Nakładka stosowana jest, kiedy pewien blok zawartości powinien być współdzielony przez kilka różnych okien. Może być również stosowana do dołączania lub modyfikowania zawartości w istniejącym oknie. Nakładka definiowana jest w zewnętrznym pliku XUL. Nakładki są nakładane podczas ładowania XUL-a.

Każdy element wewnątrz nakładki jest wstawiany w miejsce w oknie głównym, określane za pomocą pasujących atrybutów id. Dla przykładu, jeśli element w nakładce posiada id o wartości filemenu, to odpowiadający mu element o id równym filemenu w oknie głównym, na które nakładka jest nakładana, powinien być zmieniony. Atrybuty zadeklarowane w nakładce są dodawane do tego elementu i elementy potomne są wstawiane do okna wewnątrz tego elementu. Elementy będące bezpośrednio wewnątrz nakładki jako dziecko elementu, które nie posiada atrybutu id dodawane są do okna głównego, to pozwala na dodawanie skryptów do okna głównego z nakładki.

Nakładki nie posiadają zdarzenia onload. Aby podać kod stosowany podczas inicjalizacji wewnątrz nakładki, umieść go bezpośrednio w skrypcie poza funkcją. Jest to często stosowane do wywoływania metody addEventListener, aby nasłuchiwać zdarzenia load okna, które to nie wydarzy się zanim okno główne nie utworzy się i wszystkie nakładki nie zostaną nałożone.

Nakładki mogą być nakładane na okna w innych pakietach. Pliki, takie jak skrypty, do których nakładka się odwołuje, powinny być podawane jako bezwzględne adresy URL. Jeśli podasz relatywny adres URL, będzie on relatywny do okna, w którym nakładka jest stosowana, lecz nie do pliku z nakładką.

Przez "okno główne" rozumiemy okno, na które nakładana jest nakładka.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
class, id

Przykłady

(potrzebny przykład)

Atrybuty

class
Typ: string
Definiuje klasę stylu dla elementu. Wiele klas może być określanych przez oddzielenie ich spacją.


id
Typ: id elementu, musi być unikatowym identyfikatorem w oknie
Unikatowy identyfikator, który będzie identyfikował się z elementem. Możemy go zastosować jako parametr do getElementById() i innych funkcji DOM oraz jako odniesienie do elementu w arkuszach stylu.

Podobne

TBD


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82, VooEak
Ostatnia aktualizacja: teoli,