menuitem

Pojedyncza pozycja do wybrania w elemencie menupopup. Działa bardzo podobnie jak button, lecz jest ona renderowana przez menu.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
acceltext, accessible, accesskey, allowevents, autocheck, checked, command, crop, description, disabled, image, key, label, name, selected, tabindex, type, validate, value
Własności
control, label, selected, value
Klasy stylów
menuitem-iconic, menuitem-non-iconic

Przykład

<menu id="edit-menu" label="Edycja">
 <menupopup id="edit-popup">
   <menuitem label="Wstecz"/>
   <menuitem label="Dalej"/>
 </menupopup>
</menu>

Atrybuty

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.


accesskey
Typ: znak
Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


Przykład

grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
<vbox>	
 <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
 <textbox id="myName"/>
 <button label="Cancel" accesskey="n"/>
 <button label="Ok" accesskey="O"/>
</vbox>

Zobacz także

Atrybut label, atrybut acceltextautoCheck
Typ: boolean
Gdy atrybut ten ma wartość true lub nie jest ustawiony, stan zaznaczenia przycisku będzie przełączany przy każdym jego naciśnięciu. Gdy wartość została ustawiona na false, stan zaznaczenia musi być dopasowany ręcznie.


checked
Typ: boolean
Określa, czy przycisk jest zaznaczony. Konieczne jest ustawienie atrybutu type na checkbox lub radio, aby zmiana atrybutu checked mogła odnosić jakiekolwiek skutki.


command
Typ: id elementu
Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.
crop
Typ: jedna z poniższych wartości
Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
 • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
 • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
 menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }description
Typ: string
Tekst opisowy do wyświetlenia w dodatku do tytułu okienka dialogowego.


disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
  onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
image
Typ: adres URL obrazka
Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
key
Typ: id element
Ustawia id elementu key, którego klawisz skrótu jest wyświetlony w menuitem.
label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
name
Typ: nazwa jako łańcuch znaków
Opcja menuitem z tą samą nazwą umieszczona w jednej grupie. Tylko jedna pozycja menuitem w każdej grupie opcji, może być zaznaczona w tym samym czasie.

 

selected
Typ: boolean
Sygnalizuje gdzie element jest zaznaczony lub nie. Ta wartość jest tylko do odczytu. Aby zmienić zaznaczenie, ustaw pozostałe własności selectedIndex lub selectedItem stanowiące ten element.

 

tabindex
Typ: integer
Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
type
Typ: jedna z wartości poniżej
Może zostać użyta do tworzenia pozycji wielokrotnego (pole wyboru) lub pojedynczego wyboru (przycisk opcji) menu.
 • checkbox: menuitem jest zaznaczony. Atrybut checked określa gdzie pozycja menu jest wybrana, a gdzie nie.
 • radio: menuitem staje się częścią grupy przycisków opcji (radio). Inne pozycje menu, które mają tą samą wartość dla ich atrybutu name są częścią tej samej grupy radio. Tylko jedna pozycja menu w tej samej grupie może być zaznaczona.


Więcej informacji na temat dodawania pozycji opcji menu znajduje się w kursie XUL

validate
Typ: jedna z poniższych wartości
Atrybut ten określa, czy obrazek ma być wczytywany z pamięci podręcznej. Może być to przydatne, jeśli obrazki są wczytywane z serwera zdalnego, albo planowana jest częsta ich podmiana. Poniższe wartości są akceptowane; pominięcie tego atrybutu spowoduje zastosowanie wartości domyślnej.
 • always: Obrazek będzie zawsze sprawdzany, czy powinien być wczytany ponownie.
 • never: Obrazek będzie wczytywany z pamięci podręcznej, o ile to tylko możliwe.
value
Typ: string
Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

Własności

control<magic name="\"PAGENAME\"/"></magic>

Typ: id elementu
Pobiera i ustawia wartość atrybutu control.
label
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


selected
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Klasy stylów

menuitem-iconic
Zastosuj tą klasę, aby mieć wyświetlony obrazek na menuitem. Określa obrazek za pomocą arybutu image.
menuitem-non-iconic
Normalnie, menuitem posiada margines z lewej strony na obrazek lub znak zaznaczenia. Ta klasa może zostać użyta do usunięcia tego marginesu, więc ta pozycja menu pojawi się z lewej strony brzegu menupopup.

Podobne

Elementy
menu, menubar, menulist, menupopup, menuseparator
Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement