mozilla
Wyniki wyszukiwania

  editor

  Ramka, która powinna zawierać edytowalny dokument. Aby utworzyć dokument edytora, należy ustawić wartość atrybutu editortype na html. Mozilla posiada dwa typy edytorów, edytor HTML i edytor tekstowy. Edytor nie posiada żadnego interfejsu użytkownika; należy go utworzyć we własnym zakresie. Jednakże funkcje edycji tekstu, zmiany rozmiaru obrazków i edycji tabel są od razu udostępniane. W przypadku nieustawienia atrybutu editortype, edytowalność musi zostać włączona przy użyciu metody makeEditable.

  Aby określić dokument do załadowania w edytorze, należy użyć atrybutu src. Jednakże istnieje problem, gdy wstępnie zostanie określony atrybut src znacznika editor w pliku XUL, dokument nie będzie domyślnie edytowalny. Aby włączyć edytowalność, należy skorzystać z jednej z poniższych metod:

  1. Ustawić atrybut src po załadowaniu okna, na przykład za pomocą uchwytu zdarzenia onload. Można również ustawić atrybut src na plik wybrany przez użytkownika w oknie wyboru pliku. W tym przypadku należy ustawić atrybut editortype edytora.
  2. Wywołać metodę makeEditable, aby dokument załadowany do edytora stał się edytowalny.

  Aby edytować nowy dokument, należy ustawić atrybut src na about:blank.

  Atrybuty
  editortype, src, type
  Własności
  accessible, commandManager, contentDocument, contentWindow, docShell, editingSession, editortype, webBrowserFind, webNavigation
  Metody
  getEditor, getHTMLEditor, makeEditable

  Przykłady

  Poniższy przykład demonstruje sposób nadania edytowalności dokumentowi otwartemu w edytorze przy użyciu własności designMode wczytanego dokumentu HTML:

  <script language="javascript">
  function initEditor(){
    // funkcja wywoływana do przygotowania edytora
    var editor = document.getElementById("myEditor");
    editor.contentDocument.designMode = 'on'
  }
  </script>
  <editor id="myEditor" editortype="html" src="about:blank" flex="1" type="content-primary"/>
  

  Po nadaniu edytowalności, do dokumentu można wstawiać specjalne formatowanie, a także inne elementy HTML, przy użyciu metody document.execCommand:

    var editor = document.getElementById("myEditor");
  
    // toggle bold for the current selection
    editor.contentDocument.execCommand("bold", false, null);
  

  Artykuł na temat edytora Midas zawiera więcej informacji na temat poleceń metody execCommand.

  Atrybuty

  editortype
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Typ edytora do zastosowania. Ta wartość będzie przesłonięta w zależności od typu dokumentu załadowanego w edytorze.
  • html: Edytor HTML.
  • text: Edytor tekstowy.


  src
  Typ: URL
  Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

   

  type
  Typ: string
  Jeśli ustawiony jest na content-primary, to edytor stanie się główną zawartością strony. Okno dla głównej zawartości można wygodniej pobrać przy użyciu window.content.


  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  commandManager
  Typ: nsICommandManager
  Menedżer poleceń pozwalający na dokonywanie operacji w edytorze.
  contentDocument
  Typ: document
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt dokumentu w danym elemencie.


  contentWindow
  Typ: window
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt okna w elemencie.

  docShell
  Typ: nsIDocShell
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocShell dla dokumentu.
  editingSession
  Typ: nsIEditingSession
  Sesja edycji dla edytora, używana do zainicjowania edytora. Zazwyczaj korzystanie z tej własności nie jest konieczne.


  editortype
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Typ edytora do zastosowania. Ta wartość będzie przesłonięta w zależności od typu dokumentu załadowanego w edytorze.
  • html: Edytor HTML.
  • text: Edytor tekstowy.


  webBrowserFind
  Typ: nsIWebBrowserFind
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIWebBrowserFind, którego można użyć do szukania tekstu w dokumencie.


  webNavigation
  Typ: nsIWebNavigation
  Własność tylko do odczytu zawiera obiekt nsIWebNavigation dla dokumentu. Wiele z jego metod może być wywoływanych bezpośrednio na dokumencie; są to takie metody jak goBack i goForward. Zawiera także stałe wczytywania wykorzystywane przez reloadWithFlags i loadURIWithFlags.


  Metody

  getEditor( window )
  Zwraca typ: nsIEditor
  Zwraca interfejs edycji dla edytora, który zawiera szereg metod pozwalających na manipulację dokumentem. Jako argument należy przekazać contentWindow edytora.


  getHTMLEditor( window )
  Zwraca typ: nsIHTMLEditor
  Zwraca interfejs edycji HTML dla edytora, który zawiera szereg metod pozwalających na manipulację dokumentem HTML. Jako argument należy przekazać contentWindow edytora.


  makeEditable( editortype, waitForLoad )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Ta funkcja włącza edycję w edytorze. Należy określić typ edytora – text lub html – w atrybucie editortype.


  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, Marcoos, Mgjbot, VooEak, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,