progressmeter

Pasek postępu, który możemy zastosować do wyświetlenia postępu długości operacji. Jest to rysowany pasek, który jest wypełniany w miarę jak operacja jest zakończona. W dodatku nieokreślony progressmeter można utworzyć ustawiając atrybut mode na wartość undetermined. Jest stosowany wtedy, gdy długość czasu zakończenia operacji nie jest znany wcześniej.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
mode, value
Własności
accessible, mode, value

Przykłady

grafika:XUL_ref_progress.png
<progressmeter mode="determined" value="82"/>
<progressmeter mode="undetermined"/>
<!-- switching modes - eg on an ajax call, but in this example with a mouseover the button -->
<progressmeter mode="determined" id="myProgress"/>
<button label="Example"  onmouseover="setLoading(true)" onmouseout="setLoading(false)"/>
function setLoading(state){
    document.getElementById('myProgress').mode = (state) ? 'undetermined' : 'determined';
}

Atrybuty

mode
Typ: jedna z wartości poniżej
determined czyli określony progressmeter możemy zastosować w przypadku, gdzie znamy długość operacji jaka jest wykonywana. undetermined czyli nieokreślony progressmeter możemy zastosować do do operacji, w której nie możemy określić czasu jej przebiegu i zazwyczaj będzie wyświetlony jako słupek. '''as a spinning barber pole.'''
  • determined: Stosujemy do określania wartości (liczby) atrybutu paska postępu określonego, która jest następnie wyświetlona.
  • undetermined: Pasek postępu jest nieokreślony.


value
Typ: integer
Zakres liczbowy od 0 do 100, który wyświetla postęp. Dla przykładu, ustaw wartość na "0", która pokaże pusty pasek. Natomiast ustawiając wartość na "100" zobaczymy wypełnienie całej długości paska, a wartość ustawiona na "25" zajmie jedną czwartą paska. Znaki po liczbie są ignorowane.


Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
mode
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu mode.
value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider