mozilla
Wyniki wyszukiwania

  listbox

  Ten element jest stosowany do tworzenia listy pozycji, na której można zaznaczyć jedną lub wiele pozycji. Lista taka może zawierać wiele kolumn. Istnieje szereg metod pozwalających na modyfikowanie i dostęp do elementów zawartych w listbox.

  Można określić liczbę wierszy do wyświetlenia w liście za pomocą atrybutu rows. Jeśli wierszy jest więcej, niż to określono w tym atrybucie, listę będzie można przewinąć przy pomocy paska przewijania. Wszystkie wiersze w liście mają tę samą wysokość – jest to wysokość największego wiersza z listy. Element listbox powinien zawierać elementy listitem, każdy z nich wyświetla etykietę tekstową. Aby utworzyć listę z zawartością inną niż tekst, należy skorzystać z elementu richlistbox.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL, można także przejrzeć źródła w LXR.

  Atrybuty
  disabled, disableKeyNavigation, preference, rows, seltype, suppressonselect, tabindex, value
  Własności
  accessible, disabled, disableKeyNavigation, selectedCount, selectedIndex, selectedItem, selectedItems, selType, tabIndex
  Metody
  addItemToSelection, appendItem, clearSelection, ensureElementIsVisible, ensureIndexIsVisible, getIndexOfFirstVisibleRow, getIndexOfItem, getItemAtIndex, getNextItem, getNumberofVisibleRows, getPreviousItem, getRowCount, getSelectedItem, insertItemAt, invertSelection, removeItemAt, scrollToIndex, selectAll, selectItem, selectItemRange, timedSelect, toggleItemSelection

  Przykład

  grafika:XUL_ref_listbox.png
   <listbox id="theList">
    <listitem label="Ruby"/>
    <listitem label="Emerald"/>
    <listitem label="Sapphire" selected="true"/>
    <listitem label="Diamond"/>
   </listbox>
  

  Atrybuty

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  disablekeynavigation
  Typ: boolean
  Jeśli atrybut ten nie jest użyty, użytkownik może przechodzić do określonych pozycji listy poprzez naciśnięcie pierwszej litery etykiety danej pozycji. Odbywa się to przyrostowo, dlatego przyciśnięcie dodatkowych klawiszy spowoduje zaznaczenie lepiej określonych pozycji. Opcja ta może zostać wyłączona poprzez ustawienie wartości atrybutu jako true.


  preference
  Typ: id elementu
  Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.  rows
  Typ: integer
  Liczba wierszy do wyświetlenia w elemencie. Jeśli w elemencie znajduje się więcej niż ta liczba wierszy, pojawi się pasek przewijania, który użytkownik może zastosować do przewijania do innych wierszy. Aby pobrać aktualną liczbę wierszy w elemencie, zastosuj metodę getRowCount.
  {{ languages( { "en": "en/XUL/Attribute/seltype", "fr": "fr/XUL/Attributs/seltype", "ja": "ja/XUL/Attribute/seltype" } ) }}
  {{ XULAttr("seltype") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:richlistbox = .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic>
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Używany do sygnalizowania czy wielokrotne zaznaczanie jest uznane.
  • single: Tylko jeden wiersz może być zaznaczona być w czasie (domyślnie w listbox).
  • multiple: Wielokrotne wiersze mogą być zaznaczane jeden raz (domyślnie w tree.)

  {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:tree = * .. '' .. cell .. '' .. : Individual cells can be selected. .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic> {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:tree = * .. '' .. text .. '' .. : Rows are selected, however the selection highlight appears only over the text of the primary column.) }}</magic>  suppressonselect
  Type: boolean
  If this attribute is not specified, a select event is fired whenever an item is selected, either by the user or by calling one of the select methods. If set to true, the select event is never fired.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  value
  Typ: string
  Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  disableKeyNavigation
  Typ: boolean
  Pobiera lub ustawia wartość atrybutu disableKeyNavigation.
  selectedCount
  Typ: integer
  Zwraca liczbę pozycji, która jest aktualnie zaznaczona.
  selectedIndex
  Typ: integer
  Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
  selectedItem
  Typ: element
  Podtrzymuje aktualnie zaznaczoną pozycję. Jeśli nie ma zaznaczonych aktualnie pozycji, to jej wartość równa będzie null. Możemy zaznaczyć pozycję poprzez ustawienie tej wartości. Zmiana zdarzenia będzie przesyłana do zaznaczonej pozycji, kiedy zmieniona zostanie jedna z tych własności, własność selectedIndex lub zmieniona będzie przez użytkownika.
  selectedItems
  Typ: tablica z listą pozycji
  Zwraca tablicę zaznaczonych pozycji na liście.
  {{ languages( { "en": "en/XUL/Property/selType", "fr": "fr/XUL/Propri\u00e9t\u00e9s/selType", "ja": "ja/XUL/Property/selType" } ) }}
  {{ XULProp("selType") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:richlistbox = .. '<template><name>' .. Fx_minversion_inline .. '</name><arg>' .. 3 .. '</arg></template>') }}</magic>
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu {{ XULAttr("seltype") }}.  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  addItemToSelection( item )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zaznacza daną pozycje, bez odznaczania innych pozycji aktualnie zaznaczonych.


  appendItem( label, value )
  Zwraca typ: element
  Tworzy nową pozycję i dodaje ją na koniec istniejącej listy pozycji. Opcjonalnie posiada ustawioną wartość. Funkcja zwraca nowo utworzony element.
  clearSelection()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Odznacza wszystkie pozycje.


  ensureElementIsVisible( element )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Jeśli określony element nie jest aktualnie widziany przez użytkownika, to wyświetlane pozycje są przewijane, do momentu, aż będzie on widoczny. Jeśli pozycja jest już widoczna, przewijanie nie będzie miało miejsca.


  ensureIndexIsVisible( index )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Jeśli pozycja w określonym indeksie nie jest aktualnie widoczna, to użytkownik wyświetla tą pozycję poprzez przewinięcie okna. Jeśli natomiast pozycja jest widoczna, nie będzie możliwe żadne przewijanie.


  getNumberOfVisibleRows()
  Zwraca typ: integer
  Zwraca liczbę wierszy, które są aktualnie widoczne dla użytkownika.


  getIndexOfItem( item )
  Zwraca typ: integer
  Zwraca od zera pozycję określonych pozycji. Pozycje są numerowane zaczynając od pierwszej wyświetlanej pozycji na liście.


  getItemAtIndex( index )
  Zwraca typ: element
  Zwraca element, który jest o określonym indeksie.


  getNextItem( startItem, delta )
  Zwraca typ: element
  Metoda ta zwraca pozycję danej odległości (delta) po określonym startItem lub zwraca null, jeśli takiej pozycja nie istnieje. Ten przykład będzie zwracał pozycję dwa wiersze po <var>jakiejśPozycji</var>: getNextItem ( someItem, 2 );


  getNumberOfVisibleRows()
  Zwraca typ: integer
  Zwraca liczbę wierszy, które są aktualnie widoczne dla użytkownika.


  getPreviousItem( startItem, delta )
  Zwraca typ: element
  Metoda zwraca pozycję danej odległości (delta) przed określonym startItem lub zwraca null, jeśli taka pozycja nie istnieje. Ten przykład zwróci pozycje pięć wierszy przed <var>someItem</var>: getPreviousItem ( someItem, 5 );


  getRowCount()
  Zwraca typ: integer
  Zwraca ogólną liczbę wierszy w elemencie, nieważne ile wierszy jest wyświetlanych.  getSelectedItem( index )
  Zwraca typ: element
  When multiple items are selected, you can retrieve each selected item using this method. The argument index specifies the index in the list of the selected items, not the row number of the item. The item index is zero-based, thus this example will return the first selected item: getSelectedItem(0).
  insertItemAt( index, label, value )
  Zwraca typ: element
  Ta metoda tworzy nowy element listy i umieszcza go w określonej pozycji. Opcjonalnie można ustawić jego wartość. Nowy element jest zwracany.
  invertSelection()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Odwraca status wszystkich zaznaczonych pozycji. Pozycja zaznaczona staje się odznaczona oraz odznaczona pozycja staje się zaznaczoną.
  removeItemAt( index )
  Zwraca typ: element
  Usuwa pozycję potomną w elemencie o określonym indeksie. Metoda zwraca usuniętą pozycję.
  scrollToIndex( index )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Przewija element do określonego indeksu. Jest inne niż ensureIndexIsVisible, ponieważ widok jest zawsze przewijany.
  selectAll()
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zaznacza wszystkie pozycje. Zdarzenie zaznaczenia jest wysyłane po tym, jak zostanie zrobione zaznaczenie.
  selectItem( item )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Odznacza wszystkie aktualnie zaznaczone pozycje i zaznacza daną pozycję. Zdarzenie zaznaczenia jest wysyłane po wykonaniu zaznaczenia.
  selectItemRange( startItem, endItem)
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zaznaczone pozycje pomiędzy dwoma danymi pozycjami jako argumenty. Wszystkie inne pozycje są odznaczone. Ta metoda does nothing for single-selection list boxes. A select event is sent after the selection is made.
  timedSelect( item, timeout )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Zaznacza pozycję określoną przez argument po danej liczbie milisekund argumentu czasu przerwy. Wszystkie inne pozycje są odznaczone.
  toggleItemSelection( item )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Jeśli określona pozycja jest zaznaczona, to jest odznaczana. Jeśli nie jest zaznaczona, to jest zaznaczana. Inne pozycje na liście pudełka, które są zaznaczone are not affected, and retain their selected state.

  Podobne

  Elementy
  listcell, listcol, listcols, listhead, listheader, listitem
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULMultiSelectControlElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,