.
  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  crop
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  image
  Typ: adres URL obrazka
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  radioGroup
  Typ: element radiogroup
  Zwraca zamkniętą grupę (radiogroup) tak, że element radio jest zawarty wewnątrz, który może być lub nie być jego bezpośrednim rodzicem.
  selected
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy
  radiogroup, checkbox
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement, nsIDOMXULLabeledControlElement

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Bedi, teoli, lmorchard, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,