This is an archived page. It's not actively maintained.

preference

Deklaruje ustawienie, które może zostać zmienione w prefpane. Element ten musi być umieszczony wewnątrz elementu preferences. Każdy element preference odpowiada ustawieniu, które przechowywane jest w pliku preferencji użytkownika. Możesz połączyć element interfejsu użytkownika, taki jak pole wyboru z elementem preference używając atrybutu preference elementu interfejsu użytkownika.

Dodatkowe informacje są dostępne w artykule System preferencji.

Atrybuty
disabled, instantApply, inverted, name, onchange, readonly, tabindex, type
Własności
disabled, inverted, locked, name, preferences, readonly, tabIndex, type, value
Metody
hasUserValue, reset

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button"
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
instantApply
Typ: boolean
Jeśli true, preferencje zostaną zmienione albo niebawem lub gdy interfejs użytkownika jest modyfikowany.inverted
Typ:boolean
Preferencje logiczne, jeśli ten atrybut jest ustawiony na true, to sygnalizuje, która wartość preferencji jest reverse of the user interface element attached to it. For instance, checking the checkbox disables the preference instead of enabling it.
name
Typ: string
Nazwa preferencji do zmiany. Na przykład strona startowa przeglądarki jest ustawiona z preferencją browser.startup.homepage.
onchange
Typ: kod skryptu
Kod w atrybucie onchange jest wywołany, kiedy wartość elementu jest zmieniana.readonly
Typ: boolean
Jeśli ustawiony jest na true, to użytkownik nie będzie mógł zmienić wartości elementu. Jednakże wartość wciąż może zostać zmodyfikowana poprzez skrypt.
tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
type
Typ: jedna z poniższych wartości
Typ preferencji, która powinna posiadać jedną z poniższych wartości:
  • bool: Ustawienie logicznej wartości, jednej z dwóch; true lub false. Zazwyczaj checkbox będzie połączony z tą preferencją.
  • int: Liczba całkowita.
  • string: Łańcuch znakowy.
  • unichar: Łańcuch znaków Unicode.
  • wstring: Zlokalizowany łańcuch znaków. W tej sytuacji będzie zapisana ścieżka do pliku preferencji, która stanowi aktualną wartość preferencji.
  • file: Plik. Ścieżka pliku będzie przechowywana we preferencjach.Własności

disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
inverted
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu inverted.
locked
Typ: boolean
Jeśli true, to preferencje zostaną zabezpieczone i wyłączone z konfiguracji systemu, zabezpieczając zawartość przed zmianami. Własność jest tylko do odczytu.
name
Typ: string
Nazwa preference do zmiany. Na przykład, strona startowa przeglądarki jest ustawiona z preferencją browser.startup.homepage.
preferences
Typ: element
Odwołanie się do elementu zawierającego preferences.
readonly
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true, to użytkownik nie może zmieniać wartości elementu. Jest to odpowiednia własności do użytku textbox zamiast własności readonly.
tabIndex
Typ: integer
Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
type
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu type.

 

value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Metody

hasUserValue()
Zwraca typ: boolean
Zwraca true, jeśli preferencje zostały zmienione z domyślnej wartości.
reset()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przywraca preferencje do domyślnej wartości.
Dla elementu textbox jest także wykorzystane do czyszczenia list transakcji (Gecko1.9).

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD