Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

menu

Element bardzo podobny do button, który jest umieszczony na menubar. Kiedy użytkownik kliknie element menu, to potomek menupopup z menu zostanie wyświetlony. Ten element jest także stosowany do tworzenia podmenu.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
acceltext, accesskey, allowevents, crop, disabled, key, label, menuactive, open, sizetopopup, value
Własności
control, open, select, value

Przykład

 <menubar id="sample-menubar">
  <menu id="file-menu" label="File">
   <menupopup id="file-popup">
    <menuitem label="New"/>
    <menuitem label="Open"/>
    <menuitem label="Save"/>
    <menuseparator/>
    <menuitem label="Exit"/>
   </menupopup>
  </menu>
  <menu id="edit-menu" label="Edit">
   <menupopup id="edit-popup">
    <menuitem label="Undo"/>
    <menuitem label="Redo"/>
   </menupopup>
  </menu>
 </menubar>

Atrybuty

acceltext
Typ: string
Text that appears beside beside the menu label to indicate the shortcut key (accelerator key) to use to invoke the command. If this value is set, it overrides an assigned key set in the key attribute. This attribute does not apply to menus directly on the menubar.

accesskey
Typ: znak
Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


Przykład

grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
<vbox>	
 <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
 <textbox id="myName"/>
 <button label="Cancel" accesskey="n"/>
 <button label="Ok" accesskey="O"/>
</vbox>

Zobacz także

Atrybut label, atrybut acceltextallowevents
Typ: boolean
Jeśli true, zdarzenia przechodzą do dziecka elementu. Inaczej, zdarzenia są przypasowane do tego tylko elementu.

crop
Typ: jedna z poniższych wartości
Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
 • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
 • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
 menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
  onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
key
Typ: znak
Litera, która musi zostać naciśnięta. Powinien to być znak, który może być wyświetlany.


label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
menuactive
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na pozycji w menu, kiedy ... when it is being hovered over. Typcially, the theme will use this to highlight the item. A DOMMenuItemActive event will be sent to the item when the item is hovered over, and a DOMMenuItemInactive event will be sent to the item when the selection moves away.

open
Typ: boolean
Dla przycisków o type ustawionym na menu, atrybut open jest ustawiany na true, kiedy menu jest otwarte. Atrybut open nie jest obecny, jeśli menu jest zamknięte.sizetopopup
Typ: jedna z poniższych wartości
Indicates how the menu width and the menupopup width are determined. If the sizetopopup attribute is left out or set to none, the menu will be its preferred width and the popup may extend outside of this width, unaffected by the maximum width of the menu itself.
 • none: Szerokość okienka popup nie będzie ograniczało rozmiaru menu.
 • always: Jeśli jest ustawiony na always, długość menu będzie taka sama jaka jest potrzebna dla elementu menupopup. Jeśli menu posiada maksymalna szerokość, to popup będzie miał tą samą szerokość.
value
Typ: string
Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

Własności

{{ languages( { "ja": "ja/XUL/Property/control", "en": "en/XUL/Property/control" } ) }}
{{ XULProp("control") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:menuitem, XUL:menuseparator = ) }}</magic>

{{ Fx_minversion_inline(3) }}

Typ: id elementu
Pobiera i ustawia wartość atrybutu {{ XULAttr("control") }}.

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

open
Type: boolean
This property will be set to true when the menu is open. The menu may be opened by setting the open property to true and closed by setting it to false.

 

value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Dziedziczy z elementu XUL
align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
menubar, menuitem, menulist, menupopup, menuseparator
Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82, Bedi
 Ostatnia aktualizacja: teoli,