This is an archived page. It's not actively maintained.

prefwindow

Okno wyspecjalizowane do okien preferencji. Ten element powinien być użyty zamiast znacznika window i powinien zawierać jeden lub więcej elementów prefpane. Rząd przycisków pojawia się w oknie preferencji, po jednym przycisku dla każdego elementu prefpane. Każdy panel zwykle zawiera w sobie grupę podobnych ustawień. Jeśli istnieje tylko jeden element prefpane, przestrzeń nawigacyjna nie zostanie wyświetlona.

W przypadku platform, w których ustawienia muszą zostać zastosowane natychmiastowo, są one zmieniane w momencie, kiedy element interfejsu jest zmieniony. Na innych platformach, ustawienia nie zostają zastosowane zanim okno jest zamknięte.

Możesz otworzyć okno preferencji używając metody openDialog okna, tak jak z innymi oknami dialogowymi. Możesz przekazać id odpowiedniego panelu jako czwarty argument openDialog, aby domyślnie otworzyć odpowiedni panel. Możesz również ustawić atrybut lastSelected znacznika prefwindow na id panela, od którego chcesz zacząć. Zwykle, nie będziesz ustawiać tego atrybutu, jako że zostanie on automatycznie ustawiony w taki sposób, że domyślnym panelem stanie się ten sam panel, który był wyświetlany, kiedy okno preferencji było ostatnio zamknięte.

Więcej informacji dostępne jest w artykule System preferencji.

Atrybuty
buttonalign, buttondir, buttonorient, buttonpack, buttons, defaultButton, lastSelected, onbeforeaccept, ondialogaccept, ondialogcancel, ondialogdisclosure, ondialoghelp, onpanelload, title, type
Własności
buttons, currentPane, defaultButton, lastSelected, preferencePanes, type
Metody
acceptDialog, addPane, cancelDialog, centerWindowOnScreen, getButton, openSubDialog, openWindow, showPane

Przykłady

  <prefwindow xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">
   <prefpane id="saveoptions" label="Backups">
    <preferences>
     <preference id="pref-backup" name="myapp.mybackups" type="bool"/>
     <preference id="pref-backupduration" name="myapp.mybackups.duration" type="int"/>
    </preferences>
    <checkbox label="Automatically Save Backups" preference="pref-backup"/>
    <textbox label="Duration:" preference="pref-backupduration"/>
   </prefpane>
  </prefwindow>

Atrybuty

buttonalign
Typ: string
Wartość atrybutu align dla pudełka zawierającego przyciski.


buttondir
Typ: string
Wartość atrybutu dir dla pudełka zawierającego przyciski.


buttonorient
Typ: string
Wartość atrybutu orient dla pudełka zawierającego przyciski.


buttonpack
Typ: string
Wartość atrybutu pack dla pudełka zawierającego przyciski.


buttons
Typ: rozdzielona przecinkami lista poniższych wartości
Rozdzielona przecinkami lista przycisków do wyświetlenia w okienku dialogowym. Przyciski zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu w zależności od platformy systemowej użytkownika, a podstawowa obsługa zdarzeń zostanie wykonana automatycznie. Następujące wartości mogą zostać użyte w tej liście:
 • accept: Przycisk OK, który będzie akceptował zmiany po naciśnięciu. Ten przycisk będzie także przyciskiem domyślnym.
 • cancel: Przycisk Anuluj, który będzie anulował operacje.
 • help: Przycisk Pomoc służący do wyświetlenia okienka pomocy.
 • disclosure: Przycisk pokazujący więcej informacji. Może być to przycisk lub trójkąt rozwijający.
 • extra1: Opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra1.
 • extra2: Drugi opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra2.
defaultButton
Typ: string
Zwykle nie powinno się ustawiać tego atrybutu. Określa on domyślny przycisk w oknie dialogowym. Zazwyczaj oznacza to, że przycisk zostanie aktywowany po naciśnięciu klawisza Enter. Atrybutowi temu powinna być przypisana jedna z wartości używanych przez atrybut buttons.


lastSelected
Typ: string
Ustaw to na id ostatniego zaznaczonego okna. Będzie otwierany domyślnie następnym razem, gdy okno preferencji jest otwarte.


onbeforeaccept
Typ: Kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany kiedy przycisk OK zostaje naciśnięty lub kiedy wywołana zostaje metoda acceptDialog.
ondialogaccept
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku akceptacji lub po wywołaniu metody acceptDialog.
ondialogcancel
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku 'Anuluj' lub po wywołaniu metody cancelDialog.
ondialogdisclosure
Typ: Kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku ujawniającego (ang. disclosure).
ondialoghelp
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku 'Pomoc'.
onpaneload
Typ: kod skryptu
Zdefiniowany tutaj kod jest wywołany kiedy okno będzie wczytane, bardzo podobnym zdarzeniem dla okna jest load.
title
Typ: string
Tekst wyświetlony na pasku tytułu w oknie dialogowym.Własności

buttons
Typ: rozdzielona przecinkami lista poniższych wartości
Rozdzielona przecinkami lista przycisków do wyświetlenia w okienku dialogowym. Przyciski zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu w zależności od platformy systemowej użytkownika, a podstawowa obsługa zdarzeń zostanie wykonana automatycznie. Następujące wartości mogą zostać użyte w tej liście:
 • accept: Przycisk OK, który będzie akceptował zmiany po naciśnięciu. Ten przycisk będzie także przyciskiem domyślnym.
 • cancel: Przycisk Anuluj, który będzie anulował operację.
 • help: Przycisk Pomoc służący do wyświetlenia okienka pomocy.
 • disclosure: Przycisk pokazujący więcej informacji. Może być to przycisk lub trójkąt rozwijający.
 • extra1: Opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra1.
 • extra2: Drugi opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra2.


currentPane
Typ: element prefpane
Odniesienie do aktualnie wyświetlanego okna. Aby zmienić bieżące okno zastosuj metodę showPane.


defaultButton
Typ: string
Zwykle nie powinno się ustawiać tej własności. Określa ona domyślny przycisk w oknie dialogowym. Zazwyczaj oznacza to, że przycisk zostanie aktywowany po naciśnięciu klawisza Enter. Własności tej powinna być przypisana jedna z wartości używanych przez atrybut buttons.
lastSelected
Typ: string
Ustawia to na id ostatniego zaznaczonego okna. Będzie otwarte domyślnie następnym razem, kiedy zostanie otwarte okno preferencji.
preferencePanes
Typ: DOM NodeList
Podtrzymuje listę wszystkich elementów prefpane w oknie.
type
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.

 

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

acceptDialog()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Akceptuje okienko dialogowe i je zamyka, działa podobnie jak naciśnięcie przycisku OK.
addPane( prefpane )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Dołącza prefpane do listy okien.
cancelDialog()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Anuluje okienko dialogowe i je zamyka, działa podobnie jak naciśnięcie przycisku <tt>Anuluj</tt>.


centerWindowOnScreen()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Ustawia okienko dialogowe na środku ekranu.


getButton( typ )
Zwraca typ: element button
Zwraca element button o zadanym typie, znajdujący się w okienku dialogowym.


openWindow( windowtype, url, features, params )
Zwraca typ: window
Otwiera potomne okno. windowtype jest łańcuchem znaków określającym typ okna. Jeśli okno jest z tym typem, które jest teraz otwarte, to metoda ta będzie przełączała to okno na wierzch i stanie się aktywne, zamiast otwarcia kolejnego okna. Jeśli typ okna nie jest otwarty, nowe jest otwierane wyświetlając dostarczony url.
showPane( prefpane )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Włącza specjalne okno.

Podobne

TBD