key

Element key określa skrót klawiaturowy. Dzięki funkcjom obsługi zdarzeń można odpowiedzieć na wciśnięcie danego klawisza. Element key musi być umieszczony wewnątrz elementu keyset.

When a key matching the attributes on the key element is pressed, the command will be fired on the key element. The key pressed must match the key attribute (or keycode attribute) as well as the modifiers attribute in order for the key element to be activated and fire a command event.

For example, consider the following key:

<key key="r" modifiers="shift"/>

This key will only match when the Shift key is pressed as well as the R key, and no other keys. For instance, if the Shift, Control and R keys are all pressed, the key will not match.

To indiciate that a modifier key may optionally be pressed, place the word 'any' after a listing the optional modifier key. For example:

<key key="r" modifiers="shift any control"/>

In this example, the shift key may or may not be pressed, while the control key must be pressed. This allows keys to match more loosely for modifier keys that aren't relevant, yet still allows specific modifiers to be required.

If the modifiers attribute is not specified, then no modifiers may be pressed for the key to match.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
command, disabled, key, keycode, keytext, modifiers, oncommand, phase

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

command
Typ: id elementu
Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.
disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
key
Typ: znak
Litera, która musi zostać naciśnięta. Powinien to być znak, który może być wyświetlany.


keycode
Typ: kod klawisza łańcucha znaków
Dla klawiszy skrótu, które nie są wyświetlane jako litery, takich jak Enter lub klawisze funkcyjne, można wykorzystać ten atrybut zamiast key. Dozwolone kody klawiszy są wymienione na tej liście.


keytext
Typ: string
Etykieta skrótu klawiaturowego. Tekst ten będzie wyświetlony obok etykiety pozycji menu (menuitem), jeśli pozycja ta (menuitem) jest połączona z elementem key poprzez jej atrybut key.


modifiers
Typ: oddzielona spacją lista wartości poniżej
Lista klawiszy-modyfikatorów, które powinny być wciśnięte, aby wywołać dany skrót klawiatury. Jeśli klawiszy-modyfikatorów jest więcej niż jeden, należy je oddzielić spacjami lub przecinkami. Klawisze niedostępne na danej platformie będą mapowane na inne.
  • shift: Klawisz <tt>Shif</tt>t.
  • alt: Klawisz <tt>Alt</tt>. Na Macintoshu jest to klawisz <tt>Option</tt>.
  • meta: Klawisz <tt>Meta</tt>. Na Macintoshu jest to klawisz <tt>Command</tt>.
  • control: Klawisz <tt>Control</tt>.
  • accel: Klawisz zwykle używany dla skrótów na danej platformie. Zwykle właśnie tej wartości należy użyć.
  • access: Klawisz dostępu, zwykle używany do aktywowania menu i innych elementów. W Windows jest to klawisz Alt używany w połączeniu z klawiszem dostępu danego elementu.
  • any: Określa, że wszelkie poprzedzające go modyfikatory są opcjonalne.


oncommand
Typ: kod skrypt
Ta funkcja obsługi zdarzenia jest wywołana w momencie aktywacji polecenia. Ma to miejsce, gdy użytkownik zaznaczy pozycję menu lub kiedy naciśnie skrót klawiaturowy przypisany do polecenia.
phase
Typ:ciąg znaków
Faza zdarzeń, w której wywoływana jest funkcja obsługi. Należy atrybut ten ustawić na wartość capturing, by określić, że ma to nastąpić w fazie przechwytywania, albo na target, aby określić to na elemencie docelowym, albo pominąć, by wywołanie funkcji obsługi nastąpiło w fazie bąbelkowania.

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD